Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

Oznámenie oslobodenia

1 "Tešte, tešte môj ľud!" vraví váš Boh.
2 "Prihovárajte sa srdcu Jeruzalema a oznámte mu, že sa jeho otročenie skončilo, že je odčinená jeho vina, že už dostal z Jahveho ruky dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy." 3 Akýsi hlas volá: "Pripravte Jahvemu cestu na púšti, urobte cez pustatinu rovnú cestu pre nášho Boha! 4 Nech sa každá dolina vyplní a nech sa zníži každý vrch a kopec, nech sa zarovnajú hrboľaté miesta a nech sa vyrovnajú príkre svahy! 5 Potom sa zjaví Jahveho sláva a zrazu ju uvidí každý človek, lebo sám Jahve prehovoril." 6 Akýsi hlas hovorí: "Krič!" A ja sa pýtam: "Čo mám kričať?" "Že každý človek je ako tráva a jeho krása ako poľný kvet; 7 tráva uschne a kvet zvädne, keď ich Jahveho dych oveje; 8 naozaj, ľudia sú ako tráva: tráva uschne a kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky." 9 Vystúp na horu vysokú, posol radosti Siona! Zakrič mocným hlasom, posol radosti Jeruzalema! Krič mocne, neboj sa! Povedz judským mestám: "Váš Boh je tu." 10 Pozri, Pán Jahve prichádza s veľkou mocou, jeho mocná ruka vládne nad všetkým. Odmenu víťazstva nesie si so sebou a ním vyslobodení kráčajú pred jeho tvárou. 11 Sťa pastier pasie svoje stádo, vlastnou rukou ho zháňa dovedna, jahňatá si nosí v náručí a dojky vodí starostlivo do zátišia.

Božia veľkosť

12 Kto hrsťou odmeral morské vody alebo piaďou rozmeral nebeskú oblohu? Kto mericou zmeral morský prach alebo na váhe odvážil horstvá a na vážkach pahorky?
13 Kto usmerňoval Jahveho ducha, aký radca dával mu pokyny? 14 Na koho sa obrátil, aby ho poučil, kto ho učil vysluhovať spravodlivosť? Kto mu dával vedomosti a naučil ho ceste múdrosti? 15 Veď jemu sú národy ako kvapka z vedra, zavážia ako prášok na váhe, pobrežia i ostrovy vážia toľko ako prášok. 16 Všetko drevo Libanonu nestačí na oheň a všetka jeho zver na celopal. 17 Všetky národy sú pred ním ako nič, u neho nezavážia nič, celkom nič. 18 Ku komu teda môžete prirovnať Boha? Čo za obraz sa mu môže pripodobniť? 19 Tá modla, ktorú remeselník odleje, zlatník zlatom okuje a vyzdobí striebornými ozdobami? 20 Alebo ten kus trváceho dreva, ktoré nehnije, čo niekto vyberie a nájde múdreho majstra, aby mu postavil sochu, čo by nepadla? 21 Vari to neviete? Či ste to nepočuli? Či vám to nepovedali na začiatku? Či ste nepochopili, ako bola založená zem? 22 Boh tróni nad okruhom zeme a jej obyvatelia sú ako kobylky. On rozťahuje oblohu ako závoj a rozprestiera ju ako stan na bývanie. 23 Na nič obracia kniežatá a sudcov zeme mení v prázdne nič. 24 Sotva boli zasadení, sotva zasiati, sotva ich steblo pustilo koreň do zeme, tu ich oveje a oni uschnú, víchor ich odnáša ako plevu. 25 "Ku komu ma teda chcete prirovnať, že by som mu bol rovný?" pýta sa Svätý. 26 Zdvihnite oči k nebu a uvážte, kto stvoril všetky tie hviezdy? On vyvádza ich vojsko, jednu po druhej, a každú volá po mene. Jeho moc je taká nesmierna, že ani jedna nemôže vystať. 27 Prečo sa sťažuješ, Jakub, a ty, Izrael, prečo hovoríš: "Moja cesta je skrytá pred Jahvem a moje právo môjmu Bohu uniká?" 28 Vari to nevieš? Či si to nepočul? Večný Boh, Jahve a stvoriteľ šíreho sveta, nikdy neustane, nikdy sa neunaví, jeho múdrosť nik nevládze preskúmať. 29 On vracia silu unavenému, novú silu dáva vyčerpanému. 30 Mladí ľudia sa unavujú a vyčerpávajú, mládež sa potkýna a padá, 31 ale tí, čo dúfajú v Jahveho, dostávajú novú silu, krídla im narastú ako orlom, budú sa ponáhľať bez námahy, budú napredovať a neustanú.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk