Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

38. kapitola

Ezechiášova choroba a uzdravenie

1 V tých dňoch Ezechiáš ťažko ochorel. Prorok Izaiáš, Amosov syn, prišiel mu povedať: "Takto hovorí Jahve. Usporiadaj si dom, lebo zomrieš, nebudeš žiť."
2 Ezechiáš sa obrátil tvárou k stene a takto sa modlil k Jahvemu: 3 "Ach, Jahve, spomeň si, prosím, že som žil pred tvojou tvárou verne a s úprimným srdcom a robil som, čo je dobré v tvojich očiach." A Ezechiáš horko zaplakal. 4 Vtedy Jahve povedal Izaiášovi: 5 "Choď povedať Ezechiášovi: Toto hovorí Jahve, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Uzdravím ťa, o tri dni vstúpiš do Jahveho chrámu. Pozri, pridám pätnásť rokov k tvojmu životu. 6 Vyslobodím teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a toto mesto budem chrániť." 7 Izaiáš odpovedal: "Toto ti bude znamením od Jahveho, že splní, čo prisľúbil: 8 Pozri, vrátim tieň, ktorý vrhá slnko na Achazove slnečné hodiny o desať stupňov dozadu." A slnko, ktoré už zostúpilo na slnečných hodinách, vrátilo sa späť o desať stupňov.

Ezechiášov spev

9 Spev judského kráľa Ezechiáša, keď sa uzdravil zo svojej choroby:
10 Myslel som: "V najlepšom veku musím zomrieť a ostatné roky stráviť v hrobe." 11 Povedal som: "Už neuvidím Jahveho na tejto zemi, neuzriem už nikoho z obyvateľov tohto sveta. 12 Stŕhajú zo mňa môj telesný príbytok a odhadzujú ho ako pastiersky stan. Odstrihol si môj život ako tkáč, ktorý strihá vlákna z osnovy. Od rána do noci skoncuješ so mnou." 13 Kričal som až do rána, ako keby mi lev bol hrýzol kosti. Od rána do noci skoncuješ so mnou. 14 Pištím ako lastovička, stonám ako holub, oči mám unavené od pozerania nahor. Pane, som v úzkosti, príď mi na pomoc! 15 Čo mám povedať, čo riecť Bohu? Veď on sám to urobil. Budem sa potácať po celý život s trpkosťou vo svojej duši. 16 Pán sa vznáša nad nimi, budú žiť, a všetko, čo je v nich, má život jeho ducha: ty ma uzdravíš a dáš mi život. 17 Hľa, moja veľká horkosť zmenila sa na zdravie. Svojou láskou si mi zachránil život pred záhubou, lebo si mi odpustil všetky moje hriechy. 18 Veď tí pod zemou ťa nemôžu velebiť, ani smrť ťa nemôže chváliť; tí, čo zostupujú do hrobu, prestali dúfať v tvoju dobrotu. 19 Živý, len živý ťa môže velebiť, ako to ja robím dnes, ako otec, ktorý ohlasuje tvoju dobrotu svojim deťom. 20 Jahve ma láskavo zachránil, preto po celý život spievajme mu na chválu za zvuku hárf v Jahveho chráme! 21 Vtedy kázal Izaiáš priniesť figovú náplasť a priložiť ju na vred: tak sa uzdravil. 22 Ezechiáš sa pýtal: "Podľa ktorého znamenia poznám, že pôjdem do Jahveho chrámu?"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk