Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

59. kapitola

Kajúci žalm

1 Nie, Jahveho ruka nie je prikrátka, že by nemohol zachrániť, ani nie je hluchý, že by nemohol počuť,
2 ale vaše hriechy otvorili priepasť medzi vami a vaším Bohom. Vaše viny spôsobili, že si zakrýva tvár pred vami a nechce vás počuť. 3 Lebo ruky máte poškvrnené krvou a svoje prsty zločinmi; vaše pery hovoria lož a váš jazyk rozpráva podlosť. 4 Nikto nezačína súdny spor spravodlivo, nikto ho neprejednáva svedomito; spoliehajú sa na prázdne slová, hovoria nepravdy, počnú zlobu a porodia zločin. 5 Liahnu vreteničie vajcia, pradú vlákna pavučiny. Kto z ich vajec je, zomrie, a z rozpučených vylezú zmije. 6 Z ich vlákien nebudú šaty, neoblečú si to, čo vytvorili; ich skutky sú skutky zločinné, ich ruky sú poškvrnené násilím. 7 Ponáhľajú sa páchať zlo, náhlia sa vylievať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienky zločinné, ničenie a zrúcaniny na ich cestách. 8 Nepoznajú cestu k pokoju, niet spravodlivosti v ich počínaní, narobili si krivolaké chodníčky a kto po nich kráča, pokoj nemá. 9 Preto je právo ďaleko od nás a spravodlivosť nás nedostihne, očakávali sme svetlo, ale tu je samá tma, žiaru zory, ale kráčame vo tmách. 10 Ako slepí ohmatávame múr, tápeme ako ľudia bez očí, potkýname sa na poludnie ako za súmraku, ako mŕtvi v pustom podsvetí. 11 Všetci mumleme ako medvede, ako holubice vzdycháme neprestajne. Očakávame spravodlivosť, a niet jej, vyslobodenie, a to je ďaleko od nás. 12 Veru, napáchali sme premnohé zločiny proti tebe, naše hriechy svedčia proti nám. Áno, svoje zločiny máme stále na mysli, uznávame svoje viny: 13 proti Jahvemu sme sa vzbúrili, zapreli sme ho, prestali sme nasledovať svojho Boha, vo svojej mysli sme počali a uvážili lož a šírili sme ju urážlivými a odbojnými slovami. 14 Tak zatláčajú právo do pozadia a spravodlivosť musí stáť obďaleč, lebo pravda kríva na námestí a statočnosť ta nesmie vstúpiť. 15 Tak je pravda opustená a tí, čo sa vyhýbajú zlu, sú pokladaní za bláznova. Jahve to videl a nepáčilo sa mu, že niet spravodlivosti. 16 Videl, že nikto nepomáha, čudoval sa, že nik nezakročí. Vtedy jeho rameno prinieslo víťazstvo, pomohla mu jeho spravodlivosť. 17 Odial sa spravodlivosťou ako pancierom, na hlavu si dal prilbu spásy, odel si šat pomsty, zahalil sa plášťom horliaceho hnevu. 18 Odplatí im podľa skutkov, hnevom svojim protivníkom, trestom svojim nepriateľom. Aj ostrovom dá ich odplatu. 19 Od západu budú mať v úctivosti Jahveho meno a Jahveho slávu od východu slnka, lebo príde ako dravá rieka, nad ktorou sa vznáša Jahveho dych, 20 príde ako vykupiteľ Siona pre všetkých z Jakuba, ktorí sa odvrátia od svojich zločinov. Jahveho výrok.

Výrok

21 A toto je moja zmluva s nimi, hovorí Jahve: Môj duch, ktorý spočíva na tebe a moje slová, ktoré som vložil do tvojich úst, nikdy sa nevzdialia z tvojich úst ani z úst tvojho potomstva, ani z úst detí tvojich potomkov, hovorí Jahve, odteraz až naveky.