Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

56. kapitola

Prísľuby pre cudzincov

1 Takto hovorí Jahve: Zachovávajte mravný zákon, robte, čo je správne, lebo moja spása príde čoskoro a moja spravodlivosť sa vyjaví.
2 Blažený človek, ktorý si takto počína, syn človeka, čo sa toho pevne pridržiava, ktorý zachováva sobotu bez poškvrny a ktorý sa zdržiava všetkých zlých skutkov. 3 Nech nevraví cudzinec, ktorý sa pridal k Jahvemu: "Jahve ma určite vylúči zo svojho ľudu." A bezdetný človek nech nehovorí: "Veru, ja som suchý strom." 4 Lebo takto hovorí Jahve bezdetným, ktorí zachovávajú moje soboty, rozhodli sa plniť, čo mi je milé, a pevne sa pridržiavajú mojej zmluvy: 5 Ja im dám čosi lepšie ako sú synovia a dcéry; dám im miesto a meno v mojom dome, v mojom meste, dám im večné meno, ktoré nebude nikdy zotreté. 6 Aj cudzincov, ktorí sa pridali k Jahvemu, aby mu slúžili, milovali Jahveho meno a stali sa jeho sluhami, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez poškvrny a pevne sa pridržiavajú mojej zmluvy, 7 zavediem na svoju svätú horu a naplním ich radosťou vo svojom dome modlitby. Ich celopaly a obety milostivo prijmem na svojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. 8 Výrok Pána Jahveho, ktorý zhromažďuje izraelských vyhnancov: Zhromaždím ešte ďalších k tým, čo sú zhromaždení.

Nehodní vodcovia

9 Všetky poľné zvieratá a všetka lesná zver, poďte sa nažrať,
10 lebo strážcovia Izraela sú slepí napospol, nič nezbadajú. Sú to nemí psi, čo nevládzu brechať, podriemkavajú schúlení, najradšej spia. 11 Pažraví psi, čo nikdy nemajú dosť, to sú pastieri, čo ničomu nerozumejú, každý si hľadí vlastný záujem, každý bez výnimky ide za svojím ziskom. 12 "Poďme," vravia si, "prinesiem víno, opime sa tuhým nápojom, aj zajtra bude ako dnes, deň veľmi veľký!"