Predchádzajúca kapitola

56. kapitola

Prísľuby pre cudzincov

1 Takto hovorí Jahve: Zachovávajte mravný zákon, robte, čo je správne, lebo moja spása príde čoskoro a moja spravodlivosť sa vyjaví.
2 Blažený človek, ktorý si takto počína, syn človeka, čo sa toho pevne pridržiava, ktorý zachováva sobotu bez poškvrny a ktorý sa zdržiava všetkých zlých skutkov. 3 Nech nevraví cudzinec, ktorý sa pridal k Jahvemu: "Jahve ma určite vylúči zo svojho ľudu." A bezdetný človek nech nehovorí: "Veru, ja som suchý strom." 4 Lebo takto hovorí Jahve bezdetným, ktorí zachovávajú moje soboty, rozhodli sa plniť, čo mi je milé, a pevne sa pridržiavajú mojej zmluvy: 5 Ja im dám čosi lepšie ako sú synovia a dcéry; dám im miesto a meno v mojom dome, v mojom meste, dám im večné meno, ktoré nebude nikdy zotreté. 6 Aj cudzincov, ktorí sa pridali k Jahvemu, aby mu slúžili, milovali Jahveho meno a stali sa jeho sluhami, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez poškvrny a pevne sa pridržiavajú mojej zmluvy, 7 zavediem na svoju svätú horu a naplním ich radosťou vo svojom dome modlitby. Ich celopaly a obety milostivo prijmem na svojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. 8 Výrok Pána Jahveho, ktorý zhromažďuje izraelských vyhnancov: Zhromaždím ešte ďalších k tým, čo sú zhromaždení.

Nehodní vodcovia

9 Všetky poľné zvieratá a všetka lesná zver, poďte sa nažrať,
10 lebo strážcovia Izraela sú slepí napospol, nič nezbadajú. Sú to nemí psi, čo nevládzu brechať, podriemkavajú schúlení, najradšej spia. 11 Pažraví psi, čo nikdy nemajú dosť, to sú pastieri, čo ničomu nerozumejú, každý si hľadí vlastný záujem, každý bez výnimky ide za svojím ziskom. 12 "Poďme," vravia si, "prinesiem víno, opime sa tuhým nápojom, aj zajtra bude ako dnes, deň veľmi veľký!"