Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Vzorná viera predkov

1 Viera je podstatou toho, v čo dúfame, dôkazom skutočností, ktoré nevidíme.
2 Ňou si predkovia získali dobré svedectvo. 3 Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. 4 Vierou priniesol Ábel Bohu obetu väčšej ceny ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, lebo Boh vydal svedectvo o jeho obetných daroch; a ňou tiež, hoci je mŕtvy, ešte hovorí. 5 Vierou bol Henoch prenesený a neuzrel smrť; nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páčil Bohu. 6 Ale bez viery je nemožné páčiť sa mu. Lebo kto sa blíži k Bohu, musí veriť, že jestvuje a odmieňa tých, čo ho hľadajú. 7 Vierou prijal Noe Boží pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny; vierou odsúdil sveta a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá sa dosiahne vierou. 8 Vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide. 9 Vierou sa usadil v Prisľúbenej zemi ako v cudzej krajine a býval v stanoch ako Izák a Jakub, spoludedičia toho istého prisľúbenia. 10 Lebo čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. 11 Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie. 12 Preto z jedného človeka, a to poznačeného smrťou, vzišlo ich také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora, nespočítateľné. 13 Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky to videli a pozdravovali, a vyznávali, že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. 14 Tí, čo takto hovoria, jasne ukazujú, že hľadajú vlasť. 15 Veď keby boli mali na mysli tú, z ktorej vyšli, mali dosť času vrátiť sa. 16 Ale oni túžia po lepšej vlasti, to jest po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom; veď im pripravil mesto. 17 Vierou Abrahám, keď prišla skúška, obetoval Izáka: ten, čo dostal prisľúbenia, obetoval svojho jednorodeného syna, 18 o ktorom mu bolo povedané: Od Izáka budeš mať potomstvo. 19 Myslel si totiž, že Boh môže aj z mŕtvych vzkriesiť; preto dostal naspäť svojho syna a bolo to ako symbol. 20 Vierou požehnal Izák Jakuba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť. 21 Vierou požehnal umierajúci Jakub každého z Jozefových synov a poklonil sa, opretý o vrchol svojej palice. 22 Vierou hovoril umierajúci Jozef o odchode synov Izraela z Egypta a dal im pokyny o svojich kostiach. 23 Vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je pekné a nebáli sa kráľovho rozkazu. 24 Vierou, keď Mojžiš dospel, odoprel volať sa synom faraónovej dcéry, 25 volil radšej trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z hriechu 26 a za väčšie bohatstvo pokladal Kristovu potupu ako poklady Egypta, lebo jeho oči boli upreté na odmenu. 27 Vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu; vydržal, akoby videl Neviditeľného. 28 Vierou slávil Paschu a vykonal pokropenie krvou, aby sa Zhubca nemohol dotknúť prvorodených Izraela. 29 Vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, zatiaľ čo Egypťania, keď sa o to pokúsili, boli pohltení. 30 Vierou padli múry Jericha, keď ich obchádzali sedem dní. 31 Vierou neviestka Rachab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. 32 A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, keby som mal rozprávať o Gedeonovi, Barakovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, 33 ktorí vďaka viere dobýjali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť, dosiahli splnenie prisľúbení, levom zapchávali tlamy, 34 uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými, mužneli v boji, na útek zaháňali cudzie šíky. 35 Ženy dostali svojich mŕtvych naspäť vzkriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. 36 Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba aj okovy a väzenie. 37 Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali mečom; vodili ich zašitých v ovčích a kozích kožiach, treli núdzu, boli utláčaní a sužovaní. 38 Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a po horách, po jaskyniach a roklinách zeme. 39 A títo všetci, hoci dostali dobré svedectvo pre svoju vieru, nedosiahli prisľúbenie, 40 lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk