Predchádzajúca kapitola

45. kapitola

Kýros je Božím nástrojom

1 Takto hovorí Jahve svojmu Pomazanému, Kýrovi, ktorého som uchopil za pravú ruku, aby som mu podrobil národy a odzbrojil kráľov, aby som pred ním otvoril brány, aby mu nijaké dvere nezostali zatvorené:
2 ja pôjdem pred tebou, kopce zrovnám, bronzové brány rozbijem, dolámem železné závory 3 a vydám ti poklady z tmavých skrýš, skryté na tajných miestach, aby si vedel, že ja som Jahve, Boh Izraelov, ten, ktorý ťa zve tvojím menom. 4 Kvôli svojmu sluhovi Jakubovi a svojmu vyvolenému Izraelovi, povolal som ťa po mene a dal ti tvoj titul, hoci ma nepoznáš. 5 Ja som Jahve, iného niet, okrem mňa Boha niet. Opásal som ťa, hoci ma nepoznáš, 6 aby vedeli od východu až po západ, že okrem mňa niet nikoho. Ja som Jahve a iného niet. 7 Ja tvorím svetlo a vytváram tmu, spôsobujem šťastie a privádzam nešťastie, ja, Jahve, robím toto všetko.

Modlitba

8 Roste, nebesá, z výsosti, oblaky, pršte spravodlivosť, zem, otvor sa jej a prines ovocie spásy, nech spravodlivosť zakvitne zároveň s ňou! Všetko toto stvorím ja, Jahve.

Zvrchovaná moc Jahveho

9 Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom, krčah medzi hlinenými krčahmi! Či hlina povie hrnčiarovi: "Čo to robíš, veď tvoje dielo nemá ruky?"
10 Beda tomu, kto sa odváži povedať otcovi: "Čo plodíš?" alebo matke: "Čo rodíš?" 11 Takto hovorí Jahve, Svätý Izraelov, jeho tvorca: Vy sa odvážite brať ma na zodpovednosť za moje deti, dávať mi rozkazy o diele mojich rúk? 12 Ja som utvoril zem a stvoril som človeka na nej, ja sám som rozpäl oblohu a vydávam rozkazy všetkým jej hviezdnym vojskám. 13 Ja som vzbudil tohto muža pre spravodlivosť a urovnám všetky jeho cesty. On znovu postaví moje mesto, mojich zajatých prepustí na slobodu bez výkupného, bez úplatkov, hovorí Jahve Cebaot.

Obrátenie pohanských národov

14 Takto hovorí Jahve: Výrobky Egypta, tovar Etiópie, Sabejci, chlapi urastení, prejdú do tvojej moci, budú tvoji, budú kráčať za tebou, pôjdu v okovách, padnú pred tebou na kolená a budú ťa prosiť: "Len u teba je Boh, iného niet, niet iných bohov."
15 Naozaj, ty si skrytý Boh, Boh Izraela, spasiteľ. 16 Zahanbení a pokorení sú všetci, čo vyrábajú modly, kráčajú v hanbe. 17 Ale Jahve spasí Izraela a spasí ho navždy; Vy nebudete zahanbení ani pokorení na veky vekov. 18 Lebo takto hovorí Jahve, Stvoriteľ neba: On je Boh, ktorý stvoril zem a usporiadal ju, ktorý ju urobil pevnou, nestvoril ju prázdnu, utvoril ju tak, aby sa na nej dalo bývať, len ja som Jahve, iného niet. 19 Nehovoril som vám potajomky v skrytom kúte zeme, nehovoril som Jakubovmu potomstvu: Hľadajte ma v prázdnej tme! Ja som Jahve, hovorím, čo je spravodlivé, vyhlasujem, čo je pravdivé.

Boh je Pán vesmíru

20 Zhromaždite sa, poďte ku mne, priblížte sa všetci pospolu, čo ste prežili vyhnanstvo medzi pohanmi! Nerozumní sú, čo v sprievodoch nosia svojich drevených bôžikov, čo sa modlia k bohu, ktorý nemôže spasiť.
21 Vyhláste, predneste svoje dôvody, poraďte sa spolu! Kto to kedysi oznámil, kto to pred dávnom predpovedal? Či nie ja, Jahve? Okrem mňa iného Boha niet. Len ja som spravodlivý, ktorý vám môže pomôcť. 22 Obráťte sa ku mne zo všetkých strán zeme a budete spasení, lebo ja som Boh, iného niet. 23 Slávnostne vyhlasujem a to, čo hovorím, je pravdivé a neodvolateľné: že predo mnou pokľakne každé koleno, mňa bude vyznávať každý jazyk. 24 Všetci uznajú: len v Jahvem je spravodlivosť a moc; k nemu sa vrátia zahanbení všetci, čo sa proti nemu vzbúrili. 25 Ale potomstvo Izraela nájde svoje víťazstvo a slávu u Jahveho.