Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

1 V ten deň Jahve potresce svojím hrozným mečom, veľkým a mocným, Leviatana, chytrého hada, Leviatana, zvíjajúceho sa hada; zabije draka, ktorý býva v mori.

Jahveho vinica

2 V ten deň ospevujte nádhernú vinicu!
3 Ja, Jahve, som jej strážcom, polievam ju často, dňom-nocou ju strážim, aby v nej nespravili škodu. 4 Ale víno nemám. Kiež by tam bolo tŕnie a bodľačie, vtedy by som bojoval proti nej a celú by som ju vypálil. 5 Alebo sa dá pod moju ochranu a urobí pokoj so mnou, urobí pokoj so mnou.

Milosť a trest

6 V budúcich časoch Jakub sa zakorení, Izrael bude pučať a zakvitne a celý svet naplnia svojím ovocím.
7 Vari ho šľahal, ako šľahali tí, čo jeho šľahali? Alebo ho zabíjal, ako zabíjali tí, čo jeho zabíjali? 8 Potrestal ho tým, že ho zahnal a vylúčil, odvial ho svojím ostrým dychom ako v deň východného vetra. 9 Takto bude teda uzmierená Jakubova vina, to bude ovocím, keď sa odvráti od svojho hriechu, keď rozdrví všetky kamene oltárov, ako sa drvia kamene na vápno, keď nezostanú stáť posvätné stĺpiky a oltáre na pálenie voňaviek. 10 Lebo opevnené mesto sa stalo púšťou, miestom bez ľudí, opusteným ako pustatina. Teľatá sa tam pasú, polihujú tam a ožierajú konáriky. 11 Keď konáre uschnú, polámu sa, prichádzajú ženy pozbierať ich na oheň. Je to nerozumný ľud, a tak ani jeho Stvoriteľ sa nezľutuje nad ním, nedá mu milosť ten, čo ho utvoril.

Návrat Izraelcov

12 V ten deň Jahve bude mlátiť obilie od Eufratu až po Egyptský potok, ale vás, synovia Izraela, bude zbierať ako klásky, po jednom.
13 V ten deň zatrúbi veľký roh a prídu všetci roztratení v asýrskej zemi i zahnaní do zeme egyptskej a padnú na tvár pred Jahvem na Svätej hore v Jeruzaleme.