Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Vzorná viera predkov

1 Viera je podstatou toho, v čo dúfame, dôkazom skutočností, ktoré nevidíme.
2 Ňou si predkovia získali dobré svedectvo. 3 Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. 4 Vierou priniesol Ábel Bohu obetu väčšej ceny ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, lebo Boh vydal svedectvo o jeho obetných daroch; a ňou tiež, hoci je mŕtvy, ešte hovorí. 5 Vierou bol Henoch prenesený a neuzrel smrť; nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páčil Bohu. 6 Ale bez viery je nemožné páčiť sa mu. Lebo kto sa blíži k Bohu, musí veriť, že jestvuje a odmieňa tých, čo ho hľadajú. 7 Vierou prijal Noe Boží pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny; vierou odsúdil sveta a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá sa dosiahne vierou. 8 Vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide. 9 Vierou sa usadil v Prisľúbenej zemi ako v cudzej krajine a býval v stanoch ako Izák a Jakub, spoludedičia toho istého prisľúbenia. 10 Lebo čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. 11 Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie. 12 Preto z jedného človeka, a to poznačeného smrťou, vzišlo ich také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora, nespočítateľné. 13 Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky to videli a pozdravovali, a vyznávali, že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. 14 Tí, čo takto hovoria, jasne ukazujú, že hľadajú vlasť. 15 Veď keby boli mali na mysli tú, z ktorej vyšli, mali dosť času vrátiť sa. 16 Ale oni túžia po lepšej vlasti, to jest po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom; veď im pripravil mesto. 17 Vierou Abrahám, keď prišla skúška, obetoval Izáka: ten, čo dostal prisľúbenia, obetoval svojho jednorodeného syna, 18 o ktorom mu bolo povedané: Od Izáka budeš mať potomstvo. 19 Myslel si totiž, že Boh môže aj z mŕtvych vzkriesiť; preto dostal naspäť svojho syna a bolo to ako symbol. 20 Vierou požehnal Izák Jakuba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť. 21 Vierou požehnal umierajúci Jakub každého z Jozefových synov a poklonil sa, opretý o vrchol svojej palice. 22 Vierou hovoril umierajúci Jozef o odchode synov Izraela z Egypta a dal im pokyny o svojich kostiach. 23 Vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je pekné a nebáli sa kráľovho rozkazu. 24 Vierou, keď Mojžiš dospel, odoprel volať sa synom faraónovej dcéry, 25 volil radšej trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z hriechu 26 a za väčšie bohatstvo pokladal Kristovu potupu ako poklady Egypta, lebo jeho oči boli upreté na odmenu. 27 Vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu; vydržal, akoby videl Neviditeľného. 28 Vierou slávil Paschu a vykonal pokropenie krvou, aby sa Zhubca nemohol dotknúť prvorodených Izraela. 29 Vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, zatiaľ čo Egypťania, keď sa o to pokúsili, boli pohltení. 30 Vierou padli múry Jericha, keď ich obchádzali sedem dní. 31 Vierou neviestka Rachab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. 32 A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, keby som mal rozprávať o Gedeonovi, Barakovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, 33 ktorí vďaka viere dobýjali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť, dosiahli splnenie prisľúbení, levom zapchávali tlamy, 34 uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými, mužneli v boji, na útek zaháňali cudzie šíky. 35 Ženy dostali svojich mŕtvych naspäť vzkriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. 36 Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba aj okovy a väzenie. 37 Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali mečom; vodili ich zašitých v ovčích a kozích kožiach, treli núdzu, boli utláčaní a sužovaní. 38 Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a po horách, po jaskyniach a roklinách zeme. 39 A títo všetci, hoci dostali dobré svedectvo pre svoju vieru, nedosiahli prisľúbenie, 40 lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás.