Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

Nový poriadok sveta

1 Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: "Buďte plodní, množte sa a naplňte zem.
2 Strach a hrôza z vás nech padne na všetky zvieratá zeme, na všetko nebeské vtáctvo, na všetko, čo sa plazí po zemi, a na všetky morské ryby: všetky vám dávam do rúk. 3 Každý tvor, ktorý žije a hýbe sa, bude vám za pokrm; to vám dávam práve tak, ako zelené byliny. 4 Len nebudete jesť spolu s mäsom i jeho dušu, totiž krv. 5 Ale budem vás brať na zodpovednosť za krv každého z vás; budem brať na zodpovednosť za ňu každé zviera aj človeka, aj ľudí medzi sebou budem brať na zodpovednosť za dušu človeka. 6 Krv toho, kto prelieva krv človeka, človekom bude preliata! Lebo na Boží obraz stvoril Boh človeka. 7 A vy buďte plodní, množte sa, rozmáhajte sa na zemi a podmaňte si ju!" 8 Boh prehovoril k Noemovi a jeho synom takto: 9 "Pozrite, ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vašimi potomkami po vás 10 a so všetkými živými bytosťami, ktoré sú s vami, s vtáctvom a dobytkom, so všetkými divými zvieratami, ktoré sú s vami, so všetkým, čo vyšlo z archy a so všetkými zvieratami zeme. 11 Ustanovujem svoju zmluvu s vami: Nikdy už nezničia vody potopy všetko živé, nebude už potopa, ktorá by spustošila zem." 12 A Boh povedal: "Toto je znak zmluvy, ktorú ustanovujem pre budúce pokolenia medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú s vami: 13 svoj luk kladiem do oblakov a on bude znakom zmluvy medzi mnou a medzi zemou. 14 Keď zastriem mračnami zem a objaví sa dúha na oblakoch, 15 rozpomeniem sa na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými živými bytosťami každého druhu, a vody sa už nestanú potopou, aby zničili každé telo. 16 Keď bude dúha v oblakoch, uvidím ju a rozpomeniem sa na večnú zmluvu, ktorá je medzi Bohom a všetkými živými tvormi, každým telom, ktoré je na zemi." 17 Boh povedal Noemovi: "Toto je znak zmluvy, ktorú ustanovujem medzi sebou a medzi všetkými tvormi, ktoré sú na zemi."

Noe a jeho synovia

18 Noemovi synovia, ktorí vyšli z archy, boli Sem, Cham a Jafet. Cham je Kanaánov otec.
19 Títo traja boli Noemovými synmi a z nich sa zaľudnila celá zem. 20 Noe, roľník, začal sadiť vinice. 21 Napil sa vína a v opojení sa vo vnútri stanu obnažil. 22 Kanaánov otec, Cham, videl nahotu svojho otca a povedal to svojim dvom bratom vonku. 23 Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom a tak zakryli nahotu svojho otca; tváre mali odvrátené a nevideli otcovu nahotu. 24 Keď sa Noe prebral z opitosti, dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn 25 a povedal: "Nech je prekliaty Kanaán! Nech je najposlednejším otrokom svojich bratov!" 26 A pokračoval: "Nech je požehnaný Jahve, Semov Boh, a Kanaán nech je jeho otrokom! 27 Jafetovi nech dá Boh dosť miesta, nech býva v Semových stanoch a Kanaán nech je jeho otrokom!" 28 Po potope žil Noe ešte tristopäťdesiat rokov. 29 Celkom sa Noe dožil deväťstopäťdesiat rokov, potom zomrel.