Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

1 Beda tým, ktorí vynášajú nespravodlivé zákony a predpisujú otrocké predpisy, 2 aby chudobných zbavili spravodlivosti a okradli najslabších môjho národa o právo, aby im vdovy padli za korisť, aby ozbíjali siroty. 3 Čo spravíte v deň trestu, keď záhuba príde zďaleka, ku komu utečiete pre pomoc, kde zanecháte tých, ktorí sú vám vzácni, 4 ak sa nesklonia medzi zajatcov, nepopadajú medzi zabitými? Pre toto všetko sa jeho hnev neodvrátil, jeho ruka ešte zostala vystretá.

Proti asýrskemu kráľovi

5 Beda Asýrsku, ktoré je prútom môjho hnevu, drúkom, ktorým môj hnev udiera.
6 Posielam ho proti bezbožnému ľudu, kážem mu ísť proti ľudu, ktorý ma hnevá, aby ho vyplienil a ozbíjal, aby ho zošliapal ako blato na ceste! 7 Ono však nezmýšľa takto, jeho srdce má iné zámery, má na mysli iba ničiť, vyhubiť národ za národom. 8 Ba hovorí: "Vari moji kapitáni nie sú rovní kráľom? 9 Pozri, ako osud Karkemiša stihol Kalne, podobne Chamat ako Arpad a Samáriu ako Damask. 10 Ako moja ruka zasiahla kráľovstvá, plné bohov, ktoré mali viac modiel ako Jeruzalem i Samária! 11 Veru, čo som spravil Samárii a jej bôžikom, to isté urobím Jeruzalemu a jeho modlám." 12 Keď Jahve dovŕši celé svoje dielo na hore Sion a v Jeruzaleme, potresce asýrskeho kráľa za jeho pyšné výčiny, za jeho nadutosť a slávybažnosť. 13 Za to, že povedal: "Vlastnou silou som to vykonal, svojou múdrosťou, lebo som to dobre premyslel, odstránil som hranice národov, ukoristil som ich poklady, ako býk som pošliapal obyvateľov. 14 Moja ruka ako z hniezda zhrabala bohatstvá národov, ako sa vyberajú opustené vajcia, pozbieral som všetky krajiny, nik nezatrepotal krídlom, ani neotvoril zobák a nezapišťal." 15 Vari sa vychvaľuje sekera nad toho, kto ňou zatína? Vari sa vynáša píla nad toho, kto ňou píli? Akoby drúk mával tými, ktorí ho dvíhajú, akoby prút dvíhal toho, čo nie je z dreva! 16 Preto Pán, Jahve Cebaot, pošle na jeho vypasených chlapov suchoty, jeho sláva bude horieť horúčkou ako ohňom. 17 Svetlo Izraela bude ohňom a jeho Svätý plameňom, ktorý spáli a zničí za jeden deň jeho tŕnie a jeho krovie. 18 Jeho nádherné lesy a sady znivočí úplne, budú ako človek hynúci horúčkou. 19 Zvyšok stromov v jeho lese bude maličký, že ich dieťa ľahko spočíta.

Malý zvyšok

20 Vtedy sa zvyšok Izraela a pozostalí z Jakubovho rodu prestanú opierať o toho, čo ich bije, ale úprimne sa oprú o Jahveho, Izraelovho Svätého.
21 Zvyšok sa vráti, zvyšok Jakubov k Bohu mocnému. 22 Ale hoci by tvojho ľudu, ó, Izrael, bolo ako piesku v mori, len zvyšok z neho sa vráti. 23 Zničenie bude rozhodnuté, spravodlivosť príde ako potopa. Pán Jahve Cebaot privedie na celú zem záhubu, ako to rozhodol.

Dôvera v Boha

24 Preto takto hovorí Pán Jahve Cebaot: Ó, ľud môj, ktorý bývaš na Sione, neboj sa Asýra, keď ťa bije prútom, keď dvíha na teba drúk, ako robil Egypt,
25 lebo ešte za krátko, za malú chvíľu zúrivosť prestane a môj hnev ich zničí. 26 Jahve Cebaot nad nimi mávne bičom, ako keď bil Madiána na brale Choreb, a zdvihne svoj prút proti moru ako na ceste z Egypta. 27 V ten deň z pleca ti spadne jeho bremeno a jeho jarmo z tvojej šije a to jarmo bude zlomené navždy.

Vpád

28 Nepriateľ dorazil do Ajatu, prešiel Migron, v Mikmase zanechal batožinu.
29 Prenikol priesmykom, v Gebe zostáva na noc; trasie sa Rama, Šaulova Gibea uteká. 30 Hlasno krič, Bat-Gallim, počúvaj, Laiša! Ozvi sa mu, Anatot! 31 Utiekla Madmena, obyvatelia Gebimu sa poskrývali. 32 Ešte dnes sa zastaví v Nobe, zamáva rukou k hore drahého Siona, k pahorkom Jeruzalema. 33 Hľa, Pán Jahve Cebaot hroznou silou obtína konáre, vysoké vrcholce ležia zosekané, najpyšnejšie sú ponížené. 34 Pod sekerou padajú lesné húšťavy, padá Libanon pod ranami Mocného.