Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

Proti Samárii

1 Beda Samárii, pyšnému vencu efraimských opilcov, vädnúcemu kvetu skvostnej nádhery, ktorá sa vypína nad úrodnou dolinou; beda tým, čo ležia opití vínom!
2 Pozrite: muž mocný a udatný, poslaný Pánom, ako víchor nesúci ľadovec, ako ničivá búrka, ako príval veľkých dravých vôd hádže všetko na zem svojou mocnou rukou. 3 Nohami bude pošliapaný pyšný veniec efraimských opilcov, 4 vädnúci kvet skvostnej nádhery, ktorý sa vypína nad úrodnou dolinou. Bude to ako s ranou figou, zrelou pred letom: kto ju zbadá, odtrhne ju a ihneď hodí do úst. 5 V ten deň Jahve Cebaot sám bude slávnym vencom a nádherným diadémom pre zvyšky svojho ľudu, 6 on bude vnukať spravodlivosť tým, čo zasadajú na súde, a dávať silu tým, čo odrážajú útok od brán.

Proti falošným prorokom

7 Aj títo blúdia od vína, tackajú sa od opojných nápojov: kňaz a prorok blúdia od opojných nápojov. Vínom sú omámení, tackajú sa od opojných nápojov, mýlia sa pri videniach, potácajú sa, keď vynášajú rozsudky.
8 Naozaj, všetky stoly sú plné dávením a hnusobou, že niet čistého miesta. 9 Koho chce prorok učiť múdrosti? Kto pochopí, čo počuje? Sú to vari deti, práve odkojené, dojčatá, práve odtrhnuté od pŕs? 10 Všade len: "Hala bala, hala bala, hala, bala, hala bala…, ešte trocha sem, ešte trocha tam!" 11 Preto prehovorí k tomuto národu nesúvislou rečou a cudzím jazykom 12 ten, kto im povedal: "Toto je pravý odpočinok. Nechajte, nech si odpočinie unavený! Toto je pokojné miesto." Ale oni nechceli počúvať. 13 Teraz im Jahve bude rozprávať takto: "Hala bala, hala bala, hala bala, hala bala… Ešte trocha sem, ešte trocha tam!" Aby tak kráčajúc popadali dozadu, dolámali sa, padli do pasce a boli zajatí.

Proti zlým radcom

14 Preto počujte Jahveho slovo, namyslení chlapi, čo vládnete tomuto jeruzalemskému ľudu!
15 Lebo si myslíte: "My sme uzavreli zmluvu so smrťou a s peklom sme urobili tajomnú dohodu. Keď sa priženie zúrivá povodeň, nás nezasiahne, lebo máme útočište v podvode a skrýšu v klame". 16 Preto takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja osadím na Sione kameň, blok granitu, vzácny uholný kameň na pevný základ: ten, kto má v ňom dôveru, sa nezviklá. 17 Ako mieru použijem právo a spravodlivosť ako olovnicu. Ale ľadovec vymetie vaše útočište lží a vody zaplavia váš úkryt. 18 Vtedy vaša zmluva so smrťou bude zrušená, vaša tajomná dohoda s peklom nebude platiť. Keď sa priženie zúrivá povodeň, rozdrví vás. 19 Kedykoľvek sa privalí, zachváti vás, bo ráno za ránom sa privalí, vo dne i v noci. Už sama myšlienka na také správy prinesie vám iba hrôzu. 20 Lebo lôžko je prikrátke, aby sa človek vystrel a pokrovec priúzky, aby sa prikryl. 21 Hej, Jahve povstane, ako povstal na vrchu Perasim a zaburáca hnevom ako v doline Gabaon, aby vykonal svoj skutok, skutok podivný, aby uskutočnil svoje dielo, dielo tajomné. 22 Ale teraz prestaňte so svojou bezočivosťou, aby sa nezatiahli napevno vaše putá, lebo som počul, že Pán Jahve Cebaot sa rozhodol zničiť celú krajinu.

Podobenstvo o roľníkovi

23 Počúvajte pozorne, počujte, čo vám poviem, dávajte pozor, počujte moje slová!
24 Či oráč celé dni len orie pod siatie, rozoráva zem a bráni svoju roľu? 25 Keď urovná jej povrch, nerozhodí kôpor a nezaseje rascu, potom zaseje pšenicu, proso a jačmeň na určené miesto a okolo medzi iné obilie? 26 Boh sám ho to naučil, ukázal mu, ako to robiť. 27 Veď kôpor sa nemláti mláťacími vlačuhami a po rasci nepoháňajú kolesá drviaceho voza, kôpor vytĺkajú drúkmi a rasca sa mláti cepmi. 28 Keď sa obilie šliape dobytkom, nie príliš dlho, aby sa nerozdrúzgalo; ak po ňom ženú záprah s kolesami drviaceho voza, nemá sa rozdrobiť. 29 Všetko toto je dar Jahveho Cebaot, jeho plány sú zázračné a múdrosť veľkolepá.