Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

60. kapitola

Sláva Jeruzalema

1 Vstaň, Jeruzalem! Zažiar! Veď ti vychádza svetlo a Jahveho sláva sa skvie nad tebou!
2 Pozri, zakiaľ tma pokrýva zem a temná noc národy, nad tebou vychádza Jahve, jeho sláva žiari nad tebou. 3 Národy kráčajú k tvojmu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare. 4 Rozhliadni sa dookola a všimni si: pozri, ako sa schádzajú, ako sa všetci k tebe zbiehajú! Tvoji synovia prichádzajú zďaleka, tvoje dcéry nesú ti v náručí. 5 Keď to uvidíš, zažiariš radosťou, vtedy ti srdce zaplesá hrdosťou: lebo k tebe budú prúdiť bohatstvá morí, k tebe prichádzať poklady národov. 6 Záplava tiav pokryje kraj, mladé ťavy z Madiánu a Efy, všetci prídu zo Sáby, prinesú zlato a tymián ohlasujúc Jahveho chválu. 7 Všetky stáda Kedaru zhromaždia sa k tebe, baránky z Nebajot budú ti k službám ako príjemné obety na môj oltár, tak oslávim svoj slávny dom. 8 Čo je to, čo to letí ako oblaky, sťa holuby k svojim holubníkom? 9 Vo mňa dúfajú ostrovy, taršišské lode na samom predu, aby ti priniesli synov zďaleka a s nimi svoje striebro a zlato kvôli menu Jahveho, tvojho Boha, kvôli Svätému Izraelovmu, ktorý ťa oslávil. 10 Cudzinci postavia tvoje múry, ich králi budú ti slúžiť, lebo hoci som ťa trestal vo svojom hneve, vo svojej láske som mal ľútosť nad tebou. 11 Tvoje brány budú ustavične otvorené, nebudú sa zatvárať vo dne, v noci, aby ti mohli prinášať bohatstvo národov a dnu vovádzať ich kráľov. 12 Lebo národ i kráľovstvo, ktoré ti nebudú chcieť slúžiť, zahynú, tie národy budú vyhubené. 13 Nádherné cédre Libanonu prídu k tebe, cyprus, platan a jedľa, všetko spolu, aby okrášlili miesto mojej svätyne, aby poctili miesto, kde prebývam. 14 Synovia tvojich utláčateľov k tebe sa pokorne priblížia, pred tvojimi nohami padnú na zem všetci, čo tebou pohŕdali. Budú ťa volať: "Jahveho mesto", "Sion Svätého Izraelovho". 15 Nebudeš už ako žena opustená a nenávidená, ku ktorej nik neprichádza, spravím ťa predmetom večnej slávy, prameňom radosti od veku do veku. 16 Budeš mať mlieko národov, budeš sať prsia kráľovské. Z toho uvidíš, že som ťa zachránil ja, Jahve, že tvojím vykupiteľom je Mocný Jakubov. 17 Namiesto bronzu prinesiem ti zlato, namiesto železa prinesiem ti striebro, bronz namiesto dreva a miesto kameňov železo. Za správcu ti ustanovím Pokoj a Spravodlivosť za tvojho vládcu. 18 V tvojej krajine už nebude počuť hlas násilia ani ničenia a búrania v tvojich hraniciach. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Slávou. 19 Slnko ti už nebude svetlom vo dne, ani mesačná žiara ti nebude svietiť: Jahve ti bude večným svetlom, tvojou žiarou bude tvoj Boh. 20 Tvoje slnko nikdy nezapadne a tvoj mesiac nikdy nezmizne, lebo Jahve ti bude večným svetlom, skončia sa dni tvojho smútku. 21 Tvoj ľud, to budú samí spravodliví a vládnuť budú zemou naveky: štepy sadu, dielo jeho rúk na jeho oslavu. 22 Ten najmenší sa stane tisícom, nepatrný národ veľkým. Ja, Jahve, v určenom čase to rýchlo vykonám.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk