Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Dávidov potomok

1 Ratolesť vypučí z Jesseho pňa, výhonok mu vyrazí z koreňov.
2 Na ňom spočinie Jahveho Duch, Duch múdrosti a rozumnosti, Duch rady a sily, Duch poznania a bázne pred Jahvem: 3 v bázni pred Jahvem bude mať záľubu. Nebude súdiť podľa zdania očí, nebude rozhodovať podľa cudzích rečí. 4 Slabých bude súdiť spravodlivo. Utláčaných zeme bude brániť nestranne. Svojím slovom ako prútom porazí násilníka, dychom svojich perí zabije bezbožníka. 5 Spravodlivosťou bude mať prepásané bedrá a vernosťou prepásané boky. 6 Vtedy vlk bude bývať s baránkom, leopard bude líhať vedľa kozľaťa. Teľa, lev i kŕmny vôl sa budú vedno popásať a chlapček ich bude zavracať. 7 Krava a medvedica budú sa spolu pásť, ich mladé spolu polihovať. Lev bude žrať slamu ako vôl. 8 Dojča sa bude pohrávať nad dierou kobry, dieťa bude vŕtať rukou v skrýši vreteníc. 9 Nebude sa páchať zlo ani pustošenie na celom mojom svätom vrchu, lebo poznanie Jahveho naplní zem, ako vody pokrývajú more.

Návrat vyhnancov

10 V ten deň ratolesť z koreňa Jesseho bude sa týčiť ako signál pre národy, ľud sa bude k nemu hrnúť a jeho príbytok bude slávny.
11 V ten deň Pán znovu zdvihne svoju ruku, vyslobodí zvyšok svojho ľudu, ktorý zostal v Asýrii a v Egypte, v Patrose, v Kuši a v Elame, v Šineari, Chamate a na morských ostrovoch. 12 Zdvihne signál pre národy, zhromaždí vyhnancov z Izraela. Rozohnaných z Júdu pozbiera zo štyroch strán sveta. 13 Vtedy prestane Efraimova žiarlivosť a nepriateľstvo Júdovo pominie, Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude nepriateľský k Efraimovi. 14 Vrhnú sa na filištínsky kraj na západe, spoločne vyplienia synov východu, Edom a Moab budú držať v hrsti a Ammonovi synovia budú ich poslúchať. 15 Jahve vysuší záliv egyptského mora, zamáva rukou nad Riekou a privedie horúci vietor; rozbije vody na sedem ramien, že nimi budú prechádzať v sandáloch. 16 A tak bude mať cestu zvyšok jeho ľudu, ktorý zostane nažive v Asýrii, ako mal Izrael, keď vychádzal z egyptskej zeme.