Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

43. kapitola

Boh je ochranca a osloboditeľ Izraela

1 Teraz toto hovorí Jahve, tvoj Stvoriteľ, ó, Jakub, ten, čo ťa utvoril, ó, Izrael: Neboj sa, ja som zaplatil výkupné za teba, povolal som ťa tvojím menom: ty si môj.
2 Ak musíš prebrodiť hlboké vody, budem s tebou, ak rieky, nestrhnú ťa, ak musíš prechádzať ohňom, neohoríš, plamene ťa nepopália. 3 Veď ja som Jahve, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ. Egypt dávam za teba ako výkupné, Etiópiu a Sebu namiesto teba. 4 Lebo si drahocenný v mojich očiach, vzácny si a ja ťa milujem. Preto vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život. 5 Neboj sa, lebo ja som s tebou, od východu privediem tvoje potomstvo, pozbieram ťa zo západu. 6 Severu poviem: Vydaj ich! A juhu: Nezdržiavaj ich! Priveď mojich synov zďaleka domov a moje dcéry z končín zeme, 7 všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, ktorých som utvoril a zdokonalil.

Jahve je jediný Boh

8 Vyveď tento ľud, ktorý je slepý, hoci má oči, a ktorí sú hluchí, hoci majú uši!
9 Nech sa zídu všetky národy, nech sa zhromaždí všetok ľud! Kto z nich môže o tom podať správu, porozprávať nám o dávnych veciach? Nech predvedú svojich svedkov a dokážu, že majú pravdu, alebo nech počúvajú a povedia: To je pravda! 10 Mojimi svedkami ste vy – Jahveho výrok – vy ste ten sluha, ktorého som si vyvolil, aby ste ma poznali, verili vo mňa a pochopili, že som to ja. Predo mnou nebolo nijakého boha, ani po mne nebude. 11 Ja, ja som Jahve, a okrem mňa nik nemôže spasiť. 12 Ja som sa zjavil, spasil a vyhlásil, u vás nebolo cudzieho boha a vy ste mojimi svedkami – Jahveho výrok – ja som Boh. 13 Ja som Boh od večnosti, nik sa nemôže vytrhnúť z mojej ruky. Keď ja chcem niečo urobiť, kto môže spraviť, aby sa to nestalo?

Proti Babylonu

14 Takto hovorí Jahve, váš vykupiteľ, Svätý Izraelov. Poslal som po vás do Babylonu, strhnem všetky závory väzení a výkriky Chaldejcov zmenia sa na žiaľ.
15 Ja som Jahve, váš Svätý, Stvoriteľ Izraela, váš kráľ.

Zázraky nového exodu

16 Takto hovorí Jahve, ktorý otvoril cestu cez more a chodník cez dravé vody,
17 ktorý vyviedol na súd vozy a kone, celé vojsko s jeho hrdinami; mŕtvi ležia, už nikdy nepovstanú, ako knôt dotleli, zhasli. 18 Prestaňte spomínať udalosti minulé, nemyslite už na dávne veci! 19 Lebo pozrite: činím čosi nové, práve teraz to nastáva, vari nebadáte? Aj cez púšť urobím cestu a v stepi otvorím rieky. 20 Divá zver bude ma chváliť, šakaly a pštrosy, lebo som zaviedol vodu do púšte a rieky do stepi, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. 21 Tento ľud, ktorý som si vychoval, bude rozhlasovať moju slávu.

Nevďačnosť Izraelova

22 Ale ty, Jakub, si ma nevzýval, hej, omrzel som ťa, Izrael.
23 Nepriniesol si mi baránky na celopal, neuctieval si ma svojimi obetami. Neobťažoval som ťa dožadovaním sa obiet, neunavoval som ťa žiadaním kadidla. 24 Nekupoval si mi vonnú trstinu za peniaze, nesýtil si ma tukom svojich obiet. Ale obťažoval si ma svojimi hriechmi, unavoval si ma svojimi zločinmi. 25 Ale ja, ja sám, kvôli sebe samému zotriem tvoje viny, na tvoje hriechy si nebudem spomínať. 26 Spomeň si na mňa, prejednajme to spolu, prehovor ty, ospravedlň sa! 27 Tvoj prvý otec zhrešil, tvoji tlmočníci sa vzbúrili proti mne. 28 Preto som zhodil kniežatá svätyne, Jakuba som vydal kliatbe a na Izraela som priviedol potupu.