Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

42. kapitola

Prvý spev o sluhovi

1 Toto je môj sluha, jemu pomáham, môj vyvolený, v ktorom mám zaľúbenie. Obdaril som ho svojím duchom, on rozšíri Boží zákon medzi národmi.
2 Nekričí, nevykrikuje, nevyvoláva po uliciach. 3 Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí. Spravodlivo vysluhuje právo. 4 Nezlyhá a neustúpia, kým nezavedie spravodlivosť na zemi. Aj ostrovy čakajú na jeho náuku. 5 Takto hovorí Boh, Jahve, ktorý stvoril a rozostrel nebesá, ktorý stvoril zem a čo na nej rastie, ktorý dal dych ľudu, čo prebýva na nej, a ducha tým, čo po nej chodia: 6 "Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku, sformoval som ťa, urobil som ťa zmluvou pre svoj ľud a svetlom pre národy, 7 aby si otvoril oči slepým, aby si vyviedol väzňov zo žalára a z temnice všetkých, čo tam sedia v tmách. 8 Ja som Jahve, to je moje meno. Svoju slávu inému nedáme, ani svoju úctu neprepustím modlám. 9 Pozri, prvé predpovede sa uskutočnili a teraz vám naznačujem nové; prv, než sa rozvinú, oznámim vám ich."

Víťazný spev

10 Spievajte Jahvemu novú pieseň, spievajte mu chvály po celej zemi, vy, čo sa plavíte po mori a všetky morské tvory, aj vy, obyvatelia pobreží a ostrovov!
11 Nech jasá púšť i jej osady, aj tábory kedarských kočovníkov! Nech kričia od radosti obyvatelia mesta Sely, nech sa ozývajú výkriky z temien vrchov! 12 Nech všetci šíria Jahveho slávu, nech rozhlasujú jeho chválu na pobrežiach i na ostrovoch. 13 Jahve napreduje ako mocný bojovník, zápolí ako hrdina, kričí, vydáva bojovný pokrik a víťazí nad svojimi nepriateľmi. 14 "Dlho som sa neozýval, mlčal som a ovládal som sa, teraz sa rozkričím ako rodička, budem kričať až do udychčania. 15 Spustoším vrchy a kopce, vysuším všetku ich zeleň, rieky premením na suchú zem a jazerá vysuším. 16 Povediem slepých cestou, ktorú nepoznajú, prevediem ich chodníkmi, o ktorých nevedia, temnotu pred nimi premením na svetlo a ich krivé cesty na priame. Toto urobím a nič nevynechám. 17 Tí, čo dúfajú v modly, čo považujú modly za svojich bohov, zutekajú hrozne zahanbení."

Zaslepenie Izraela

18 Počúvajte, hluchí! Slepí, otvorte oči, aby ste videli!
19 Kto je slepý, ak nie môj sluha? Kto je hluchý ako posol, ktorého posielam? (Kto je slepý ako môj priateľ a hluchý ako Jahveho sluha?) 20 Veľa si videl, ale si tomu nevenoval pozornosť, uši si mal otvorené, ale si nepočul. 21 Jahve chcel kvôli svojej spravodlivosti dodať veľkosti a slávy svojmu Zákonu, 22 lenže toto je ľud ozbíjaný a vzatý ako korisť, všetci ležali poviazaní v jamách, poskrývaní po väzniciach. Boli odvlečení ako korisť bez nádeje na záchranu, boli ozbíjaní a nik nežiada náhradu. 23 Kto z vás to chce vypočuť? Kto si to všíma a chce počúvať pre budúcnosť? 24 Kto to vydal Jakuba lupičovi a Izraela lúpežníkom? Či to neurobil Jahve, proti ktorému sme zhrešili? Nechceli kráčať po jeho cestách, nechceli poslúchať jeho Zákon. 25 Preto vylial na Jakuba svoj horúci hnev a hrôzy vojny. Roznietil plamene navôkol, ale on to nepochopil, vypálil ho, lež on si to nevzal k srdcu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk