Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Narodenie Izaiášovho syna

1 Jahve mi povedal: "Vezmi veľkú tabuľu a napíš na ňu obyčajným rydlom: Maher Šalal Haš Baz (Rýchla korisť – skorý lup!).
2 Vezmi si hodnoverných svedkov, kňaza Uriáša a Zachariáša, Jeberekiášovho syna." 3 Potom som sa zblížil s prorokyňou, ona počala a porodila syna. Jahve mi povedal: "Daj mu meno Maher Šalal Chaš Baz, 4 lebo prv, než by chlapec vedel povedať "tata" a "mama", odnesú bohatstvá Damasku a korisť Samárie pred asýrskeho kráľa."

Siloe a Eufrat

5 Jahve mi opäť povedal:
6 "Pretože tento ľud pohrdol vodami Siloe, ktoré tečú tíško, a trasie sad pred Raconom a Remaljahuovým synom, 7 preto, hľa, Jahve vzduje proti nemu vody Eufratu, silné a veľké (asýrskeho kráľa a všetku jeho slávu); naplnia všetky doliny a prelejú sa cez všetky brehy; 8 preniknú do Judey, zaplavia ju a rozlejú sa ďaleko, zdvihnú sa až k hrdlu. Roztiahnu svoje krídla po celej šírke, zakryjú tvoju zem, ó, Emanuela! 9 Vedzte, národy, a traste sa! Počúvajte, ďaleké krajiny! Ozbrojte sa, ale budete sa triasť! 10 Kujte plán, ale stroskotá, robte vyhlásenie, neuskutoční sa, lebo s nami je Boh!"

Izaiášovo poslanie

11 Hej, takto hovoril Jahve, keď ma chytil za ruku a keď mi zakázal ísť cestou, ktorou šiel tento ľud, slovami:
12 "Nevolajte zradou, čo tento ľud zradou nazýva, nebojte sa toho, čoho sa on bojí, nemajte strach!" 13 Jahve Cebaot nech vám je svätý, jeho jediného sa bojte, nech vás prenikne strach pred ním! 14 On bude osídlom a kameňom úrazu, na ktorý narazia obe izraelské kráľovstvá a na ktorý padnú, a jamou a osídlom jeruzalemským obyvateľom. 15 Mnohí tam narazia, padnú a dolámu sa, mnohí sa zapletú do siete a budú chytení. 16 Nech sa zachováva svedectvo, nech sa zapečatí výrok u mojich učeníkov. 17 Dúfam v Jahveho, ktorý skrýva svoju tvár pred Jakubovým domom, a na neho sa spolieham. 18 Pozrite, ja a deti, ktoré mi Jahve dal, sme znakmi a predzvesťou pre Izrael, poslaní od Jahveho Cebaot, ktorý prebýva na hore Sion. 19 Ak vám povedia: "Choďte sa poradiť s duchmi a veštcami, ktorí šuškajú a šepocú, veď ľud sa utieka ku svojim bohom a k mŕtvym pre živých 20 o výrok a o svedectvo." Zaiste sa vyslovia takýmito slovami, ktoré nedávajú nádej na rannú zoru.

Cesta nocou

21 A zaľahne na nich stiesnenosť a hlad a keď budú hladní, začnú zúriť a preklínať svojho kráľa a svojho Boha. Či sa obrátia k nebu
22 alebo pohliadnu na zem, všade len úzkosť a tma, hrôzyplné temno, 23 alebo niet úniku pre utláčaný ľud.

Oslobodenie

Ako v minulosti pokoril kraj Zabulona a kraj Neftaliho, v budúcnosti oslávi Galileu národov na ceste od Jordánu k moru.