Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Autor predstavuje svoj úmysel

1 Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povznesme sa k dokonalosti. Neklaďme znova základy: o pokání z mŕtvych skutkov a o viere v Boha,
2 o učení o krstoch, o vkladaní rúk, o vzkriesení z mŕtvych a o večnom súde. 3 A to urobíme, ak to Boh dovolí. 4 Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, 5 zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku 6 a potom odpadli, aby sa znova obnovili pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech. 7 Aj zem, ktorá pije dážď, čo na ňu často padá, a rodí užitočnú bylinu pre tých, ktorí ju obrábajú, dostáva požehnanie od Boha. 8 Ak však rodí tŕnie a bodľač, je zavrhnutá a blízka kliatbe. Nakoniec bude spálená.

Slová nádeje a povzbudenia

9 Milovaní, aj keď takto hovoríme, sme presvedčení, že vy ste na tom lepšie a bližšie k spáse.
10 Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste posluhovali – a ešte posluhujete – svätým. 11 Ale túžime, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť až do konca, aby sa tak mohla vaša nádej plne uskutočniť, 12 aby ste neotupeli, ale aby ste napodobňovali tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení. 13 Lebo keď Boh dával prisľúbenie Abrahámovi, nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého 14 slovami: Veru, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. 15 A tak Abrahám trpezlivo čakal a dosiahol prisľúbenie. 16 Ľudia totiž prisahajú na niekoho väčšieho od seba a prísaha je pre nich potvrdením, ktoré ukončí každý spor. 17 A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivejšie dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou. 18 Sú teda dve veci, prísľub a prísaha, ktoré nemožno meniť a v ktorých Boh nemôže klamať. Tak my, čo sme našli útočište v ňom, sme mocne povzbudení, aby sme sa silne chopili nádeje, ktorá nám je ponúknutá. 19 Máme ju ako kotvu svojej duše, istú a mocnú, ktorá preniká až do vnútra za oponu, 20 kam pre nás vošiel ako predchodca Ježiš, ktorý sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechovho.