Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Proti plesaniu v Jeruzaleme

1 Výrok o Doline videnia. Povedz mi, čo sa stalo, že všetci vystúpili na ploché strechy,
2 ó, mesto plné kriku, mesto hučiace, plné jasania. Tvoji pozabíjaní neboli pozabíjaní mečom, nezomreli v boji. 3 Tvoji velitelia zutekali všetci, boli zajatí bez výstrelu z luku, všetci, ktorých dochytili, boli zajatí, hoci utiekli ďaleko. 4 Preto hovorím: "Odvráťte si oči odo mňa, nech horko zaplačem! Nepokúšajte sa potešiť ma nad záhubou dcéry môjho ľudu!" 5 Lebo Pán Jahve Cebaot dopustil deň hrôzy, ničenia a zmätku v Doline videnia. Zdvíhajú sa výkriky o pomoc a ozývajú sa medzi vrchmi. 6 Elam vzal tulec so šípmi, Aramejci nasadajú na kone, bojovníci Kiru obnažili štíty. 7 A tak tvoje najkrajšie doliny sú plné vozov a jazdci sa postavili oproti bránam; 8 tým odkryli Júdovo obranné postavenie. V ten deň ste obrátili oči na zbrane v Lesnom dome, 9 poprezerali ste, koľké trhliny majú múry Dávidovho mesta, zobrali ste vodu z Dolného rybníka. 10 Potom ste spočítali domy v Jeruzaleme, niektoré z nich ste zborili na zosilnenie múrov. 11 Medzi dvoma múrmi ste urobili nádrž pre vodu Starého rybníka, ale nevzhliadli ste k Tvorcovi toho všetkého, nevidíte toho, čo to dávno spravil. 12 A v ten deň Pán Jahve Cebaot volal, aby ste plakali a bili sa v prsia, aby ste si oholili hlavy a odiali sa vrecovinou, 13 ale namiesto toho zábavy a veselosť, zabíjajú sa voly a režú barany, je sa mäso a pije víno: "Jedzme a pime, veď zajtra zomrieme!" 14 Tu Jahve Cebaot zjavil mojim ušiam: "Nikdy sa vám neodpustí tento hriech, až do vašej smrti!" To hovorí Pán Jahve Cebaot.

Proti Šebnovi

15 Toto hovorí Pán Jahve Cebaot: Choď k tomu ministrovi, k Šebnovi, správcovi paláca, a povedz:
16 Aké tu máš právo a koho tu máš, že si si tu vytesal hrob, vytesal hrob vysoko, vyvŕtal príbytok do skaly? 17 Pozri, Jahve ťa zhodí strmhlav dole zachytiac ťa mocne, smrteľník! 18 Potom ťa zmotá do klbka a hodí ťa ako loptu do šírej zeme. Tam zomrieš so svojimi nádhernými vozmi, ty hanba domu tvojho pána! 19 Odstránim ťa z tvojho úradu, zhodím ťa z tvojho miesta. 20 V ten deň pozvem svojho sluhu Eljakima, Helkiášovho syna. 21 Oblečiem mu tvoje šaty, opášem ho tvojím pásom a do jeho rúk vložím tvoju moc. Bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu domu. 22 Vložím mu na plece kľúč Dávidovho domu, ak on otvorí, nikto nezavrie, ak on zatvorí, nikto nebude môcť otvoriť. 23 Osadím ho ako klin na pevné miesto a stane sa slávnym trónom pre rod svojho otca. 24 Na ňom bude visieť celá sláva otcovského domu až po najmenších potomkov – všetko malý riad, čaše i amfory. 25 V ten deň – výrok Jahveho Cebaot – klin osadený na pevnom mieste bude vytiahnutý, zlomí sa, padne a rozdrúzga sa celá ťarcha, čo bola na ňom zavesená. Lebo Jahve prehovoril.