Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Proti posolstvu vyslanému do Egypta

1 Beda vám, odbojní synovia! – Jahveho výrok. Robíte plány, nie však podľa mojich rád, robíte spojenectvá, ktoré nevnukol môj duch, a tak hromadíte hriech na hriech.
2 Bežíte dole do Egypta – ale so mnou ste sa neporadili – dať sa do ochrany faraóna, skryť sa do tône Egypta. 3 Ale faraónova ochrana bude vám na hanbu a skrýša v tôni Egypta na potupu, 4 lebo hoci jeho kniežatá boli v Tanise a jeho poslovia došli až do Chanesu, 5 všetci sú sklamaní ľudom, ktorý pomôcť nemôže, ktorý im neprinesie pomoc ani prospech, ale sklamanie a potupu.

Iné výroky proti posolstvu

6 Výrok o zveroch južnej zeme. Do zeme plnej nebezpečenstiev a úzkosti, do zeme levice a ručiaceho leva, vretenice a lietajúceho draka, nesú svoje bohatstvá na chrbtoch oslov a svoje poklady na ťavích hrboch ľudu, ktorý pomôcť nemôže.
7 Márna a bezcenná je pomoc Egypta, preto som mu dal meno: padlá ozruta Rahab.

Testament

8 Teraz choď a napíš to na tabuľku pred ich očami, vyry to na dokument, aby to zostalo pre budúce dni, na večné svedectvo.
9 Lebo oni sú ľud odbojný, synovia lživí, synovia, ktorí nechcú poslúchať Jahveho zákon, 10 ktorí kážu vidcom: "Nesmiete vidieť!" a prorokom: "Neprorokujte nám nič jasné! Hovorte nám veci príjemné, vízie klamlivé! 11 Odbočte z cesty, odchýľte sa zo správneho chodníka, odstráňte nám spred tváre Svätého Izraelovho!" 12 Preto takto hovorí Svätý Izraelov: "Pretože ste si nevážili toto varovné slovo a spoliehate sa na podvod a nestatočnosť a opierate sa o ne, 13 preto tento hriech vám bude ako hrozivá trhlina na vysokom múre, ktorý sa zrúti náhle, nečakane. 14 Rozbije sa ako hlinený hrniec, nemilosrdne sa roztrieska, že sa nenájde medzi jeho úlomkami črep, na ktorý by sa dalo nabrať ohňa z vatry alebo načrieť vody z nádrže." 15 Lebo takto hovorí Pán Jahve, Svätý Izraelov: "Vaša záchrana spočíva v obrátení a v pokojnom čakaní. V tichosti a dôvere je vaša sila." Ale vy ste nechceli! 16 Povedali ste: "Nie, na koňoch utečieme!" – Dobre. Teda budete utekať. – "Na rýchlych žrebcoch poletíme!" Ale vaši prenasledovatelia budú rýchlejší. 17 Tisíc vás zuteká pred hrozbou jedného a pred hrozbou piatich zutekáte všetci, kým vás nezostane ako kôl na temene vrchu, ako vojnový znak na briežku.

Boh odpustí

18 Ale Jahve čaká na chvíľu, aby sa nad vami zmiloval, preto povstane, aby vám prejavil milosť, lebo Jahve je spravodlivý Boh, blažení sú všetci, čo v neho dúfajú.
19 Hej, ľud sionský, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nemusíš plakať, lebo on sa skutočne zľutuje nad tebou, keď počuje tvoj prosebný hlas, len čo ho počuje, vyslyší ťa. 20 Hoci ti Pán dá chlieb úzkosti a vodu trápenia, tvoj Učiteľ sa už nebude skrývať, na vlastné oči uvidíš toho, čo ťa učí. 21 Ak zídeš z cesty napravo alebo naľavo, na vlastné uši počuješ za sebou hlas: "To je cesta, choďte po nej!" 22 Ako nečisté zavrhni svoje modly potiahnuté striebrom a svoje sochy pokryté zlatom; odhoď ich ako vec nečistú, povedz: "Practe sa von!" 23 Potom Jahve dá dážď semenu, čo zaseješ na roľu, a obilie na chlieb, úroda zeme bude bohatá a výživná. V ten deň sa tvoj statok bude pásť na rozsiahlych pasienkoch. 24 Voly a osly, čo obrábajú pôdu, budú žrať výživný obrok prečistený lopatou a vejačkou. 25 Na každom vysokom vrchu a na každom vyššom briežku budú tiecť potoky zurčiacej vody v deň veľkého vraždenia, keď budú padať pevnosti. 26 Vtedy mesiac bude svietiť jasne ako slnce a svetlo slnka bude sedemkrát silnejšie ako svetlo siedmich dní v jednom, v deň, keď Jahve obviaže zlámané údy svojho ľudu a vylieči rany, ktoré dostal.

Proti Asýrii

27 Pozrite, Jahve prichádza zďaleka, veľmi je rozhnevaný, nesmierne hrozivý, jeho pery prekypujú hnevom, jeho reč je stravujúcim ohňom.
28 Jeho dych je ako rozvodnený potok, ktorý siaha až po hrdlo. Prichádza preosiať národy na ničivom site, vložiť národom do úst zubadlá, ktorými ich zavedie do záhuby. 29 Ale na vašich perách budú spevy ako v noci zasväteného sviatku a v srdciach radosť ako radosť tých, čo kráčajú za zvukov píšťal na ceste k Jahveho vrchu, ku Skale Izraela. 30 Jahve zahrmí svojím majestátnym hlasom a s veľkým hnevom dá svetu pocítiť ťarchu svojej ruky plameňom stravujúceho ohňa, lejakom, búrkou a krupobitím. 31 Lebo na Jahveho hlas zatrasie sa Asýr, zasiahnutý trestajúcim bičom. 32 Každý úder trestajúceho biča, ktorým ho Jahve zasiahne, bude sprevádzať zvuk tamburín a citár. Tak bude bojovať proti nemu v búrlivom boji. 33 Lebo oddávna je pripravená dolina Tofet – prichystaná je aj pre kráľa – je hlboká a vatra v nej je široká, plná horiacich klátov. Zapáli ju Jahveho van ako prúd síry.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk