Predchádzajúca kapitola

48. kapitola

Jahve všetko predpovedal

1 Čujte toto, Jakubov dom, čo máte meno Izrael, čo ste vzišli z Júdovho rodu, čo prisaháte menom Jahve a vzývate Izraelovho Boha, ale bez úprimnosti a spravodlivosti,
2 hoci sa voláte občanmi svätého mesta a spoliehate sa na pomoc Izraelovho Boha; jeho meno je Jahve Cebaot. 3 Oddávna som oznámil, čo sa má stať prv, zjavil som to svojou vlastnou rečou, náhle som zakročil a stalo sa. 4 Vedel som, že si tvrdohlavý, tvoja šija je tvrdá ako železo a tvoje čelo ako bronz, 5 preto som ti to zvestoval oddávna, oznámil som ti skôr, než sa stalo, aby si nemohol povedať: "Moja modla to spravila, moja socha, ktorú som si ulial, to zariadila." 6 Toto všetko si počul a videl a musíte uznať, že je to pravda. Teraz ti oznámim veci nové, veci skryté, o ktorých si nevedel. 7 Boli stvorené teraz, a nie oddávna, až dodnes si nikdy o nich nepočul, aby si nemohol povedať: "Veru, o nich viem." 8 Ani si nepočul, ani si nevedel, vtedy si nedával pozor na to, čo hovorím; dobre som vedel, že si celkom neverný a že ťa volajú vzbúrencom od tvojej kolísky. 9 Kvôli svojmu menu oddialim svoj hnev, kvôli svojej cti budem k tebe trpezlivý, nezničím ťa. 10 Pozri, ako som ťa čistil, nie ako striebro, vybral som si ťa v ohni nešťastia. 11 Kvôli sebe, kvôli sebe samému to urobím, veď ako by som mohol nechať znesvätiť svoje meno? Svoju slávu inému nedám.

Jahve si vyvolil Kýra

12 Počúvaj ma, Jakub a Izrael, ktorého som povolal: Ja som večný. Ja som prvý. Ja som tiež posledný.
13 Moja ruka založila zem, moja pravica roztiahla nebesia, keď som ich povolal, ihneď začali byť. 14 Zhromaždite sa všetci a počúvajte, kto z vás oznámil tieto veci: že ten, ktorého milujem, splní moju vôľu na Babylone a že Chaldejci budú rozhádzaní 15 To ja, ja som to povedal, ja som ho povolal, priviedol som ho a jeho podujatie sa zdarí.

Osud Izraela

16 Pristúpte bližšie ku mne a počúvajte toto: Od počiatku som nehovoril v skrytosti, bol som tam od chvíle, keď sa to začalo diať. A teraz Pán Jahve poslal mňa a svojho ducha.
17 Takto hovorí Jahve, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov: Ja som Jahve, tvoj Boh, ja ťa učím, čo ti bude na osoh, ja ťa vediem cestou, ktorou máš ísť. 18 Keby si bol poslúchal moje príkazy, tvoje šťastie by bolo ako rieka a tvoje blaho ako morské vlny. 19 Tvojich detí by bolo ako piesku, ako zrniek prachu tvojich potomkov, ich meno by nebolo nikdy zotreté alebo zničené pred mojou tvárou.

Koniec exilu

20 Vyjdite z Babylonu, utečte od Chaldejcov, oznamujte radostným hlasom, vykrikujte a šírte tie správy až do končín zeme, vravte: Jahve vykúpil svojho sluhu Jakuba.
21 Netrpeli smädom, keď ich nechal chodiť po púšti, zo skaly pre nich vodu vyviedol, rozštiepil skalu a rinuli sa vody. 22 Niet pokoja pre hriešnikov, hovorí Jahve.