Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

45. kapitola

Kýros je Božím nástrojom

1 Takto hovorí Jahve svojmu Pomazanému, Kýrovi, ktorého som uchopil za pravú ruku, aby som mu podrobil národy a odzbrojil kráľov, aby som pred ním otvoril brány, aby mu nijaké dvere nezostali zatvorené:
2 ja pôjdem pred tebou, kopce zrovnám, bronzové brány rozbijem, dolámem železné závory 3 a vydám ti poklady z tmavých skrýš, skryté na tajných miestach, aby si vedel, že ja som Jahve, Boh Izraelov, ten, ktorý ťa zve tvojím menom. 4 Kvôli svojmu sluhovi Jakubovi a svojmu vyvolenému Izraelovi, povolal som ťa po mene a dal ti tvoj titul, hoci ma nepoznáš. 5 Ja som Jahve, iného niet, okrem mňa Boha niet. Opásal som ťa, hoci ma nepoznáš, 6 aby vedeli od východu až po západ, že okrem mňa niet nikoho. Ja som Jahve a iného niet. 7 Ja tvorím svetlo a vytváram tmu, spôsobujem šťastie a privádzam nešťastie, ja, Jahve, robím toto všetko.

Modlitba

8 Roste, nebesá, z výsosti, oblaky, pršte spravodlivosť, zem, otvor sa jej a prines ovocie spásy, nech spravodlivosť zakvitne zároveň s ňou! Všetko toto stvorím ja, Jahve.

Zvrchovaná moc Jahveho

9 Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom, krčah medzi hlinenými krčahmi! Či hlina povie hrnčiarovi: "Čo to robíš, veď tvoje dielo nemá ruky?"
10 Beda tomu, kto sa odváži povedať otcovi: "Čo plodíš?" alebo matke: "Čo rodíš?" 11 Takto hovorí Jahve, Svätý Izraelov, jeho tvorca: Vy sa odvážite brať ma na zodpovednosť za moje deti, dávať mi rozkazy o diele mojich rúk? 12 Ja som utvoril zem a stvoril som človeka na nej, ja sám som rozpäl oblohu a vydávam rozkazy všetkým jej hviezdnym vojskám. 13 Ja som vzbudil tohto muža pre spravodlivosť a urovnám všetky jeho cesty. On znovu postaví moje mesto, mojich zajatých prepustí na slobodu bez výkupného, bez úplatkov, hovorí Jahve Cebaot.

Obrátenie pohanských národov

14 Takto hovorí Jahve: Výrobky Egypta, tovar Etiópie, Sabejci, chlapi urastení, prejdú do tvojej moci, budú tvoji, budú kráčať za tebou, pôjdu v okovách, padnú pred tebou na kolená a budú ťa prosiť: "Len u teba je Boh, iného niet, niet iných bohov."
15 Naozaj, ty si skrytý Boh, Boh Izraela, spasiteľ. 16 Zahanbení a pokorení sú všetci, čo vyrábajú modly, kráčajú v hanbe. 17 Ale Jahve spasí Izraela a spasí ho navždy; Vy nebudete zahanbení ani pokorení na veky vekov. 18 Lebo takto hovorí Jahve, Stvoriteľ neba: On je Boh, ktorý stvoril zem a usporiadal ju, ktorý ju urobil pevnou, nestvoril ju prázdnu, utvoril ju tak, aby sa na nej dalo bývať, len ja som Jahve, iného niet. 19 Nehovoril som vám potajomky v skrytom kúte zeme, nehovoril som Jakubovmu potomstvu: Hľadajte ma v prázdnej tme! Ja som Jahve, hovorím, čo je spravodlivé, vyhlasujem, čo je pravdivé.

Boh je Pán vesmíru

20 Zhromaždite sa, poďte ku mne, priblížte sa všetci pospolu, čo ste prežili vyhnanstvo medzi pohanmi! Nerozumní sú, čo v sprievodoch nosia svojich drevených bôžikov, čo sa modlia k bohu, ktorý nemôže spasiť.
21 Vyhláste, predneste svoje dôvody, poraďte sa spolu! Kto to kedysi oznámil, kto to pred dávnom predpovedal? Či nie ja, Jahve? Okrem mňa iného Boha niet. Len ja som spravodlivý, ktorý vám môže pomôcť. 22 Obráťte sa ku mne zo všetkých strán zeme a budete spasení, lebo ja som Boh, iného niet. 23 Slávnostne vyhlasujem a to, čo hovorím, je pravdivé a neodvolateľné: že predo mnou pokľakne každé koleno, mňa bude vyznávať každý jazyk. 24 Všetci uznajú: len v Jahvem je spravodlivosť a moc; k nemu sa vrátia zahanbení všetci, čo sa proti nemu vzbúrili. 25 Ale potomstvo Izraela nájde svoje víťazstvo a slávu u Jahveho.