Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Koniec exilu

1 Áno, Jahve prejaví súcit s Jakubom a znovu si vyvolí Izraela. Usadí ich na vlastnej pôde. Cudzinci sa pridružia k nim a pripoja sa k Jakubovmu domu.
2 Národy ich pojmú so sebou a privedú domov. Izrael si ich prisvojí na Jahveho pôde ako otrokov a otrokyne. Tak si zotročia svojich otročiteľov a budú vládnuť nad svojimi utláčateľmi.

Smrť babylonského kráľa

3 Keď ťa Jahve oslobodí od námah a strachu a od krutého otroctva, v ktorom si otročil,
4 zaspievaš tento posmešný popevok o babylonskom kráľovi: Hej, skončil násilník, koniec teroru! 5 Jahve zlámal prút bezbožníkov, žezlo vladárov, 6 ktoré zúrivo bilo národy údermi bez konca a kraja, čo hnevom vládlo nad ľudstvom a preháňalo ich bez milosti. 7 Celý svet spočinul v pokoji, prepukol v jasot. 8 Aj cyprusy sa tešia nad tebou, i libanonské cédre: "Odkedy ty ležíš mŕtvy, nikto nás neprichádza stínať." 9 Dolu sa celé Podsvetie vzrušilo kvôli tebe, aby ti vyšlo v ústrety pri tvojom príchode. Vzbudilo pre teba dávnych zomrelých, všetkých, ktorí boli vodcami na zemi; rozkázalo, aby z trónov povstali všetci, ktorí bývali kráľmi národov. 10 Všetci ťa vítajú týmito slovami: "Aj ty si zostal bezmocný ako my, stal si sa jedným z nás. 11 Tvoja pýcha je zvrhnutá do pekiel aj so zunením tvojich hárf. Pod tebou prestreli ložisko z chrobače, zakrýva ťa prikrývka z červov. 12 Ako si padol z neba, Svetlonos, syn Rannej zory! Ako si bol zrazený k zemi, víťaz nad národmi! 13 Veď si hovoril vo svojom srdci: Vystúpim na nebesia, na Božie hviezdy si postavím trón, zasadnem na Hore zhromaždenia bohov, na ďalekom severe. 14 Vystúpim na oblačné výšiny, rovný budem Najvyššiemu. 15 Bol si však zvrhnutý do podsvetia, do hlbokého hrobu. 16 Tí, čo ťa vidia, obzerajú si ťa a myslia si: Či je to ten človek, ktorý hýbal zemou a otriasal kráľovstvami? 17 Čo svet obracal na púšť, mestá zrovnával so zemou a nikdy neprepustil zajatcov domov? 18 Všetci králi národov spočívajú čestne, každý vo svojom hrobe, 19 ale teba vyhodili von nepochovaného, ako odpornú zdochlinu pobitú pobitými, mečom prebodnutými, mŕtvolu pošliapanú nohami. 20 S tými, čo zostúpia do kamenných hrobov, nebudeš mať spoločný pohreb, lebo ty si zničil svoju krajinu, povraždil si vlastný ľud. Také plemeno zločincov nikdy sa už nebude spomínať. 21 Pripravte krvavý kúpeľ pre jeho synov, povraždite ich za viny ich otca, aby nepovstali a nepodmanili si zem a nepokryli svet ruinami." 22 Povstanem proti nim – výrok Jahveho Cebaot –, zničím aj meno Babylon a všetko, čo z neho zostáva, jeho potomstvo i celý rod – hovorí Jahve. Urobím z neho skrýšu pre ježov a močarisko. Vymetiem ho ničiacou metlou. – Toto je výrok Jahveho Cebaot. 23

Proti Asýrii

24 Jahve Cebaot prisahal: "V pravde, ako som si zaumienil, tak bude, ako som rozhodol, tak sa stane.
25 Zlomím Asýra vo svojom kraji, rozšliapem ho na svojich horách, jeho jarmo padne na nich, jeho bremeno padne mu z pliec." 26 Toto je rozhodnutie vynesené o celej zemi, toto je ruka vystretá na úder nad všetkými národmi. 27 Keď Jahve Cebaot rozhodol, kto ho zastaví? Jeho ruku vystretú na úder ktože odvráti?

Proti Filištíncom

28 V roku, v ktorom zomrel kráľ Achaz, odznel tento výrok:
29 Neraduj sa, Filištínsko celé, že sa zlomil prút, ktorý ťa bil, lebo z hadieho semena sa zrodí vretenica a jej plodom bude lietajúci drak. 30 Tí najbiednejší budú sa mať dobre a chudobní budú spočívať v pokoji. No tvoje potomstvo umorím hladom, pobijem všetkých, čo z teba zostanú. 31 Kvíľ, brána, plač, mesto, des sa, Filištínsko celé! Lebo od severu valí sa nepriateľské vojsko a jeho čaty nikto neopúšťa. 32 Čo odpovedať poslom tohto národa? Že Jahve pevne postavil Sion a na ňom nájde záštitu jeho ohrozený ľud.