Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

1 Beda tým, ktorí vynášajú nespravodlivé zákony a predpisujú otrocké predpisy, 2 aby chudobných zbavili spravodlivosti a okradli najslabších môjho národa o právo, aby im vdovy padli za korisť, aby ozbíjali siroty. 3 Čo spravíte v deň trestu, keď záhuba príde zďaleka, ku komu utečiete pre pomoc, kde zanecháte tých, ktorí sú vám vzácni, 4 ak sa nesklonia medzi zajatcov, nepopadajú medzi zabitými? Pre toto všetko sa jeho hnev neodvrátil, jeho ruka ešte zostala vystretá.

Proti asýrskemu kráľovi

5 Beda Asýrsku, ktoré je prútom môjho hnevu, drúkom, ktorým môj hnev udiera.
6 Posielam ho proti bezbožnému ľudu, kážem mu ísť proti ľudu, ktorý ma hnevá, aby ho vyplienil a ozbíjal, aby ho zošliapal ako blato na ceste! 7 Ono však nezmýšľa takto, jeho srdce má iné zámery, má na mysli iba ničiť, vyhubiť národ za národom. 8 Ba hovorí: "Vari moji kapitáni nie sú rovní kráľom? 9 Pozri, ako osud Karkemiša stihol Kalne, podobne Chamat ako Arpad a Samáriu ako Damask. 10 Ako moja ruka zasiahla kráľovstvá, plné bohov, ktoré mali viac modiel ako Jeruzalem i Samária! 11 Veru, čo som spravil Samárii a jej bôžikom, to isté urobím Jeruzalemu a jeho modlám." 12 Keď Jahve dovŕši celé svoje dielo na hore Sion a v Jeruzaleme, potresce asýrskeho kráľa za jeho pyšné výčiny, za jeho nadutosť a slávybažnosť. 13 Za to, že povedal: "Vlastnou silou som to vykonal, svojou múdrosťou, lebo som to dobre premyslel, odstránil som hranice národov, ukoristil som ich poklady, ako býk som pošliapal obyvateľov. 14 Moja ruka ako z hniezda zhrabala bohatstvá národov, ako sa vyberajú opustené vajcia, pozbieral som všetky krajiny, nik nezatrepotal krídlom, ani neotvoril zobák a nezapišťal." 15 Vari sa vychvaľuje sekera nad toho, kto ňou zatína? Vari sa vynáša píla nad toho, kto ňou píli? Akoby drúk mával tými, ktorí ho dvíhajú, akoby prút dvíhal toho, čo nie je z dreva! 16 Preto Pán, Jahve Cebaot, pošle na jeho vypasených chlapov suchoty, jeho sláva bude horieť horúčkou ako ohňom. 17 Svetlo Izraela bude ohňom a jeho Svätý plameňom, ktorý spáli a zničí za jeden deň jeho tŕnie a jeho krovie. 18 Jeho nádherné lesy a sady znivočí úplne, budú ako človek hynúci horúčkou. 19 Zvyšok stromov v jeho lese bude maličký, že ich dieťa ľahko spočíta.

Malý zvyšok

20 Vtedy sa zvyšok Izraela a pozostalí z Jakubovho rodu prestanú opierať o toho, čo ich bije, ale úprimne sa oprú o Jahveho, Izraelovho Svätého.
21 Zvyšok sa vráti, zvyšok Jakubov k Bohu mocnému. 22 Ale hoci by tvojho ľudu, ó, Izrael, bolo ako piesku v mori, len zvyšok z neho sa vráti. 23 Zničenie bude rozhodnuté, spravodlivosť príde ako potopa. Pán Jahve Cebaot privedie na celú zem záhubu, ako to rozhodol.

Dôvera v Boha

24 Preto takto hovorí Pán Jahve Cebaot: Ó, ľud môj, ktorý bývaš na Sione, neboj sa Asýra, keď ťa bije prútom, keď dvíha na teba drúk, ako robil Egypt,
25 lebo ešte za krátko, za malú chvíľu zúrivosť prestane a môj hnev ich zničí. 26 Jahve Cebaot nad nimi mávne bičom, ako keď bil Madiána na brale Choreb, a zdvihne svoj prút proti moru ako na ceste z Egypta. 27 V ten deň z pleca ti spadne jeho bremeno a jeho jarmo z tvojej šije a to jarmo bude zlomené navždy.

Vpád

28 Nepriateľ dorazil do Ajatu, prešiel Migron, v Mikmase zanechal batožinu.
29 Prenikol priesmykom, v Gebe zostáva na noc; trasie sa Rama, Šaulova Gibea uteká. 30 Hlasno krič, Bat-Gallim, počúvaj, Laiša! Ozvi sa mu, Anatot! 31 Utiekla Madmena, obyvatelia Gebimu sa poskrývali. 32 Ešte dnes sa zastaví v Nobe, zamáva rukou k hore drahého Siona, k pahorkom Jeruzalema. 33 Hľa, Pán Jahve Cebaot hroznou silou obtína konáre, vysoké vrcholce ležia zosekané, najpyšnejšie sú ponížené. 34 Pod sekerou padajú lesné húšťavy, padá Libanon pod ranami Mocného.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk