Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

36. kapitola

Sennacheribov vpád

1 V štrnástom roku Ezechiášovho panovania asýrsky kráľ Sennacherib napadol všetky judské opevnené mestá a zaujal ich.
2 Z Lachiša poslal asýrsky kráľ ku kráľovi Ezechiášovi do Jeruzalema vysokého dôstojníka, rabsakeho, s mocným oddielom; a ten sa postavil vedľa kanála Horného rybníka na ceste na Pole valchárov. 3 Eljakim, Helkiášov syn, správca paláca, vyšiel mu naproti s kráľovským pisárom Šebnom a s kancelárom Joachom, Asafovým synom. 4 Rabsake im povedal: "Oznámte Ezechiášovi, že toto je odkaz Veľkráľa, asýrskeho kráľa: Na aké nádeje sa spoliehaš? 5 Myslíš si, že prázdne reči nahradia vo vojne zručnosť a množstvo? Na čo sa spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? 6 Na Egypt? Opieraš sa o tú zlomenú trstinu, ktorá vrazí človeku do ruky, ak sa o ňu oprie, a poraní mu ju? Taký je egyptský kráľ faraón ku všetkým, čo v neho dúfajú. 7 Vari mi povieš: My sa spoliehame na Jahveho, svojho Boha? Ale či práve jemu Ezechiáš neodstránil obetné miesta na výšinách a oltáre a nerozkázal ľuďom v Judsku a v Jeruzaleme: Len pred týmto oltárom sa musíte klaňať? 8 Dobre teda, urob dohodu s mojím pánom, asýrskym kráľom. Dám ti dvetisíc koní, ak nájdeš jazdcov na ne. 9 Ako by si mohol odraziť jediného, čo len toho najmenšieho z vodcov môjho pána? A ty sa spoliehaš, že od Egypta dostaneš vozy a jazdcov! 10 Myslíš, že som do tejto krajiny prišiel bez Jahveho vôle, aby som ju napadol a zničil? Nie, sám Jahve mi povedal: Napadni túto krajinu a znič ju!" 11 Eljakim, Šebna a Joach povedali vysokému asýrskemu dôstojníkovi: "Prosíme ťa, hovor nám po aramejsky, lebo my to rozumieme, nehovor nám po judsky na dosluch ľudu na hradbách." 12 Rabsake odpovedal: "Či ma môj pán poslal k tvojmu pánovi a k tebe, aby som povedal tieto slová? Vari nie skôr k ľuďom sediacim na hradbách a odsúdeným spolu s vami jesť svoje výkaly a piť svoj moč?" 13 Vtedy sa rabsake vzpriamil a kričal veľmi hlasno po judsky: "Počujte posolstvo Veľkráľa, asýrskeho kráľa: 14 Toto hovorí kráľ: Nedajte sa klamať Ezechiášovi! On vás nemôže zachrániť. 15 Nedajte sa mu presvedčiť, aby ste sa spoliehali na Jahveho, keď hovorí: Jahve nás iste vyslobodí, toto mesto nepadne do rúk asýrskeho kráľa. 16 Nepočúvajte Ezechiáša, lebo toto hovorí asýrsky kráľ: Uzavrite pokoj so mnou a vzdajte sa mi, potom každý z vás môže jesť ovocie vlastnej vinice a vlastného figovníka a každý môže piť vodu zo svojej cisterny, 17 kým neprídem previesť vás do kraja, ako je váš, do krajiny obilia a nového vína, do krajiny chleba a viníc. 18 Nedajte sa zavádzať Ezechiášovi slovami: Jahve nás vyslobodí. Vari bohovia iných národov vyslobodili svoje krajiny z rúk asýrskeho kráľa? 19 Kdeže sú bohovia Chamatu a Arpadu? Kde sú bohovia Sefarvaimu? Kde sú bohovia Samárie? Vari vyslobodili Samáriu z mojej ruky? 20 Ktorý z bohov týchto krajín vyslobodil svoju krajinu z mojej ruky? A Jahve by mal z mojej moci vyslobodiť Jeruzalem?" 21 Všetci mlčali a neodpovedali mu ani slovo, lebo kráľov rozkaz znel: "Neodpovedajte mu!" 22 Eljakim, Helkiášov syn, správca paláca, kráľovský pisár Šebna a kancelár Joach, Asafov syn, prišli k Ezechiášovi s roztrhnutým rúchom a rozpovedali mu reč asýrskeho vysokého dôstojníka, rabsakeho.