Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Posledné odporúčania

1 Vytrvajte v bratskej láske.
2 Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli. 3 Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi uväznení, a na tých, čo trpia, veď aj vy sami žijete v tele. 4 Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. 5 Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh sám povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. 6 Preto smelo môžeme povedať: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?

O vernosti

7 Rozpomeňte sa na svojich predstavených, ktorí vám prví hlásali Božie slovo. Uvažujte o tom, aký bol koniec ich života a napodobňujte ich vieru.
8 Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! 9 Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami: lebo dobre je, keď sa naše srdce posilní milosťou, a nie pokrmami, ktoré neosožili tým, čo ich požívali. 10 My máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo slúžia Stanu. 11 Veď telá zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do Svätyne na zmierenie za hriech, sa spaľujú mimo tábora. 12 Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud svojou krvou, trpel za bránou. 13 Vyjdime teda k nemu von z tábora, nesúc jeho pohanenie. 14 Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. 15 Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie perí, ktoré vyznávajú jeho meno. 16 Nezabúdajte na dobročinnosť a podeliť sa o to, čo máte, s ostatnými, lebo v takých obetách má Boh záľubu.

Poslušnosť duchovným vodcom

17 Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať; aby to robili s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo.
18 Modlite sa za nás, lebo sme presvedčení, že máme dobré svedomie, veď si chceme vo všetkom dobre počínať. 19 Zvlášť vás veľmi prosím o to, aby mi Boh dovolil čím skôr vrátiť sa k vám.

Správy, želania, pozdravy

20 Nech Boh pokoja, ktorý vyviedol z mŕtvych toho, ktorý sa krvou večnej zmluvy stal veľkým Pastierom oviec, nášho Pána Ježiša,
21 vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. 22 Prosím vás, bratia, dobre prijmite toto slovo povzbudenia: veď som vám napísal iba krátko. 23 Vedzte, že náš brat Timotej bol prepustený na slobodu. Ak skoro príde, navštívim vás spolu s ním. 24 Pozdravte všetkých svojich predstavených a všetkých svätých. Pozdravujú vás tí z Itálie. 25 Milosť nech je s vami všetkými!