Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Modly a pravý Boh

1 Počuj, Izrael, slovo, ktoré Jahve hovorí tebe:
2 Takto hovorí Jahve: "Nenapodobňujte správanie pohanov, nemajte strach pred znakmi na nebi, tých sa ľakajú pohania. 3 Lebo tesané obrazy pohanov sú iba klam, sú to iba kláty, zoťaté v lese, spracované dlátom, rukou umelca. 4 Ozdobí to striebrom a zlatom, stlčie klincom a kladivom, aby sa to nepohlo z miesta. 5 Sú ako strašidlá v záhrade uhoriek, hovoriť nevedia. Treba ich nosiť, lebo chodiť nevládzu. Nebojte sa ich, nemôžu ublížiť, no nemajú ani moc robiť dobre." 6 Jahve, nik nie je ako ty, ty si veľký a veľká je moc tvojho Mena. 7 Kto by nemal pred tebou úctivú bázeň, Kráľ národov? Lebo tebe patrí úctivá bázeň. Kde medzi mudrcmi národov a ich kráľmi možno nájsť niekoho, ako si ty? 8 Všetci do jedného sú hlúpi a blázniví, učia sa hlúposti od dreveného kláta. 9 Tepané striebro, donesené z Taršišu, a zlato z Ofiru. Všetko je dielom sochára a zlatníka, odeté fialovým a červeným purpurom, napospol robota znalcov. 10 Ale Jahve je pravý Boh, on je živý Boh a večný Kráľ. Pred jeho hnevom sa trasie zem, národy nevydržia jeho hnev. 11 (Toto im povedzte: "Bohovia, ktorí neutvorili nebo a zem, sa stratia zo zeme, spod nebeskej oblohy!") 12 On utvoril zem svojou mocou, upevnil svet na jeho mieste svojou múdrosťou, rozprestrel nebeskú oblohu svojím umom. 13 Keď zahrmí svojím hlasom, zahučia vody na nebi, privádza oblaky do končín zeme, otvára závory dažďom a vypúšťa vietor zo svojich skladísk. 14 Všetci ľudia sú ako zvieratá, bez rozumu, každého zlatníka zahanbí jeho modla, lebo podoby, ktoré ulial, sú klam, nemajú v sebe životný dych. 15 Sú to prázdne ničoty, smiešne výtvory, zahynú, keď príde deň súdu. 16 Jakubov podiel nie je ako ony, lebo on je Stvoriteľ všetkého a Izrael je kmeň jeho dedičstva. Jeho meno je Jahve Cebaot.

Zdesenie v krajine

17 Pozbieraj svoj majetok a vynes ho von z krajiny, veď žiješ v obľahnutom meste!
18 Lebo takto hovorí Jahve: "Hľa, teraz odhodím ďaleko obyvateľov zeme a dopustím na nich úzkosť, aby ma našli." 19 Beda mi! Aká rana! Nevyliečiteľné je moje zranenie. A ja som si myslel: To je len moja bolesť, unesiem ju. 20 Môj stan je zničený, všetky moje laná sú roztrhané. Deti ma zanechali, odišli preč. Nikoho niet, kto by stan znovu postavil, kto by mi rozvinul stanové plachty. 21 Pretože pastieri boli hlúpi: nehľadali Jahveho. Preto sa im nedarí, celé stádo sa im roztratilo. 22 Počuj! Akýsi hukot sa šíri, zo severnej zeme strašný hrmot vojska, ktoré zmení na púšť judské mestá, na brloh šakalov. 23 Viem, Jahve, že životná cesta nie je v moci ľudí, nie je dané človekovi usmerniť si kroky na svojej púti. 24 Preto ma naprávaj, Jahve, ale mierne, nie s hnevom, aby si ma nezdrvil. 25 Svoj hnev vylej na pohanské národy, ktoré ťa nechcú poznať, a na rody, ktoré tvoje meno nechcú vzývať. Lebo ony zožrali Jakuba, zožrali ho, obrátili navnivoč a spustošili jeho domovinu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk