Predchádzajúca kapitola

60. kapitola

Sláva Jeruzalema

1 Vstaň, Jeruzalem! Zažiar! Veď ti vychádza svetlo a Jahveho sláva sa skvie nad tebou!
2 Pozri, zakiaľ tma pokrýva zem a temná noc národy, nad tebou vychádza Jahve, jeho sláva žiari nad tebou. 3 Národy kráčajú k tvojmu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare. 4 Rozhliadni sa dookola a všimni si: pozri, ako sa schádzajú, ako sa všetci k tebe zbiehajú! Tvoji synovia prichádzajú zďaleka, tvoje dcéry nesú ti v náručí. 5 Keď to uvidíš, zažiariš radosťou, vtedy ti srdce zaplesá hrdosťou: lebo k tebe budú prúdiť bohatstvá morí, k tebe prichádzať poklady národov. 6 Záplava tiav pokryje kraj, mladé ťavy z Madiánu a Efy, všetci prídu zo Sáby, prinesú zlato a tymián ohlasujúc Jahveho chválu. 7 Všetky stáda Kedaru zhromaždia sa k tebe, baránky z Nebajot budú ti k službám ako príjemné obety na môj oltár, tak oslávim svoj slávny dom. 8 Čo je to, čo to letí ako oblaky, sťa holuby k svojim holubníkom? 9 Vo mňa dúfajú ostrovy, taršišské lode na samom predu, aby ti priniesli synov zďaleka a s nimi svoje striebro a zlato kvôli menu Jahveho, tvojho Boha, kvôli Svätému Izraelovmu, ktorý ťa oslávil. 10 Cudzinci postavia tvoje múry, ich králi budú ti slúžiť, lebo hoci som ťa trestal vo svojom hneve, vo svojej láske som mal ľútosť nad tebou. 11 Tvoje brány budú ustavične otvorené, nebudú sa zatvárať vo dne, v noci, aby ti mohli prinášať bohatstvo národov a dnu vovádzať ich kráľov. 12 Lebo národ i kráľovstvo, ktoré ti nebudú chcieť slúžiť, zahynú, tie národy budú vyhubené. 13 Nádherné cédre Libanonu prídu k tebe, cyprus, platan a jedľa, všetko spolu, aby okrášlili miesto mojej svätyne, aby poctili miesto, kde prebývam. 14 Synovia tvojich utláčateľov k tebe sa pokorne priblížia, pred tvojimi nohami padnú na zem všetci, čo tebou pohŕdali. Budú ťa volať: "Jahveho mesto", "Sion Svätého Izraelovho". 15 Nebudeš už ako žena opustená a nenávidená, ku ktorej nik neprichádza, spravím ťa predmetom večnej slávy, prameňom radosti od veku do veku. 16 Budeš mať mlieko národov, budeš sať prsia kráľovské. Z toho uvidíš, že som ťa zachránil ja, Jahve, že tvojím vykupiteľom je Mocný Jakubov. 17 Namiesto bronzu prinesiem ti zlato, namiesto železa prinesiem ti striebro, bronz namiesto dreva a miesto kameňov železo. Za správcu ti ustanovím Pokoj a Spravodlivosť za tvojho vládcu. 18 V tvojej krajine už nebude počuť hlas násilia ani ničenia a búrania v tvojich hraniciach. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Slávou. 19 Slnko ti už nebude svetlom vo dne, ani mesačná žiara ti nebude svietiť: Jahve ti bude večným svetlom, tvojou žiarou bude tvoj Boh. 20 Tvoje slnko nikdy nezapadne a tvoj mesiac nikdy nezmizne, lebo Jahve ti bude večným svetlom, skončia sa dni tvojho smútku. 21 Tvoj ľud, to budú samí spravodliví a vládnuť budú zemou naveky: štepy sadu, dielo jeho rúk na jeho oslavu. 22 Ten najmenší sa stane tisícom, nepatrný národ veľkým. Ja, Jahve, v určenom čase to rýchlo vykonám.