Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Príklad Ježiša Krista

1 Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetko, čo nás ťaží, tiež hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou,
2 s očami upretými na Ježiša, pôvodcu našej viery, ktorý ju vedie k dokonalosti. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol jeho potupou a odvtedy sedí po pravici Božieho trónu. 3 Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. 4 V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi.

Otcovská výchova Boha

5 A zabudli ste na povzbudenie, ktoré vás oslovuje ako synov: Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou! Neklesaj na mysli, keď ťa pokarhá.
6 Lebo koho Boh miluje, toho aj vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. 7 Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nevychovával? 8 Ak ste mimo výchovy, na ktorej majú účasť všetci, potom ste nemanželské deti, a nie synovia. 9 Veď sme mali svojich telesných otcov ako vychovávateľov, a vážili sme si ich. Nepodriadime sa tým viac Otcovi duchov, aby sme mali život? 10 Oni nás vychovávali krátky čas, ako uznali za dobré; ale on nás vychováva pre naše dobro, aby sme dosiahli účasť na jeho svätosti. 11 Pravda, každá výchova detí sa v tej chvíli nezdá radostná, ale krušná. Neskôr však prináša tým, ktorých vycvičila, ovocie pokoja a spravodlivosti. 12 Preto si vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená 13 a narovnajte pre vaše kroky kľukaté chodníky, aby krivý nezablúdil, ale aby sa uzdravil.

Trest za neveru

14 Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.
15 Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť, aby nijaký horký koreň nevyrazil výhonky a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých. 16 Nech nik nie je zhýralec alebo znesvätiteľ ako Ezau, ktorý za jediné jedlo predal svoje právo prvorodeného. 17 Veď viete, že aj keď neskôr túžil dostať požehnanie, bol odvrhnutý a nenašiel možnosť nápravy, hoci ju so slzami hľadal.

Dve zmluvy

18 Nepriblížili ste sa ku hmatateľnej skutočnosti: k plápolajúcemu ohňu, k čierňave, temnote a búrke
19 za zvuku trúby a kriku slov, že tí, čo to počuli, prosili, aby im už slovo neznelo. 20 Nemohli totiž uniesť príkaz: Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, nech je ukameňované! 21 Také strašné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal: Zľakol som sa a celý sa trasiem. 22 Ale vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu 23 a k zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, Sudcovi všetkých, a k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, 24 a k Ježišovi, prostredníkovi Novej zmluvy, a k očisťujúcej krvi, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. 25 Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý hovorí. Lebo ak neunikli tamtí, čo odmietali toho, ktorý hovoril na zemi, o čo menej my, keď sa odvrátime od Toho, ktorý hovorí z neba. 26 Jeho hlas vtedy otriasol zemou, teraz však sľubuje: Ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. 27 Toto ešte raz znamená, že veci otrasené budú zmenené, lebo sú to skutočnosti stvorené; zostanú tie neotrasiteľné. 28 A tak, keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť a ňou vzdávajme Bohu kult, ktorý mu je príjemný, s úctou a bázňou. 29 Veď náš Boh je stravujúci oheň.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk