Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

Melchizedech

1 Tento Melchizedech, kráľ Salema, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel totiž v ústrety Abrahámovi, ktorý sa vracal z porážky kráľov, a požehnal ho.
2 Abrahám mu odovzdal desiatok zo všetkého. Jeho meno sa prekladá najprv ako "kráľ spravodlivosti", ale potom aj kráľ Salema, čo znamená "kráľ pokoja". 3 Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa, jeho dni nemajú začiatok a jeho život nemá koniec. Tento Melchizedech je pripodobnený Božiemu Synovi a zostáva kňazom naveky.

Melchizedech dostáva desiatok od Abraháma

4 Pozrite sa len, aký je veľký, keď mu aj patriarcha Abrahám dal desiatok z najlepšej koristi.
5 A iste aj tí, čo z Léviho synov dostávajú kňazský úrad, majú príkaz podľa Zákona brať desiatky od ľudu, to jest od vlastných bratov, hoci aj oni vyšli z Abrahámových bedier. 6 Ale ten, čo k nim nepatrí podľa rodu, vzal desiatok od Abraháma a požehnal toho, ktorý mal prisľúbenia. 7 A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. 8 Navyše, tu berú desiatky smrteľní ľudia, tam však ten, o ktorom sa vydáva svedectvo, že žije. 9 Ba dalo by sa povedať, že skrze Abraháma odovzdal desiatky aj Lévi, ktorý desiatky prijíma. 10 Veď bol ešte v bedrách otca, keď mu vyšiel v ústrety Melchizedech.

Od levitského kňazstva ku kňazstvu podľa radu Melchizedechovho

11 Keby sa teda dokonalosť bola dosiahla prostredníctvom levitského kňazstva – na ňom totiž spočíva Zákon daný ľudu – načo by bol musel povstať ešte iný kňaz podľa radu Melchizedechovho, ktorý by nebol nazvaný "podľa radu Áronovho"?
12 Lebo keď sa zmení kňazstvo, musí sa zmeniť aj Zákon. 13 A ten, o ktorom sa toto hovorí, je z iného kmeňa, z ktorého nik nekonal službu pri oltári. 14 Veď je známe, že náš Pán vyšiel z Júdu, z kmeňa, o ktorom Mojžiš nič nepovedal, keď hovoril o kňazoch.

Odvolanie Starého zákona

15 A toto je ešte zrejmejšie, keď povstáva iný kňaz podobný Melchizedechovi,
16 ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. 17 Veď o ňom znie svedectvo: Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. 18 Tým sa ruší predchádzajúci predpis, lebo je slabý a neužitočný – 19 veď Zákon nič nepriviedol k dokonalosti – a zavádza sa lepšia nádej, ktorou sa blížime k Bohu.

Nezmeniteľnosť Kristovho kňazstva

20 Tým viac, že toto sa nestalo bez prísahy. Veď tamtí sa stali kňazmi bez prísahy,
21 tento však s prísahou toho, ktorý mu povedal: Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz naveky. 22 A preto sa Ježiš stal ručiteľom lepšej zmluvy. 23 Navyše, tamtí sa stali kňazmi vo veľkom počte, lebo im smrť bránila zostať nadlho, 24 no tento, pretože zostáva naveky, má nepominuteľné kňazstvo. 25 Preto môže dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral.

Dokonalosť nebeského veľkňaza

26 Áno, práve takého veľkňaza sme potrebovali: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia,
27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy, a potom za hriechy ľudu. Lebo on urobil toto raz navždy, keď obetoval seba samého. 28 Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti; ale slovo prísahy, ktoré odznelo po Zákone, ustanovuje Syna, dokonalého naveky.