Predchádzajúca kapitola

58. kapitola

Pôst milý Bohu

1 Krič z plného hrdla, neprestávaj, zahlahoľ ako na rohu, oznám môjmu ľudu jeho zločiny, Jakubovmu domu jeho hriechy!
2 Oni sa ma síce deň po dni vypytujú a vravia, že chcú poznať moje cesty, žiadajú odo mňa spravodlivé zákony a vravia, že túžia byť Bohu blízki, ako ľud, čo koná spravodlivo a neopustil zákony svojho Boha: 3 "Načo sa postíme, keď ty to nevidíš? Načo sa umŕtvujeme, keď o tom nevieš?" Ale vy v deň pôstu vybavujete svoje záležitosti a utláčate všetkých svojich robotníkov, 4 vaše postenie vedie iba ku škriepkam a hádkam a k zločinným úderom päsťou. Nepostite sa tak ako dnes, ak chcete, aby váš hlas bol vyslyšaný na výsosti! 5 Či sa mi takýto pôst páči, deň, keď sa človek umŕtvuje: zohýnať si hlavu k zemi ako rákosie, ustieľať si na vrecovinu a na popol? Či toto nazývaš pôstom, dňom milým Jahvemu? 6 Či skôr toto nie je pôst, ktorý je mi po vôli: stŕhať nespravodlivé reťaze, rozviazať putá na jarme, prepustiť na slobodu utláčaných a rozlámať každé jarmo? 7 Či nie to, že sa podelíš o jedlo s hladujúcim, že si privedieš do domu chudobných bez prístrešia, že odeješ nahého, ktorého uzrieš, že sa neskryješ pred svojím blížnym? 8 Vtedy tvoje svetlo zažiari ako zora, rany sa ti rýchlo zacelia, tvoja spravodlivosť bude kráčať pred tebou a Jahveho sláva pôjde za tebou. 9 Ak potom zavoláš, Jahve ti odpovie, ak budeš k nemu kričať, povie: Tu som. Keď odstrániš spomedzi seba útlak, hrozivé gestá a podvodné reči, 10 ak hladnému prejavíš svoj súcit a nasýtiš dušu utrápenú, vtedy tvoje svetlo vyjde vo tmách, tvoja tma zažiari ako poludnie. 11 Jahve ťa bude ustavične viesť, bude ťa sýtiť v suchom kraji, dá silu tvojim údom a budeš ako dobre polievaná záhrada, ako prameň nikdy nevysychajúcich vôd. 12 Tvoj ľud znovu postaví dávne rozvaliny, znovu budeš stavať na základoch zašlých pokolení; budú ťa volať opravárom trhlín v múroch, obnoviteľom ciest k obydliam.

Sobota

13 Ak prestaneš šliapať po sobote a v môj svätý deň vybavovať svoje záležitosti, ak sobotu budeš volať Jahveho dňom, úctyhodným a svätým dňom Božím, ak si ju uctíš, že nebudeš cestovať, vybavovať svoje záležitosti a robiť jednačky,
14 vtedy nájdeš svoju radosť v Jahvem, ja ťa víťazne povediem výšinami zeme a dám ti požívať dedičstvo tvojho otca Jakuba. Lebo prehovorili Jahveho ústa.