Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

1 V ten deň Jahve potresce svojím hrozným mečom, veľkým a mocným, Leviatana, chytrého hada, Leviatana, zvíjajúceho sa hada; zabije draka, ktorý býva v mori.

Jahveho vinica

2 V ten deň ospevujte nádhernú vinicu!
3 Ja, Jahve, som jej strážcom, polievam ju často, dňom-nocou ju strážim, aby v nej nespravili škodu. 4 Ale víno nemám. Kiež by tam bolo tŕnie a bodľačie, vtedy by som bojoval proti nej a celú by som ju vypálil. 5 Alebo sa dá pod moju ochranu a urobí pokoj so mnou, urobí pokoj so mnou.

Milosť a trest

6 V budúcich časoch Jakub sa zakorení, Izrael bude pučať a zakvitne a celý svet naplnia svojím ovocím.
7 Vari ho šľahal, ako šľahali tí, čo jeho šľahali? Alebo ho zabíjal, ako zabíjali tí, čo jeho zabíjali? 8 Potrestal ho tým, že ho zahnal a vylúčil, odvial ho svojím ostrým dychom ako v deň východného vetra. 9 Takto bude teda uzmierená Jakubova vina, to bude ovocím, keď sa odvráti od svojho hriechu, keď rozdrví všetky kamene oltárov, ako sa drvia kamene na vápno, keď nezostanú stáť posvätné stĺpiky a oltáre na pálenie voňaviek. 10 Lebo opevnené mesto sa stalo púšťou, miestom bez ľudí, opusteným ako pustatina. Teľatá sa tam pasú, polihujú tam a ožierajú konáriky. 11 Keď konáre uschnú, polámu sa, prichádzajú ženy pozbierať ich na oheň. Je to nerozumný ľud, a tak ani jeho Stvoriteľ sa nezľutuje nad ním, nedá mu milosť ten, čo ho utvoril.

Návrat Izraelcov

12 V ten deň Jahve bude mlátiť obilie od Eufratu až po Egyptský potok, ale vás, synovia Izraela, bude zbierať ako klásky, po jednom.
13 V ten deň zatrúbi veľký roh a prídu všetci roztratení v asýrskej zemi i zahnaní do zeme egyptskej a padnú na tvár pred Jahvem na Svätej hore v Jeruzaleme.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk