Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

42. kapitola

Prvý spev o sluhovi

1 Toto je môj sluha, jemu pomáham, môj vyvolený, v ktorom mám zaľúbenie. Obdaril som ho svojím duchom, on rozšíri Boží zákon medzi národmi.
2 Nekričí, nevykrikuje, nevyvoláva po uliciach. 3 Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí. Spravodlivo vysluhuje právo. 4 Nezlyhá a neustúpia, kým nezavedie spravodlivosť na zemi. Aj ostrovy čakajú na jeho náuku. 5 Takto hovorí Boh, Jahve, ktorý stvoril a rozostrel nebesá, ktorý stvoril zem a čo na nej rastie, ktorý dal dych ľudu, čo prebýva na nej, a ducha tým, čo po nej chodia: 6 "Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku, sformoval som ťa, urobil som ťa zmluvou pre svoj ľud a svetlom pre národy, 7 aby si otvoril oči slepým, aby si vyviedol väzňov zo žalára a z temnice všetkých, čo tam sedia v tmách. 8 Ja som Jahve, to je moje meno. Svoju slávu inému nedáme, ani svoju úctu neprepustím modlám. 9 Pozri, prvé predpovede sa uskutočnili a teraz vám naznačujem nové; prv, než sa rozvinú, oznámim vám ich."

Víťazný spev

10 Spievajte Jahvemu novú pieseň, spievajte mu chvály po celej zemi, vy, čo sa plavíte po mori a všetky morské tvory, aj vy, obyvatelia pobreží a ostrovov!
11 Nech jasá púšť i jej osady, aj tábory kedarských kočovníkov! Nech kričia od radosti obyvatelia mesta Sely, nech sa ozývajú výkriky z temien vrchov! 12 Nech všetci šíria Jahveho slávu, nech rozhlasujú jeho chválu na pobrežiach i na ostrovoch. 13 Jahve napreduje ako mocný bojovník, zápolí ako hrdina, kričí, vydáva bojovný pokrik a víťazí nad svojimi nepriateľmi. 14 "Dlho som sa neozýval, mlčal som a ovládal som sa, teraz sa rozkričím ako rodička, budem kričať až do udychčania. 15 Spustoším vrchy a kopce, vysuším všetku ich zeleň, rieky premením na suchú zem a jazerá vysuším. 16 Povediem slepých cestou, ktorú nepoznajú, prevediem ich chodníkmi, o ktorých nevedia, temnotu pred nimi premením na svetlo a ich krivé cesty na priame. Toto urobím a nič nevynechám. 17 Tí, čo dúfajú v modly, čo považujú modly za svojich bohov, zutekajú hrozne zahanbení."

Zaslepenie Izraela

18 Počúvajte, hluchí! Slepí, otvorte oči, aby ste videli!
19 Kto je slepý, ak nie môj sluha? Kto je hluchý ako posol, ktorého posielam? (Kto je slepý ako môj priateľ a hluchý ako Jahveho sluha?) 20 Veľa si videl, ale si tomu nevenoval pozornosť, uši si mal otvorené, ale si nepočul. 21 Jahve chcel kvôli svojej spravodlivosti dodať veľkosti a slávy svojmu Zákonu, 22 lenže toto je ľud ozbíjaný a vzatý ako korisť, všetci ležali poviazaní v jamách, poskrývaní po väzniciach. Boli odvlečení ako korisť bez nádeje na záchranu, boli ozbíjaní a nik nežiada náhradu. 23 Kto z vás to chce vypočuť? Kto si to všíma a chce počúvať pre budúcnosť? 24 Kto to vydal Jakuba lupičovi a Izraela lúpežníkom? Či to neurobil Jahve, proti ktorému sme zhrešili? Nechceli kráčať po jeho cestách, nechceli poslúchať jeho Zákon. 25 Preto vylial na Jakuba svoj horúci hnev a hrôzy vojny. Roznietil plamene navôkol, ale on to nepochopil, vypálil ho, lež on si to nevzal k srdcu.