Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

41. kapitola

Kýros – nástroj Jahveho

1 Zamĺknite a počúvajte ma, vzdialené krajiny, hor sa, národy! Nech predstúpia a nech hovoria, poďme spolu na súd!
2 Kto vzbudil od východu toho, ktorému víťazstvo kráča v pätách? Kto mu vydal národy pod moc a podrobil mu kráľov? Jeho meč ich drví na prach a jeho luk ich ženie sťa plevu vo vetre. 3 Vyháňa ich a v bezpečí prechádza cestou, ktorej sa jeho nohy sotva dotýkajú. 4 Čie je to dielo? Kto to uskutočnil? Ten, kto ľudské rody povolal od počiatku. Ja, Jahve, ja som prvý a budem aj posledný. 5 Videli to ostrovy a zľakli sa, vzdialené krajiny sa trasú, blížia sa, prichádzajú. 6 Každý pomáha svojmu druhovi, každý povzbudzuje svojho brata: 7 zlievač posmeľuje zlatníka, ten, čo pracuje mlatkom, toho, čo bije na nákovu. Vyhlasuje, že zvarenie je pevné a upevní sochu klincami, aby nepadla.

Jahve vyvolil Izrael a chráni ho

8 Ty však, Izrael, môj sluha, ty, Jakub, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho priateľa Abraháma,
9 teba som vzal od končín zeme, teba som povolal z ďalekých krajín, tebe som povedal: "Ty si môj sluha, teba som vyvolil, nezavrhol som ťa." 10 Neboj sa, lebo ja som s tebou, nestrachuj sa, lebo ja som tvoj Boh; ja ťa posilňujem, ja ti pomáham, ja ťa držím svojou pravicou mojej spravodlivosti. 11 Pozri, zahanbení a pokorení budú všetci, čo proti tebe zúria, budú obrátení v nič a zahynú, čo sa proti tebe stavali. 12 Budeš ich hľadať, ale ich nenájdeš, čo proti tebe útočili, budú obrátení v nič, budú zničení, čo bojovali proti tebe. 13 Lebo ja, Jahve, tvoj Boh, držím ťa za tvoju pravicu, ja ti hovorím: "Neboj sa, prichádzam ti na pomoc!" 14 Neboj sa, Jakub, ty červíček, ani vy, chudáci Izraelovi, ja sám ti prichádzam na pomoc. To je Jahveho výrok. Tvojím vykupiteľom je Svätý Izraelov. 15 Pozri, spravím z teba ostré mláťacie vlačuhy, nové, osadené zubami. Rozmlátiš vrchy a rozdrvíš ich na prach, kopce obrátiš na plevy. 16 Preseješ ich, vietor ich uchytí a víchrica ich rozpráši. Vtedy budeš plesať v Jahvem, budeš sa chváliť Svätým Izraelovým. 17 Chudobní a bedári hľadajú vodu a nenachádzajú ju, jazyk im zosychá smädom. Ale ja, Jahve, ich vyslyším, ja, Boh Izraela, ich neopustím. 18 Otvorím rieky medzi dunami piesku a pramene uprostred dolín, pustatinu zmením na krajinu jazier a vyschnutú zem na žriedla vôd. 19 Púšť vysadím cédrami, agátmi, myrtovými krami a olivami, step zalesním cyprusmi, platanmi spolu s jedľami, 20 aby ľudia videli a uvedomili si, aby konečne uvážili a pochopili, že to urobila Jahveho ruka, že to stvoril Svätý Izraelov.

Modly nie sú nič

21 Poďte, predneste svoj spor, hovorí Jahve, predložte svoje dôkazy, vraví kráľ Jakubov.
22 Nech predstúpia modly, nech nám oznámia, čo sa má stať! Nech nám povedia zmysel udalostí minulých, aby sme o tom uvažovali. Nech nám predpovedia veci budúce, aby sme videli, či sa stanú. 23 Oznámte, čo nastane naposledy, vtedy budeme vedieť, že ste bohmi. Urobte či už dobré, či zlé, aby sme pocítili strach a hrôzu! 24 Ale vy nemôžete urobiť nič, veď ste menej ako nič! Preto je ohavnosť vyvoliť si vás! 25 Vzbudil som ho od severu a prišiel; od východu slnka toho, čo bude vzývať moje meno. Kráča po vladároch ako po blate, ako hrnčiar, čo šliape hlinu. 26 Kto to oznámil od začiatku, aby sme to vedeli, kto to predpovedal, aby sme povedali: Pravdu má? Veru, nikto to neoznámil, nik nepredpovedal, nikto nepočul slovo od vás. 27 Tu je niekto, čo bude hovoriť ako prvý za Sion, Jeruzalemu posielam posla. 28 Ale na druhej strane niet obrancu, hoci sa obzerám, nikoho niet. Pýtam sa ich, ale slovo neodpovedajú, 29 pozri, aké sú to prázdne veci napospol! Nemôžu urobiť celkom nič. Tie ich modly sú ako vietor, prázdne nič!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk