Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Prvé Izaiášovo zakročenie

1 Za čias judského kráľa Achaza, Jotamovho syna, Oziášovho vnuka, vytiahli do boja proti Jeruzalemu aramský kráľ Racon s izraelským kráľom Pekachom, Remaljahuovým synom, ale nemohli proti nemu bojovať.
2 Oznámili teda Dávidovmu domu: "Aramejci sa utáborili v Efraimsku." Tu sa srdce kráľa i srdcia ľudu začali chvieť, ako sa chvejú stromy v lese pod nárazmi vetra. 3 Vtedy povedal Jahve Izaiášovi: "Vyjdi so svojím synom Šear-Jašubom naproti Achazovi na koniec kanála Horného rybníka pri ceste, ktorá vedie na Pole valchárov, 4 a povedz mu: Pozor daj, zachovaj pokoj a neboj sa! Nech sa ti srdce neľaká tých dvoch dymiacich ohorených polien, horiaceho hnevu Racona a Aramejcov i Remaljahuovho syna. 5 Lebo Aramejci a Efraim a Remaljahuov syn sa rozhodli, že ťa zničia, hovoriac: 6 Napadnime Júdu, prestrašme ho, zmocnime sa ho a nasaďme mu za kráľa Tabeelovho syna. 7 Toto hovorí Pán Jahve: To sa nestane, nebude tak! 8 Lebo hlavným mestom Aramu je Damask a hlavou Damasku je Racon; za šesťdesiatpäť rokov Efraim prestane byť národom, 9 hoci hlavným mestom Efraimu je Samária a hlavou Samárie je Remaljahuov syn. Ak neveríte, neobstojíte!"

Druhý zákrok

10 Jahve znovu prehovoril k Achazovi slovami:
11 "Pýtaj si znak od Jahveho, svojho Boha, z hlbokého podsvetia alebo z vysokého neba!" 12 Ale Achaz odpovedal: "Nie. Nebudem skúšať Jahveho žiadajúc si znak." 13 Vtedy prišla odpoveď: "Počúvajte teda, Dávidov dom! Či vám nestačí, že skúšate trpezlivosť ľudí, že teraz chcete skúšať trpezlivosť môjho Boha? 14 Preto vám Pán sám dá znak: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. 15 Bude jesť mlieko a med, kým nebude vedieť zavrhnúť zlé a vybrať si dobré. 16 Lebo skôr, než chlapec bude vedieť zavrhnúť zlé a vybrať si dobré, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa bojíš. 17 Jahve pošle na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca také dni, akých nebolo odo dňa, čo sa Efraim odtrhol od Júdu: pošle asýrskeho kráľa."

Oznámenie vpádu

18 Toto sa stane v ten deň: Jahve hvizdom privolá muchy z ďalekých egyptských kanálov a včely z asýrskej krajiny.
19 Priletia a všetky sa usadia v hlbokých dolinách, v skalných trhlinách, na všetkých živých plotoch a pri všetkých napájadlách. 20 V ten deň Jahve oholí britvou najatou na brehoch Eufratu, totiž asýrskym kráľom, hlavu i chlpy na nohách a oholí aj bradu. 21 Stane sa v tých dňoch, že si ľudia prichovajú po kravičke a po dvoch ovciach, 22 tie im dajú toľko mlieka, že budú jedávať smotanu, hej, smotanou a medom budú sa živiť tí, čo budú ponechaní v krajine. 23 Stane sa v tých dňoch: každé miesto, kde bývalo tisíc kusov viniča, hodných tisíc strieborných, zarastie krovím a tŕním. 24 Človek ta pôjde iba poľovať s lukom a šípmi, lebo celá zem zarastie krovím a tŕním. 25 Na vŕšky, kedysi motykou okopávané, človek nevkročí z obavy pred krovím a tŕním. Bude ich spásať dobytok a budú ich rozšliapavať barany.