3. kapitola

Kristus je väčší ako Mojžiš

1 Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania viery.
2 On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome. 3 Ale on je hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu než dom sám. 4 Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako sluha, aby dosvedčil to, čo sa malo neskôr povedať. 6 Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom; a jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej.

Viera vovádza do Božieho pokoja

7 Preto ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas,
8 nezatvrdzujte si srdcia ako kedysi vaši otcovia pri Vodách sváru, v Deň pokúšania na púšti, 9 kde ma pokúšali a roztrpčovali, hoci videli, čo som pre nich urobil. 10 Štyridsať rokov sa mi tento ľud priečil, až som povedal: Je to ľud neverného srdca, nechce chápať moje cesty. 11 Preto som sa nahneval a prisahal: Nevojdú do môjho odpočinku. 12 Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha, 13 ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. 14 Veď sme sa stali účastníkmi Kristovými, pravda, ak nádej, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca, 15 ako sa hovorí: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia ako pri Vodách sváru. 16 Kto sú však tí, čo počuli a svárili sa? Vari nie všetci, čo vyšli pod Mojžišovým vedením z Egypta? 17 A na ktorých sa hneval štyridsať rokov? Nie na tých, čo zhrešili a ich telá popadali na púšti? 18 A ktorým prisahal, že nevojdú do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neposlúchli? 19 A tak vidíme, že nemohli vojsť pre svoju nevieru.