Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Proti Samárii

1 Beda Samárii, pyšnému vencu efraimských opilcov, vädnúcemu kvetu skvostnej nádhery, ktorá sa vypína nad úrodnou dolinou; beda tým, čo ležia opití vínom!
2 Pozrite: muž mocný a udatný, poslaný Pánom, ako víchor nesúci ľadovec, ako ničivá búrka, ako príval veľkých dravých vôd hádže všetko na zem svojou mocnou rukou. 3 Nohami bude pošliapaný pyšný veniec efraimských opilcov, 4 vädnúci kvet skvostnej nádhery, ktorý sa vypína nad úrodnou dolinou. Bude to ako s ranou figou, zrelou pred letom: kto ju zbadá, odtrhne ju a ihneď hodí do úst. 5 V ten deň Jahve Cebaot sám bude slávnym vencom a nádherným diadémom pre zvyšky svojho ľudu, 6 on bude vnukať spravodlivosť tým, čo zasadajú na súde, a dávať silu tým, čo odrážajú útok od brán.

Proti falošným prorokom

7 Aj títo blúdia od vína, tackajú sa od opojných nápojov: kňaz a prorok blúdia od opojných nápojov. Vínom sú omámení, tackajú sa od opojných nápojov, mýlia sa pri videniach, potácajú sa, keď vynášajú rozsudky.
8 Naozaj, všetky stoly sú plné dávením a hnusobou, že niet čistého miesta. 9 Koho chce prorok učiť múdrosti? Kto pochopí, čo počuje? Sú to vari deti, práve odkojené, dojčatá, práve odtrhnuté od pŕs? 10 Všade len: "Hala bala, hala bala, hala, bala, hala bala…, ešte trocha sem, ešte trocha tam!" 11 Preto prehovorí k tomuto národu nesúvislou rečou a cudzím jazykom 12 ten, kto im povedal: "Toto je pravý odpočinok. Nechajte, nech si odpočinie unavený! Toto je pokojné miesto." Ale oni nechceli počúvať. 13 Teraz im Jahve bude rozprávať takto: "Hala bala, hala bala, hala bala, hala bala… Ešte trocha sem, ešte trocha tam!" Aby tak kráčajúc popadali dozadu, dolámali sa, padli do pasce a boli zajatí.

Proti zlým radcom

14 Preto počujte Jahveho slovo, namyslení chlapi, čo vládnete tomuto jeruzalemskému ľudu!
15 Lebo si myslíte: "My sme uzavreli zmluvu so smrťou a s peklom sme urobili tajomnú dohodu. Keď sa priženie zúrivá povodeň, nás nezasiahne, lebo máme útočište v podvode a skrýšu v klame". 16 Preto takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja osadím na Sione kameň, blok granitu, vzácny uholný kameň na pevný základ: ten, kto má v ňom dôveru, sa nezviklá. 17 Ako mieru použijem právo a spravodlivosť ako olovnicu. Ale ľadovec vymetie vaše útočište lží a vody zaplavia váš úkryt. 18 Vtedy vaša zmluva so smrťou bude zrušená, vaša tajomná dohoda s peklom nebude platiť. Keď sa priženie zúrivá povodeň, rozdrví vás. 19 Kedykoľvek sa privalí, zachváti vás, bo ráno za ránom sa privalí, vo dne i v noci. Už sama myšlienka na také správy prinesie vám iba hrôzu. 20 Lebo lôžko je prikrátke, aby sa človek vystrel a pokrovec priúzky, aby sa prikryl. 21 Hej, Jahve povstane, ako povstal na vrchu Perasim a zaburáca hnevom ako v doline Gabaon, aby vykonal svoj skutok, skutok podivný, aby uskutočnil svoje dielo, dielo tajomné. 22 Ale teraz prestaňte so svojou bezočivosťou, aby sa nezatiahli napevno vaše putá, lebo som počul, že Pán Jahve Cebaot sa rozhodol zničiť celú krajinu.

Podobenstvo o roľníkovi

23 Počúvajte pozorne, počujte, čo vám poviem, dávajte pozor, počujte moje slová!
24 Či oráč celé dni len orie pod siatie, rozoráva zem a bráni svoju roľu? 25 Keď urovná jej povrch, nerozhodí kôpor a nezaseje rascu, potom zaseje pšenicu, proso a jačmeň na určené miesto a okolo medzi iné obilie? 26 Boh sám ho to naučil, ukázal mu, ako to robiť. 27 Veď kôpor sa nemláti mláťacími vlačuhami a po rasci nepoháňajú kolesá drviaceho voza, kôpor vytĺkajú drúkmi a rasca sa mláti cepmi. 28 Keď sa obilie šliape dobytkom, nie príliš dlho, aby sa nerozdrúzgalo; ak po ňom ženú záprah s kolesami drviaceho voza, nemá sa rozdrobiť. 29 Všetko toto je dar Jahveho Cebaot, jeho plány sú zázračné a múdrosť veľkolepá.