Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Posledné odporúčania

1 Vytrvajte v bratskej láske.
2 Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli. 3 Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi uväznení, a na tých, čo trpia, veď aj vy sami žijete v tele. 4 Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. 5 Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh sám povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. 6 Preto smelo môžeme povedať: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?

O vernosti

7 Rozpomeňte sa na svojich predstavených, ktorí vám prví hlásali Božie slovo. Uvažujte o tom, aký bol koniec ich života a napodobňujte ich vieru.
8 Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! 9 Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami: lebo dobre je, keď sa naše srdce posilní milosťou, a nie pokrmami, ktoré neosožili tým, čo ich požívali. 10 My máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo slúžia Stanu. 11 Veď telá zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do Svätyne na zmierenie za hriech, sa spaľujú mimo tábora. 12 Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud svojou krvou, trpel za bránou. 13 Vyjdime teda k nemu von z tábora, nesúc jeho pohanenie. 14 Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. 15 Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie perí, ktoré vyznávajú jeho meno. 16 Nezabúdajte na dobročinnosť a podeliť sa o to, čo máte, s ostatnými, lebo v takých obetách má Boh záľubu.

Poslušnosť duchovným vodcom

17 Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať; aby to robili s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo.
18 Modlite sa za nás, lebo sme presvedčení, že máme dobré svedomie, veď si chceme vo všetkom dobre počínať. 19 Zvlášť vás veľmi prosím o to, aby mi Boh dovolil čím skôr vrátiť sa k vám.

Správy, želania, pozdravy

20 Nech Boh pokoja, ktorý vyviedol z mŕtvych toho, ktorý sa krvou večnej zmluvy stal veľkým Pastierom oviec, nášho Pána Ježiša,
21 vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. 22 Prosím vás, bratia, dobre prijmite toto slovo povzbudenia: veď som vám napísal iba krátko. 23 Vedzte, že náš brat Timotej bol prepustený na slobodu. Ak skoro príde, navštívim vás spolu s ním. 24 Pozdravte všetkých svojich predstavených a všetkých svätých. Pozdravujú vás tí z Itálie. 25 Milosť nech je s vami všetkými!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk