Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

37. kapitola

Obrátia sa na proroka Izaiáša

1 Keď kráľ Ezechiáš vypočul ich správu, roztrhol si rúcho, natiahol si vrecovinu a odišiel do Jahveho chrámu.
2 Potom poslal správcu paláca Eljakima, pisára Šebnu a starších kňazov, oblečených do vrecoviny, k prorokovi Izaiášovi, Amosovmu synovi, 3 aby mu povedali: "Toto hovorí Ezechiáš: Dnešný deň je dňom úzkosti, trestu a hanby. Sme ako žena, ktorá nemá silu porodiť dieťa, ktoré sa má práve narodiť. 4 Dúfam, že Jahve, ktorý počul slová rabsakeho, ktorého poslal jeho pán, asýrsky kráľ, aby sa rúhal živému Bohu, potresce ho za slová, ktoré Jahve, tvoj Boh, počul. Modli sa za zvyšok, ktorý ešte žije." 5 Keď prišli poslovia kráľa Ezechiáša k Izaiášovi, 6 on im povedal: "Toto povedzte svojmu pánovi: Toto hovorí Jahve: Neboj sa slov, ktoré si počul, ktorými sa mi rúhali sluhovia asýrskeho kráľa. 7 Pozri, ja vložím doňho takého ducha, že on, sotva počuje istú správu, vráti sa do svojej krajiny a tam ho zrazím mečom."

Odchod asýrskeho vysokého dôstojníka

8 Asýrsky rabsake sa vrátil. Počul, že asýrsky kráľ odtiahol od Lachiša a našiel ho útočiť na Libnu.
9 Kráľ totiž počul o etiópskom kráľovi Tirhakovi: "Vytiahol do boja proti tebe."

Druhé rozprávanie o Sennacheribovom vpáde

Sennacherib znovu poslal poslov k Ezechiášovi s posolstvom:
10 "Toto povedzte judskému kráľovi Ezechiášovi: Nedaj sa mýliť tvojmu Bohu, na ktorého sa spoliehaš, keď ti sľubuje: Jeruzalem nebude vydaný do rúk asýrskeho kráľa. 11 Iste si počul, čo urobili asýrski králi všetkým krajinám, ako vydali kliatbe všetkých ich obyvateľov, a ty vari unikneš? 12 Či ich bohovia zachránili národy, ktoré zničili moji otcovia: Gozan, Haran, Resef a Edenitov, ktorí bývali v Tell Basare? 13 Kde je kráľ Chamatu, kráľ Arpadu a kráľ Lairu, Sefarvaimu, Heny a Ivvy?" 14 Ezechiáš vzal písmo z rúk poslov a prečítal ho. Potom vyšiel do Jahveho domu a rozvinul ho pred Jahvem. 15 Ezechiáš predniesol Jahvemu túto modlitbu: 16 "Jahve Cebaot, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubínmi, ty si jediný Boh všetkých kráľovstiev zeme, ty si utvoril nebo i zem. 17 Jahve, pozorne ma vypočuj, otvor oči a pozoruj, vypočuj Sennacheribovo posolstvo, ktoré poslal, aby sa rúhal živému Bohu. 18 Je pravda, Jahve, že znivočili (všetky národy a ich krajiny) 19 a pohádzali na oheň ich bohov. Ale to neboli bohovia, lež iba výtvory ľudských rúk, drevá a kamene, preto ich mohli zničiť. 20 Ale teraz, Jahve, Bože náš, vysloboď nás z jeho ruky, aby kráľovstvá zeme poznali, že ty, Jahve, si jediný Boh."

Izaiášovo zakročenie

21 Vtedy Izaiáš, Amosov syn, poslal Ezechiášovi odkaz: "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: Počul som tvoju modlitbu týkajúcu sa asýrskeho kráľa Sennacheriba.
22 Toto je Jahveho výrok vyslovený proti nemu: Panenská dcéra Siona tebou pohŕda, tebe sa posmieva! Dcéra jeruzalemská hlavou pokyvuje pri tvojom ústupe. 23 Komu si sa to rúhal a posmieval? proti komu si vykrikoval? Koho si to pyšne premeriaval zrakom? Svätého Izraelovho! 24 Poslal si svojich sluhov, aby sa posmievali Pánovi a povedal si: "So svojimi početnými vozmi vystúpil som vysoko na vrchy, do najvzdialenejších zákutí Libanonu. Povytínal som jeho najvyššie cédre, jeho najkrajšie cyprusy. Dosiahol som jeho najvyššiu hranicu zalesnených húštin. 25 Vykopal som studne a pil vody nezvyklé, pod stupajami tvojich nôh som vysušil všetky egyptské rieky." 26 Vari si to nepočul? Za dávnych čias som to ja urobil, za minulých dní som to pripravoval a teraz to uskutočňujem. Ty si mal zmeniť na hŕby rozvalín opevnené mestá. 27 Ich obyvatelia, zbavení síl, prestrašení a zahanbení, boli sťa poľná tráva, ako lúčna zeleň, ako trávička na streche, spálená východným vetrom. 28 Dobre viem, kedy vstávaš a kedy si sadáš, kedy vychádzaš a kedy sa vraciaš, (aj to, ako zúriš proti mne). 29 Preto, že zúriš proti mne a že som počul o tvojej bezočivosti, obrúčku prevlečiem tvojimi nozdrami a zubadlo ti vložím do úst a zavediem ťa späť cestou, ktorou si prišiel.

Znak pre Ezechiáša

30 Toto ti bude znakom: Tento rok sa bude jesť úroda z vypadaného zrna, budúci rok, čo samo narastie, ale tretieho roku sejte a žnite, saďte vinice a jedzte ich plody.
31 Zachránený zvyšok z Júdovho domu zapustí nové korene do zeme a prinesie ovocie nad zemou. 32 Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a zachránení z hory Sion. Urobí to veľká láska Jahveho Cebaot.

Výrok o Asýrii

33 Toto teda hovorí Jahve o asýrskom kráľovi: Do tohto mesta nevkročí, nevystrelí naň ani šíp. nebude proti nemu napredovať so štítom, nenavŕši proti nemu útočný val.
34 Cestou, ktorou prišiel, vráti sa späť, nevkročí do tohto mesta. To je Jahveho výrok. 35 Budem kryť toto mesto a zachránim ho kvôli sebe a kvôli svojmu sluhovi Dávidovi."

Potrestanie Sennacheriba

36 V tú istú noc vyšiel Jahveho anjel a zabil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc chlapov. Ráno pri vstávaní tam boli samé mŕtvoly.
37 Sennacherib, asýrsky kráľ, zbalil tábor a odišiel. Vrátil sa do Ninive a zostal tam. 38 Istého dňa, keď bol prestretý v poklone v chráme Nizrocha, svojho boha, jeho synovia Adramelech a Šarezer ho zabili mečom a utiekli do krajiny Ararat. Jeho syn Asarhadon stal sa kráľom namiesto neho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk