Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Jeremiáš a slová Zmluvy

1 Slovo, ktorým sa Jahve obrátil na Jeremiáša:
2 "Počujte slová tejto zmluvy a povedzte ich Júdovcom a obyvateľom Jeruzalema! 3 Ty im povedz: Takto hovorí Jahve, Boh Izraela. Prekliaty je človek, ktorý nezachováva slová tejto Zmluvy, 4 ktorou som zaviazal vašich otcov, keď som ich vyviedol z Egyptskej krajiny, z tej taviacej pece. Povedal som im: Ak ma budete poslúchať a budete robiť všetko, čo vám prikážem, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 5 Vtedy splním prísahu, ktorú som dal vašim otcom, že im dám zem oplývajúcu mliekom a medom, ako je to dnes." A ja som odpovedal: "Amen, Jahve!" 6 A Jahve mi povedal: "Vyhlás tieto slová v judských mestách a na jeruzalemských uliciach. Povedz: Počúvajte slová tejto zmluvy a zachovávajte ich. 7 Lebo som slávnostne upozorňoval vašich otcov, keď som ich vyviedol z Egypta až po dnešný deň. Bez ustania som ich upozorňoval slovami: Poslúchajte ma! 8 Ale oni ma neposlúchali, nevenovali mi pozornosť, ale nasledovali svoje zatvrdnuté a zlé srdce. Preto som splnil na nich všetky tresty, oznámené v tejto zmluve, ktorú som im kázal zachovávať a ktorú oni nezachovali." 9 Jahve mi povedal: "Odkrylo sa sprisahanie u Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema. 10 Vrátili sa k hriechom svojich otcov, ktorí odopreli poslušnosť mojim slovám. Aj oni nasledovali cudzích bohov a klaňali sa im. Dom Izraela a dom Júdu porušili moju zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami. 11 Preto takto hovorí Jahve: Hľa, ja privediem na nich nešťastie, ktorému nebudú môcť uniknúť. Hoci budú ku mne volať o pomoc, nevyslyším ich. 12 Obyvatelia judských miest a Jeruzalema môžu ísť kričať o pomoc k bohom, ktorých okiadzali, ale tí ich vôbec nebudú môcť zachrániť v čase nešťastia. 13 Lebo ty, Júda, máš toľko bohov, koľko máš miest! A koľko má Jeruzalem ulíc, toľko oltárov ste postavili Hanbe, oltárov, ktoré kadia pre Baala. 14 Preto sa ty neprihováraj za tento ľud a nevysielaj za nich ani náreky, ani modlitby! Lebo nebudem počúvať, keď budú kričať ku mne vo svojom nešťastí.

Výčitky pravidelným návštevníkom Chrámu

15 Aké právo má môj drahý národ v mojom Dome? Koľko zlých skutkov popáchal! Vari sľuby a obetné mäso odoženú nešťastie, ktoré ti hrozí, že znovu zaplesáš?
16 Kedysi ťa Jahve nazval zelenou olivou, plnou nádherného ovocia. A teraz za veľkého hukotu zasiahol ju bleskom a jej vetvy spálil. 17 Jahve Cebaot, ktorý ťa zasadil, pohrozil ti nešťastím za to zlo, ktoré Izraelov dom a Júdov dom pritiahli na seba, keď ma hnevali zápalnými obetami Baalovi."

Jeremiáša prenasledujú v Anatote

18 Sám Jahve ma o tom poučil, a tak to viem. Ty si mi ukázal ich zámery.
19 A ja som bol ako dôverčivý baránok, vedený na zabitie, nevedel som, že stroja proti mne úklady: "Vytnime strom aj s jeho ovocím, vytrhnime ho zo zeme živých, nech sa jeho meno viac nespomenie!" 20 Jahve Cebaot, ty súdiš spravodlivo, ty skúmaš ľadviny a srdce, tebe som zveril svoju vec, daj, aby som videl tvoju pomstu na nich! 21 Preto takto hovorí Jahve Cebaot proti ľuďom z Anatotu, ktorí robia úklady môjmu životu a hovoria: "Neprorokuj už v Jahveho mene, inak ťa zabijeme!" 22 Preto toto hovorí Jahve Cebaot: "Potrestám ich. Ich mládenci pomrú mečom, ich synovia a dcéry pomrú hladom. 23 Ani jeden z nich nezostane nažive, lebo v roku ich trestu privediem záhubu na ľudí z Anatotu."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk