Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

43. kapitola

Boh je ochranca a osloboditeľ Izraela

1 Teraz toto hovorí Jahve, tvoj Stvoriteľ, ó, Jakub, ten, čo ťa utvoril, ó, Izrael: Neboj sa, ja som zaplatil výkupné za teba, povolal som ťa tvojím menom: ty si môj.
2 Ak musíš prebrodiť hlboké vody, budem s tebou, ak rieky, nestrhnú ťa, ak musíš prechádzať ohňom, neohoríš, plamene ťa nepopália. 3 Veď ja som Jahve, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ. Egypt dávam za teba ako výkupné, Etiópiu a Sebu namiesto teba. 4 Lebo si drahocenný v mojich očiach, vzácny si a ja ťa milujem. Preto vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život. 5 Neboj sa, lebo ja som s tebou, od východu privediem tvoje potomstvo, pozbieram ťa zo západu. 6 Severu poviem: Vydaj ich! A juhu: Nezdržiavaj ich! Priveď mojich synov zďaleka domov a moje dcéry z končín zeme, 7 všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, ktorých som utvoril a zdokonalil.

Jahve je jediný Boh

8 Vyveď tento ľud, ktorý je slepý, hoci má oči, a ktorí sú hluchí, hoci majú uši!
9 Nech sa zídu všetky národy, nech sa zhromaždí všetok ľud! Kto z nich môže o tom podať správu, porozprávať nám o dávnych veciach? Nech predvedú svojich svedkov a dokážu, že majú pravdu, alebo nech počúvajú a povedia: To je pravda! 10 Mojimi svedkami ste vy – Jahveho výrok – vy ste ten sluha, ktorého som si vyvolil, aby ste ma poznali, verili vo mňa a pochopili, že som to ja. Predo mnou nebolo nijakého boha, ani po mne nebude. 11 Ja, ja som Jahve, a okrem mňa nik nemôže spasiť. 12 Ja som sa zjavil, spasil a vyhlásil, u vás nebolo cudzieho boha a vy ste mojimi svedkami – Jahveho výrok – ja som Boh. 13 Ja som Boh od večnosti, nik sa nemôže vytrhnúť z mojej ruky. Keď ja chcem niečo urobiť, kto môže spraviť, aby sa to nestalo?

Proti Babylonu

14 Takto hovorí Jahve, váš vykupiteľ, Svätý Izraelov. Poslal som po vás do Babylonu, strhnem všetky závory väzení a výkriky Chaldejcov zmenia sa na žiaľ.
15 Ja som Jahve, váš Svätý, Stvoriteľ Izraela, váš kráľ.

Zázraky nového exodu

16 Takto hovorí Jahve, ktorý otvoril cestu cez more a chodník cez dravé vody,
17 ktorý vyviedol na súd vozy a kone, celé vojsko s jeho hrdinami; mŕtvi ležia, už nikdy nepovstanú, ako knôt dotleli, zhasli. 18 Prestaňte spomínať udalosti minulé, nemyslite už na dávne veci! 19 Lebo pozrite: činím čosi nové, práve teraz to nastáva, vari nebadáte? Aj cez púšť urobím cestu a v stepi otvorím rieky. 20 Divá zver bude ma chváliť, šakaly a pštrosy, lebo som zaviedol vodu do púšte a rieky do stepi, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. 21 Tento ľud, ktorý som si vychoval, bude rozhlasovať moju slávu.

Nevďačnosť Izraelova

22 Ale ty, Jakub, si ma nevzýval, hej, omrzel som ťa, Izrael.
23 Nepriniesol si mi baránky na celopal, neuctieval si ma svojimi obetami. Neobťažoval som ťa dožadovaním sa obiet, neunavoval som ťa žiadaním kadidla. 24 Nekupoval si mi vonnú trstinu za peniaze, nesýtil si ma tukom svojich obiet. Ale obťažoval si ma svojimi hriechmi, unavoval si ma svojimi zločinmi. 25 Ale ja, ja sám, kvôli sebe samému zotriem tvoje viny, na tvoje hriechy si nebudem spomínať. 26 Spomeň si na mňa, prejednajme to spolu, prehovor ty, ospravedlň sa! 27 Tvoj prvý otec zhrešil, tvoji tlmočníci sa vzbúrili proti mne. 28 Preto som zhodil kniežatá svätyne, Jakuba som vydal kliatbe a na Izraela som priviedol potupu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk