Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

48. kapitola

Jahve všetko predpovedal

1 Čujte toto, Jakubov dom, čo máte meno Izrael, čo ste vzišli z Júdovho rodu, čo prisaháte menom Jahve a vzývate Izraelovho Boha, ale bez úprimnosti a spravodlivosti,
2 hoci sa voláte občanmi svätého mesta a spoliehate sa na pomoc Izraelovho Boha; jeho meno je Jahve Cebaot. 3 Oddávna som oznámil, čo sa má stať prv, zjavil som to svojou vlastnou rečou, náhle som zakročil a stalo sa. 4 Vedel som, že si tvrdohlavý, tvoja šija je tvrdá ako železo a tvoje čelo ako bronz, 5 preto som ti to zvestoval oddávna, oznámil som ti skôr, než sa stalo, aby si nemohol povedať: "Moja modla to spravila, moja socha, ktorú som si ulial, to zariadila." 6 Toto všetko si počul a videl a musíte uznať, že je to pravda. Teraz ti oznámim veci nové, veci skryté, o ktorých si nevedel. 7 Boli stvorené teraz, a nie oddávna, až dodnes si nikdy o nich nepočul, aby si nemohol povedať: "Veru, o nich viem." 8 Ani si nepočul, ani si nevedel, vtedy si nedával pozor na to, čo hovorím; dobre som vedel, že si celkom neverný a že ťa volajú vzbúrencom od tvojej kolísky. 9 Kvôli svojmu menu oddialim svoj hnev, kvôli svojej cti budem k tebe trpezlivý, nezničím ťa. 10 Pozri, ako som ťa čistil, nie ako striebro, vybral som si ťa v ohni nešťastia. 11 Kvôli sebe, kvôli sebe samému to urobím, veď ako by som mohol nechať znesvätiť svoje meno? Svoju slávu inému nedám.

Jahve si vyvolil Kýra

12 Počúvaj ma, Jakub a Izrael, ktorého som povolal: Ja som večný. Ja som prvý. Ja som tiež posledný.
13 Moja ruka založila zem, moja pravica roztiahla nebesia, keď som ich povolal, ihneď začali byť. 14 Zhromaždite sa všetci a počúvajte, kto z vás oznámil tieto veci: že ten, ktorého milujem, splní moju vôľu na Babylone a že Chaldejci budú rozhádzaní 15 To ja, ja som to povedal, ja som ho povolal, priviedol som ho a jeho podujatie sa zdarí.

Osud Izraela

16 Pristúpte bližšie ku mne a počúvajte toto: Od počiatku som nehovoril v skrytosti, bol som tam od chvíle, keď sa to začalo diať. A teraz Pán Jahve poslal mňa a svojho ducha.
17 Takto hovorí Jahve, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov: Ja som Jahve, tvoj Boh, ja ťa učím, čo ti bude na osoh, ja ťa vediem cestou, ktorou máš ísť. 18 Keby si bol poslúchal moje príkazy, tvoje šťastie by bolo ako rieka a tvoje blaho ako morské vlny. 19 Tvojich detí by bolo ako piesku, ako zrniek prachu tvojich potomkov, ich meno by nebolo nikdy zotreté alebo zničené pred mojou tvárou.

Koniec exilu

20 Vyjdite z Babylonu, utečte od Chaldejcov, oznamujte radostným hlasom, vykrikujte a šírte tie správy až do končín zeme, vravte: Jahve vykúpil svojho sluhu Jakuba.
21 Netrpeli smädom, keď ich nechal chodiť po púšti, zo skaly pre nich vodu vyviedol, rozštiepil skalu a rinuli sa vody. 22 Niet pokoja pre hriešnikov, hovorí Jahve.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk