Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

46. kapitola

Pád Babylonu

1 Padol boh Bel, zrútil sa boh Nebo, ich modly, kedysi nosené v procesiách, naložili na zvieratá a hovädá, ťažké bremeno pre zmorený dobytok.
2 Zrútili sa, popadali, nevládali priniesť náklad do bezpečia; aj bohovia museli ísť do zajatia. 3 Počúvajte ma, dom Jakubov a všetky zvyšky domu Izraelovho, moje bremeno od vášho zrodu, ktorých nosím od kolísky: 4 až kým zostarnete, ja som ten istý a keď vlasy zbelejú, ja vás ponesiem. Ja som vás stvoril a ťarchu ponesiem, ja vás ponesiem a prinesiem do bezpečia. 5 Komu ma chcete prirovnať? Komu pripodobniť? Komu ma primeriate, komu som podobný? 6 Tí, čo sypú zlato z mešcov a vážia striebro vážkou, najmú si zlatníka, aby im z toho urobil boha, potom sa mu klaňajú, padajú pred ním na tvár. 7 Nato ho zdvihnú na plece a odnesú domov, položia ho na jeho miesto, tam musí stáť, zo svojho miesta sa nemôže hnúť. Človek môže kričať k nemu, on neodpovie, nemôže ho vyslobodiť z jeho ťažkostí. 8 Spomeňte si na to a buďte ľuďmi, odbojníci, zamyslite sa nad tým! 9 Spomeňte si na to, čo sa stalo dávno, lebo ja som Boh a iného niet, ja som Boh a niet mi podobného. 10 Ja zvestujem od počiatku, čo sa má stať, od pradávna oznamujem, čo sa ešte nestalo, vravím: môj plán sa uskutoční, urobím všetko, čo sa mi páči: 11 od východu volám dravého vtáka, z ďalekej zeme človeka, ktorý splní moje plány. Veru, čo som povedal, aj uskutočním, svoj plán istotne prevediem. 12 Počúvajte ma, vy tvrdohlavci, čo ste ďaleko od spravodlivosti! 13 Ja privediem svoju spravodlivosť, nie je ďaleko, moje spasenie sa neomešká. Na Sione budem rozdávať spásu, Izraelovi dám svoju slávu.