Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Narodenie Izaiášovho syna

1 Jahve mi povedal: "Vezmi veľkú tabuľu a napíš na ňu obyčajným rydlom: Maher Šalal Haš Baz (Rýchla korisť – skorý lup!).
2 Vezmi si hodnoverných svedkov, kňaza Uriáša a Zachariáša, Jeberekiášovho syna." 3 Potom som sa zblížil s prorokyňou, ona počala a porodila syna. Jahve mi povedal: "Daj mu meno Maher Šalal Chaš Baz, 4 lebo prv, než by chlapec vedel povedať "tata" a "mama", odnesú bohatstvá Damasku a korisť Samárie pred asýrskeho kráľa."

Siloe a Eufrat

5 Jahve mi opäť povedal:
6 "Pretože tento ľud pohrdol vodami Siloe, ktoré tečú tíško, a trasie sad pred Raconom a Remaljahuovým synom, 7 preto, hľa, Jahve vzduje proti nemu vody Eufratu, silné a veľké (asýrskeho kráľa a všetku jeho slávu); naplnia všetky doliny a prelejú sa cez všetky brehy; 8 preniknú do Judey, zaplavia ju a rozlejú sa ďaleko, zdvihnú sa až k hrdlu. Roztiahnu svoje krídla po celej šírke, zakryjú tvoju zem, ó, Emanuela! 9 Vedzte, národy, a traste sa! Počúvajte, ďaleké krajiny! Ozbrojte sa, ale budete sa triasť! 10 Kujte plán, ale stroskotá, robte vyhlásenie, neuskutoční sa, lebo s nami je Boh!"

Izaiášovo poslanie

11 Hej, takto hovoril Jahve, keď ma chytil za ruku a keď mi zakázal ísť cestou, ktorou šiel tento ľud, slovami:
12 "Nevolajte zradou, čo tento ľud zradou nazýva, nebojte sa toho, čoho sa on bojí, nemajte strach!" 13 Jahve Cebaot nech vám je svätý, jeho jediného sa bojte, nech vás prenikne strach pred ním! 14 On bude osídlom a kameňom úrazu, na ktorý narazia obe izraelské kráľovstvá a na ktorý padnú, a jamou a osídlom jeruzalemským obyvateľom. 15 Mnohí tam narazia, padnú a dolámu sa, mnohí sa zapletú do siete a budú chytení. 16 Nech sa zachováva svedectvo, nech sa zapečatí výrok u mojich učeníkov. 17 Dúfam v Jahveho, ktorý skrýva svoju tvár pred Jakubovým domom, a na neho sa spolieham. 18 Pozrite, ja a deti, ktoré mi Jahve dal, sme znakmi a predzvesťou pre Izrael, poslaní od Jahveho Cebaot, ktorý prebýva na hore Sion. 19 Ak vám povedia: "Choďte sa poradiť s duchmi a veštcami, ktorí šuškajú a šepocú, veď ľud sa utieka ku svojim bohom a k mŕtvym pre živých 20 o výrok a o svedectvo." Zaiste sa vyslovia takýmito slovami, ktoré nedávajú nádej na rannú zoru.

Cesta nocou

21 A zaľahne na nich stiesnenosť a hlad a keď budú hladní, začnú zúriť a preklínať svojho kráľa a svojho Boha. Či sa obrátia k nebu
22 alebo pohliadnu na zem, všade len úzkosť a tma, hrôzyplné temno, 23 alebo niet úniku pre utláčaný ľud.

Oslobodenie

Ako v minulosti pokoril kraj Zabulona a kraj Neftaliho, v budúcnosti oslávi Galileu národov na ceste od Jordánu k moru.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk