Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

58. kapitola

Pôst milý Bohu

1 Krič z plného hrdla, neprestávaj, zahlahoľ ako na rohu, oznám môjmu ľudu jeho zločiny, Jakubovmu domu jeho hriechy!
2 Oni sa ma síce deň po dni vypytujú a vravia, že chcú poznať moje cesty, žiadajú odo mňa spravodlivé zákony a vravia, že túžia byť Bohu blízki, ako ľud, čo koná spravodlivo a neopustil zákony svojho Boha: 3 "Načo sa postíme, keď ty to nevidíš? Načo sa umŕtvujeme, keď o tom nevieš?" Ale vy v deň pôstu vybavujete svoje záležitosti a utláčate všetkých svojich robotníkov, 4 vaše postenie vedie iba ku škriepkam a hádkam a k zločinným úderom päsťou. Nepostite sa tak ako dnes, ak chcete, aby váš hlas bol vyslyšaný na výsosti! 5 Či sa mi takýto pôst páči, deň, keď sa človek umŕtvuje: zohýnať si hlavu k zemi ako rákosie, ustieľať si na vrecovinu a na popol? Či toto nazývaš pôstom, dňom milým Jahvemu? 6 Či skôr toto nie je pôst, ktorý je mi po vôli: stŕhať nespravodlivé reťaze, rozviazať putá na jarme, prepustiť na slobodu utláčaných a rozlámať každé jarmo? 7 Či nie to, že sa podelíš o jedlo s hladujúcim, že si privedieš do domu chudobných bez prístrešia, že odeješ nahého, ktorého uzrieš, že sa neskryješ pred svojím blížnym? 8 Vtedy tvoje svetlo zažiari ako zora, rany sa ti rýchlo zacelia, tvoja spravodlivosť bude kráčať pred tebou a Jahveho sláva pôjde za tebou. 9 Ak potom zavoláš, Jahve ti odpovie, ak budeš k nemu kričať, povie: Tu som. Keď odstrániš spomedzi seba útlak, hrozivé gestá a podvodné reči, 10 ak hladnému prejavíš svoj súcit a nasýtiš dušu utrápenú, vtedy tvoje svetlo vyjde vo tmách, tvoja tma zažiari ako poludnie. 11 Jahve ťa bude ustavične viesť, bude ťa sýtiť v suchom kraji, dá silu tvojim údom a budeš ako dobre polievaná záhrada, ako prameň nikdy nevysychajúcich vôd. 12 Tvoj ľud znovu postaví dávne rozvaliny, znovu budeš stavať na základoch zašlých pokolení; budú ťa volať opravárom trhlín v múroch, obnoviteľom ciest k obydliam.

Sobota

13 Ak prestaneš šliapať po sobote a v môj svätý deň vybavovať svoje záležitosti, ak sobotu budeš volať Jahveho dňom, úctyhodným a svätým dňom Božím, ak si ju uctíš, že nebudeš cestovať, vybavovať svoje záležitosti a robiť jednačky,
14 vtedy nájdeš svoju radosť v Jahvem, ja ťa víťazne povediem výšinami zeme a dám ti požívať dedičstvo tvojho otca Jakuba. Lebo prehovorili Jahveho ústa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk