Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Prvé Izaiášovo zakročenie

1 Za čias judského kráľa Achaza, Jotamovho syna, Oziášovho vnuka, vytiahli do boja proti Jeruzalemu aramský kráľ Racon s izraelským kráľom Pekachom, Remaljahuovým synom, ale nemohli proti nemu bojovať.
2 Oznámili teda Dávidovmu domu: "Aramejci sa utáborili v Efraimsku." Tu sa srdce kráľa i srdcia ľudu začali chvieť, ako sa chvejú stromy v lese pod nárazmi vetra. 3 Vtedy povedal Jahve Izaiášovi: "Vyjdi so svojím synom Šear-Jašubom naproti Achazovi na koniec kanála Horného rybníka pri ceste, ktorá vedie na Pole valchárov, 4 a povedz mu: Pozor daj, zachovaj pokoj a neboj sa! Nech sa ti srdce neľaká tých dvoch dymiacich ohorených polien, horiaceho hnevu Racona a Aramejcov i Remaljahuovho syna. 5 Lebo Aramejci a Efraim a Remaljahuov syn sa rozhodli, že ťa zničia, hovoriac: 6 Napadnime Júdu, prestrašme ho, zmocnime sa ho a nasaďme mu za kráľa Tabeelovho syna. 7 Toto hovorí Pán Jahve: To sa nestane, nebude tak! 8 Lebo hlavným mestom Aramu je Damask a hlavou Damasku je Racon; za šesťdesiatpäť rokov Efraim prestane byť národom, 9 hoci hlavným mestom Efraimu je Samária a hlavou Samárie je Remaljahuov syn. Ak neveríte, neobstojíte!"

Druhý zákrok

10 Jahve znovu prehovoril k Achazovi slovami:
11 "Pýtaj si znak od Jahveho, svojho Boha, z hlbokého podsvetia alebo z vysokého neba!" 12 Ale Achaz odpovedal: "Nie. Nebudem skúšať Jahveho žiadajúc si znak." 13 Vtedy prišla odpoveď: "Počúvajte teda, Dávidov dom! Či vám nestačí, že skúšate trpezlivosť ľudí, že teraz chcete skúšať trpezlivosť môjho Boha? 14 Preto vám Pán sám dá znak: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. 15 Bude jesť mlieko a med, kým nebude vedieť zavrhnúť zlé a vybrať si dobré. 16 Lebo skôr, než chlapec bude vedieť zavrhnúť zlé a vybrať si dobré, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa bojíš. 17 Jahve pošle na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca také dni, akých nebolo odo dňa, čo sa Efraim odtrhol od Júdu: pošle asýrskeho kráľa."

Oznámenie vpádu

18 Toto sa stane v ten deň: Jahve hvizdom privolá muchy z ďalekých egyptských kanálov a včely z asýrskej krajiny.
19 Priletia a všetky sa usadia v hlbokých dolinách, v skalných trhlinách, na všetkých živých plotoch a pri všetkých napájadlách. 20 V ten deň Jahve oholí britvou najatou na brehoch Eufratu, totiž asýrskym kráľom, hlavu i chlpy na nohách a oholí aj bradu. 21 Stane sa v tých dňoch, že si ľudia prichovajú po kravičke a po dvoch ovciach, 22 tie im dajú toľko mlieka, že budú jedávať smotanu, hej, smotanou a medom budú sa živiť tí, čo budú ponechaní v krajine. 23 Stane sa v tých dňoch: každé miesto, kde bývalo tisíc kusov viniča, hodných tisíc strieborných, zarastie krovím a tŕním. 24 Človek ta pôjde iba poľovať s lukom a šípmi, lebo celá zem zarastie krovím a tŕním. 25 Na vŕšky, kedysi motykou okopávané, človek nevkročí z obavy pred krovím a tŕním. Bude ich spásať dobytok a budú ich rozšliapavať barany.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk