Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

Sennacheribov vpád

1 V štrnástom roku Ezechiášovho panovania asýrsky kráľ Sennacherib napadol všetky judské opevnené mestá a zaujal ich.
2 Z Lachiša poslal asýrsky kráľ ku kráľovi Ezechiášovi do Jeruzalema vysokého dôstojníka, rabsakeho, s mocným oddielom; a ten sa postavil vedľa kanála Horného rybníka na ceste na Pole valchárov. 3 Eljakim, Helkiášov syn, správca paláca, vyšiel mu naproti s kráľovským pisárom Šebnom a s kancelárom Joachom, Asafovým synom. 4 Rabsake im povedal: "Oznámte Ezechiášovi, že toto je odkaz Veľkráľa, asýrskeho kráľa: Na aké nádeje sa spoliehaš? 5 Myslíš si, že prázdne reči nahradia vo vojne zručnosť a množstvo? Na čo sa spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? 6 Na Egypt? Opieraš sa o tú zlomenú trstinu, ktorá vrazí človeku do ruky, ak sa o ňu oprie, a poraní mu ju? Taký je egyptský kráľ faraón ku všetkým, čo v neho dúfajú. 7 Vari mi povieš: My sa spoliehame na Jahveho, svojho Boha? Ale či práve jemu Ezechiáš neodstránil obetné miesta na výšinách a oltáre a nerozkázal ľuďom v Judsku a v Jeruzaleme: Len pred týmto oltárom sa musíte klaňať? 8 Dobre teda, urob dohodu s mojím pánom, asýrskym kráľom. Dám ti dvetisíc koní, ak nájdeš jazdcov na ne. 9 Ako by si mohol odraziť jediného, čo len toho najmenšieho z vodcov môjho pána? A ty sa spoliehaš, že od Egypta dostaneš vozy a jazdcov! 10 Myslíš, že som do tejto krajiny prišiel bez Jahveho vôle, aby som ju napadol a zničil? Nie, sám Jahve mi povedal: Napadni túto krajinu a znič ju!" 11 Eljakim, Šebna a Joach povedali vysokému asýrskemu dôstojníkovi: "Prosíme ťa, hovor nám po aramejsky, lebo my to rozumieme, nehovor nám po judsky na dosluch ľudu na hradbách." 12 Rabsake odpovedal: "Či ma môj pán poslal k tvojmu pánovi a k tebe, aby som povedal tieto slová? Vari nie skôr k ľuďom sediacim na hradbách a odsúdeným spolu s vami jesť svoje výkaly a piť svoj moč?" 13 Vtedy sa rabsake vzpriamil a kričal veľmi hlasno po judsky: "Počujte posolstvo Veľkráľa, asýrskeho kráľa: 14 Toto hovorí kráľ: Nedajte sa klamať Ezechiášovi! On vás nemôže zachrániť. 15 Nedajte sa mu presvedčiť, aby ste sa spoliehali na Jahveho, keď hovorí: Jahve nás iste vyslobodí, toto mesto nepadne do rúk asýrskeho kráľa. 16 Nepočúvajte Ezechiáša, lebo toto hovorí asýrsky kráľ: Uzavrite pokoj so mnou a vzdajte sa mi, potom každý z vás môže jesť ovocie vlastnej vinice a vlastného figovníka a každý môže piť vodu zo svojej cisterny, 17 kým neprídem previesť vás do kraja, ako je váš, do krajiny obilia a nového vína, do krajiny chleba a viníc. 18 Nedajte sa zavádzať Ezechiášovi slovami: Jahve nás vyslobodí. Vari bohovia iných národov vyslobodili svoje krajiny z rúk asýrskeho kráľa? 19 Kdeže sú bohovia Chamatu a Arpadu? Kde sú bohovia Sefarvaimu? Kde sú bohovia Samárie? Vari vyslobodili Samáriu z mojej ruky? 20 Ktorý z bohov týchto krajín vyslobodil svoju krajinu z mojej ruky? A Jahve by mal z mojej moci vyslobodiť Jeruzalem?" 21 Všetci mlčali a neodpovedali mu ani slovo, lebo kráľov rozkaz znel: "Neodpovedajte mu!" 22 Eljakim, Helkiášov syn, správca paláca, kráľovský pisár Šebna a kancelár Joach, Asafov syn, prišli k Ezechiášovi s roztrhnutým rúchom a rozpovedali mu reč asýrskeho vysokého dôstojníka, rabsakeho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk