Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Proti posolstvu vyslanému do Egypta

1 Beda vám, odbojní synovia! – Jahveho výrok. Robíte plány, nie však podľa mojich rád, robíte spojenectvá, ktoré nevnukol môj duch, a tak hromadíte hriech na hriech.
2 Bežíte dole do Egypta – ale so mnou ste sa neporadili – dať sa do ochrany faraóna, skryť sa do tône Egypta. 3 Ale faraónova ochrana bude vám na hanbu a skrýša v tôni Egypta na potupu, 4 lebo hoci jeho kniežatá boli v Tanise a jeho poslovia došli až do Chanesu, 5 všetci sú sklamaní ľudom, ktorý pomôcť nemôže, ktorý im neprinesie pomoc ani prospech, ale sklamanie a potupu.

Iné výroky proti posolstvu

6 Výrok o zveroch južnej zeme. Do zeme plnej nebezpečenstiev a úzkosti, do zeme levice a ručiaceho leva, vretenice a lietajúceho draka, nesú svoje bohatstvá na chrbtoch oslov a svoje poklady na ťavích hrboch ľudu, ktorý pomôcť nemôže.
7 Márna a bezcenná je pomoc Egypta, preto som mu dal meno: padlá ozruta Rahab.

Testament

8 Teraz choď a napíš to na tabuľku pred ich očami, vyry to na dokument, aby to zostalo pre budúce dni, na večné svedectvo.
9 Lebo oni sú ľud odbojný, synovia lživí, synovia, ktorí nechcú poslúchať Jahveho zákon, 10 ktorí kážu vidcom: "Nesmiete vidieť!" a prorokom: "Neprorokujte nám nič jasné! Hovorte nám veci príjemné, vízie klamlivé! 11 Odbočte z cesty, odchýľte sa zo správneho chodníka, odstráňte nám spred tváre Svätého Izraelovho!" 12 Preto takto hovorí Svätý Izraelov: "Pretože ste si nevážili toto varovné slovo a spoliehate sa na podvod a nestatočnosť a opierate sa o ne, 13 preto tento hriech vám bude ako hrozivá trhlina na vysokom múre, ktorý sa zrúti náhle, nečakane. 14 Rozbije sa ako hlinený hrniec, nemilosrdne sa roztrieska, že sa nenájde medzi jeho úlomkami črep, na ktorý by sa dalo nabrať ohňa z vatry alebo načrieť vody z nádrže." 15 Lebo takto hovorí Pán Jahve, Svätý Izraelov: "Vaša záchrana spočíva v obrátení a v pokojnom čakaní. V tichosti a dôvere je vaša sila." Ale vy ste nechceli! 16 Povedali ste: "Nie, na koňoch utečieme!" – Dobre. Teda budete utekať. – "Na rýchlych žrebcoch poletíme!" Ale vaši prenasledovatelia budú rýchlejší. 17 Tisíc vás zuteká pred hrozbou jedného a pred hrozbou piatich zutekáte všetci, kým vás nezostane ako kôl na temene vrchu, ako vojnový znak na briežku.

Boh odpustí

18 Ale Jahve čaká na chvíľu, aby sa nad vami zmiloval, preto povstane, aby vám prejavil milosť, lebo Jahve je spravodlivý Boh, blažení sú všetci, čo v neho dúfajú.
19 Hej, ľud sionský, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nemusíš plakať, lebo on sa skutočne zľutuje nad tebou, keď počuje tvoj prosebný hlas, len čo ho počuje, vyslyší ťa. 20 Hoci ti Pán dá chlieb úzkosti a vodu trápenia, tvoj Učiteľ sa už nebude skrývať, na vlastné oči uvidíš toho, čo ťa učí. 21 Ak zídeš z cesty napravo alebo naľavo, na vlastné uši počuješ za sebou hlas: "To je cesta, choďte po nej!" 22 Ako nečisté zavrhni svoje modly potiahnuté striebrom a svoje sochy pokryté zlatom; odhoď ich ako vec nečistú, povedz: "Practe sa von!" 23 Potom Jahve dá dážď semenu, čo zaseješ na roľu, a obilie na chlieb, úroda zeme bude bohatá a výživná. V ten deň sa tvoj statok bude pásť na rozsiahlych pasienkoch. 24 Voly a osly, čo obrábajú pôdu, budú žrať výživný obrok prečistený lopatou a vejačkou. 25 Na každom vysokom vrchu a na každom vyššom briežku budú tiecť potoky zurčiacej vody v deň veľkého vraždenia, keď budú padať pevnosti. 26 Vtedy mesiac bude svietiť jasne ako slnce a svetlo slnka bude sedemkrát silnejšie ako svetlo siedmich dní v jednom, v deň, keď Jahve obviaže zlámané údy svojho ľudu a vylieči rany, ktoré dostal.

Proti Asýrii

27 Pozrite, Jahve prichádza zďaleka, veľmi je rozhnevaný, nesmierne hrozivý, jeho pery prekypujú hnevom, jeho reč je stravujúcim ohňom.
28 Jeho dych je ako rozvodnený potok, ktorý siaha až po hrdlo. Prichádza preosiať národy na ničivom site, vložiť národom do úst zubadlá, ktorými ich zavedie do záhuby. 29 Ale na vašich perách budú spevy ako v noci zasväteného sviatku a v srdciach radosť ako radosť tých, čo kráčajú za zvukov píšťal na ceste k Jahveho vrchu, ku Skale Izraela. 30 Jahve zahrmí svojím majestátnym hlasom a s veľkým hnevom dá svetu pocítiť ťarchu svojej ruky plameňom stravujúceho ohňa, lejakom, búrkou a krupobitím. 31 Lebo na Jahveho hlas zatrasie sa Asýr, zasiahnutý trestajúcim bičom. 32 Každý úder trestajúceho biča, ktorým ho Jahve zasiahne, bude sprevádzať zvuk tamburín a citár. Tak bude bojovať proti nemu v búrlivom boji. 33 Lebo oddávna je pripravená dolina Tofet – prichystaná je aj pre kráľa – je hlboká a vatra v nej je široká, plná horiacich klátov. Zapáli ju Jahveho van ako prúd síry.