Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Proti plesaniu v Jeruzaleme

1 Výrok o Doline videnia. Povedz mi, čo sa stalo, že všetci vystúpili na ploché strechy,
2 ó, mesto plné kriku, mesto hučiace, plné jasania. Tvoji pozabíjaní neboli pozabíjaní mečom, nezomreli v boji. 3 Tvoji velitelia zutekali všetci, boli zajatí bez výstrelu z luku, všetci, ktorých dochytili, boli zajatí, hoci utiekli ďaleko. 4 Preto hovorím: "Odvráťte si oči odo mňa, nech horko zaplačem! Nepokúšajte sa potešiť ma nad záhubou dcéry môjho ľudu!" 5 Lebo Pán Jahve Cebaot dopustil deň hrôzy, ničenia a zmätku v Doline videnia. Zdvíhajú sa výkriky o pomoc a ozývajú sa medzi vrchmi. 6 Elam vzal tulec so šípmi, Aramejci nasadajú na kone, bojovníci Kiru obnažili štíty. 7 A tak tvoje najkrajšie doliny sú plné vozov a jazdci sa postavili oproti bránam; 8 tým odkryli Júdovo obranné postavenie. V ten deň ste obrátili oči na zbrane v Lesnom dome, 9 poprezerali ste, koľké trhliny majú múry Dávidovho mesta, zobrali ste vodu z Dolného rybníka. 10 Potom ste spočítali domy v Jeruzaleme, niektoré z nich ste zborili na zosilnenie múrov. 11 Medzi dvoma múrmi ste urobili nádrž pre vodu Starého rybníka, ale nevzhliadli ste k Tvorcovi toho všetkého, nevidíte toho, čo to dávno spravil. 12 A v ten deň Pán Jahve Cebaot volal, aby ste plakali a bili sa v prsia, aby ste si oholili hlavy a odiali sa vrecovinou, 13 ale namiesto toho zábavy a veselosť, zabíjajú sa voly a režú barany, je sa mäso a pije víno: "Jedzme a pime, veď zajtra zomrieme!" 14 Tu Jahve Cebaot zjavil mojim ušiam: "Nikdy sa vám neodpustí tento hriech, až do vašej smrti!" To hovorí Pán Jahve Cebaot.

Proti Šebnovi

15 Toto hovorí Pán Jahve Cebaot: Choď k tomu ministrovi, k Šebnovi, správcovi paláca, a povedz:
16 Aké tu máš právo a koho tu máš, že si si tu vytesal hrob, vytesal hrob vysoko, vyvŕtal príbytok do skaly? 17 Pozri, Jahve ťa zhodí strmhlav dole zachytiac ťa mocne, smrteľník! 18 Potom ťa zmotá do klbka a hodí ťa ako loptu do šírej zeme. Tam zomrieš so svojimi nádhernými vozmi, ty hanba domu tvojho pána! 19 Odstránim ťa z tvojho úradu, zhodím ťa z tvojho miesta. 20 V ten deň pozvem svojho sluhu Eljakima, Helkiášovho syna. 21 Oblečiem mu tvoje šaty, opášem ho tvojím pásom a do jeho rúk vložím tvoju moc. Bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu domu. 22 Vložím mu na plece kľúč Dávidovho domu, ak on otvorí, nikto nezavrie, ak on zatvorí, nikto nebude môcť otvoriť. 23 Osadím ho ako klin na pevné miesto a stane sa slávnym trónom pre rod svojho otca. 24 Na ňom bude visieť celá sláva otcovského domu až po najmenších potomkov – všetko malý riad, čaše i amfory. 25 V ten deň – výrok Jahveho Cebaot – klin osadený na pevnom mieste bude vytiahnutý, zlomí sa, padne a rozdrúzga sa celá ťarcha, čo bola na ňom zavesená. Lebo Jahve prehovoril.