Predchádzajúca kapitola

36. kapitola

Sennacheribov vpád

1 V štrnástom roku Ezechiášovho panovania asýrsky kráľ Sennacherib napadol všetky judské opevnené mestá a zaujal ich.
2 Z Lachiša poslal asýrsky kráľ ku kráľovi Ezechiášovi do Jeruzalema vysokého dôstojníka, rabsakeho, s mocným oddielom; a ten sa postavil vedľa kanála Horného rybníka na ceste na Pole valchárov. 3 Eljakim, Helkiášov syn, správca paláca, vyšiel mu naproti s kráľovským pisárom Šebnom a s kancelárom Joachom, Asafovým synom. 4 Rabsake im povedal: "Oznámte Ezechiášovi, že toto je odkaz Veľkráľa, asýrskeho kráľa: Na aké nádeje sa spoliehaš? 5 Myslíš si, že prázdne reči nahradia vo vojne zručnosť a množstvo? Na čo sa spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? 6 Na Egypt? Opieraš sa o tú zlomenú trstinu, ktorá vrazí človeku do ruky, ak sa o ňu oprie, a poraní mu ju? Taký je egyptský kráľ faraón ku všetkým, čo v neho dúfajú. 7 Vari mi povieš: My sa spoliehame na Jahveho, svojho Boha? Ale či práve jemu Ezechiáš neodstránil obetné miesta na výšinách a oltáre a nerozkázal ľuďom v Judsku a v Jeruzaleme: Len pred týmto oltárom sa musíte klaňať? 8 Dobre teda, urob dohodu s mojím pánom, asýrskym kráľom. Dám ti dvetisíc koní, ak nájdeš jazdcov na ne. 9 Ako by si mohol odraziť jediného, čo len toho najmenšieho z vodcov môjho pána? A ty sa spoliehaš, že od Egypta dostaneš vozy a jazdcov! 10 Myslíš, že som do tejto krajiny prišiel bez Jahveho vôle, aby som ju napadol a zničil? Nie, sám Jahve mi povedal: Napadni túto krajinu a znič ju!" 11 Eljakim, Šebna a Joach povedali vysokému asýrskemu dôstojníkovi: "Prosíme ťa, hovor nám po aramejsky, lebo my to rozumieme, nehovor nám po judsky na dosluch ľudu na hradbách." 12 Rabsake odpovedal: "Či ma môj pán poslal k tvojmu pánovi a k tebe, aby som povedal tieto slová? Vari nie skôr k ľuďom sediacim na hradbách a odsúdeným spolu s vami jesť svoje výkaly a piť svoj moč?" 13 Vtedy sa rabsake vzpriamil a kričal veľmi hlasno po judsky: "Počujte posolstvo Veľkráľa, asýrskeho kráľa: 14 Toto hovorí kráľ: Nedajte sa klamať Ezechiášovi! On vás nemôže zachrániť. 15 Nedajte sa mu presvedčiť, aby ste sa spoliehali na Jahveho, keď hovorí: Jahve nás iste vyslobodí, toto mesto nepadne do rúk asýrskeho kráľa. 16 Nepočúvajte Ezechiáša, lebo toto hovorí asýrsky kráľ: Uzavrite pokoj so mnou a vzdajte sa mi, potom každý z vás môže jesť ovocie vlastnej vinice a vlastného figovníka a každý môže piť vodu zo svojej cisterny, 17 kým neprídem previesť vás do kraja, ako je váš, do krajiny obilia a nového vína, do krajiny chleba a viníc. 18 Nedajte sa zavádzať Ezechiášovi slovami: Jahve nás vyslobodí. Vari bohovia iných národov vyslobodili svoje krajiny z rúk asýrskeho kráľa? 19 Kdeže sú bohovia Chamatu a Arpadu? Kde sú bohovia Sefarvaimu? Kde sú bohovia Samárie? Vari vyslobodili Samáriu z mojej ruky? 20 Ktorý z bohov týchto krajín vyslobodil svoju krajinu z mojej ruky? A Jahve by mal z mojej moci vyslobodiť Jeruzalem?" 21 Všetci mlčali a neodpovedali mu ani slovo, lebo kráľov rozkaz znel: "Neodpovedajte mu!" 22 Eljakim, Helkiášov syn, správca paláca, kráľovský pisár Šebna a kancelár Joach, Asafov syn, prišli k Ezechiášovi s roztrhnutým rúchom a rozpovedali mu reč asýrskeho vysokého dôstojníka, rabsakeho.