Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Kristus vstupuje do nebeskej svätyne

1 Prvá zmluva mala tiež bohoslužobné predpisy a pozemskú svätyňu.
2 Bol zhotovený prvý stan, v ktorom bol svietnik, stôl a obetné chleby a nazýva sa Svätyňa. 3 Potom za druhou oponou bol stan, ktorý sa volá Svätyňa Svätých. 4 Tam bol zlatý oltár vôní a archa zmluvy, celkom obložená zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou a Áronova palica, ktorá sa kedysi zazelenala, a tabule zmluvy. 5 Nad archou boli cherubíni slávy, ktorí zatieňovali zľutovnicu. O tom teraz netreba podrobne hovoriť. 6 Keď je všetko takto zariadené, do prvého stanu stále vchádzajú kňazi, ktorí konajú bohoslužbu. 7 Do druhého však iba veľkňaz raz do roka, a to nie bez krvi, ktorú prináša za svoje priestupky i za priestupky ľudu. 8 Tým Duch Svätý ukazuje, že cesta do svätyne ešte nie je otvorená, kým stojí prvý Stan. 9 Toto podobenstvo platí pre terajší čas; podľa neho sa obetujú dary a obety, ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho, kto prináša obetu, 10 lebo ide iba o pokrmy, nápoje a rozličné umývania, čo sú predpisy iba pre telo, ktoré platia až do času nového usporiadania. 11 Keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, prešiel cez väčší a dokonalejší stan, ktorý nebol urobený ľudskou rukou, to jest nenáležal do tohto stvoreného sveta, 12 raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s krvou capov a mladých býkov, ale so svojou vlastnou krvou, získajúc nám večné vykúpenie. 13 Krv capov a býkov a popol spálenej jalovice, ktorými pokropia tých, čo sú poškvrnení, posvätia ich a získajú im telesnú čistotu, 14 ale o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli prinášať obety živému Bohu.

Kristus spečaťuje novú zmluvu svojou krvou

15 Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení prvej zmluvy tí, čo sú povolaní, dostali prisľúbené večné dedičstvo.
16 Lebo kde je závet, musí sa dokázať smrť závetcu. 17 Veď závet nadobúda účinnosť smrťou, neplatí, kým žije ten, kto závet urobil. 18 Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. 19 Keď totiž Mojžiš oznámil všetkému ľudu všetky prikázania podľa Zákona, vzal krv mladých býkov a capov s vodou, so šarlátovou vlnou a yzopom a pokropil samu knihu aj všetok ľud 20 hovoriac: Toto je krv zmluvy, ktorú pre vás nariadil Boh. 21 Podobne pokropil krvou aj Stan a všetko bohoslužobné náčinie. 22 A podľa Zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia. 23 Bolo potrebné, aby sa obrazy nebeských skutočností očisťovali takýmto spôsobom; no samy nebeské skutočnosti mali byť očisťované vyššími obetami, ako sú tieto. 24 Kristus totiž nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len obrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. 25 Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval, ako robí veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou. 26 Inak by bol musel trpieť už viackrát od stvorenia sveta. On sa však teraz, na konci vekov, zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. 27 A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, 28 tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – tým, čo ho očakávajú, aby im dal spásu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk