Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

1 Jahve povedal Noemovi: "Vojdi do archy, ty a celá tvoja rodina, lebo som videl, že v tomto pokolení len ty si spravodlivý v mojich očiach. 2 Zo všetkých čistých zvierat vezmeš po sedem párov, samca a jeho samicu. Zo zvierat, čo nie sú čisté, vezmeš po páre, samca a jeho samicu, 3 (tiež z nebeského vtáctva po sedem párov, samca a samicu,) aby sa ich rod zachoval na celej zemi. 4 Lebo už o sedem dní dám pršať na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. Odstránim z tváre zeme každú bytosť, ktorú som urobil." 5 Noe vykonal všetko tak, ako mu Jahve prikázal. 6 Noe mal šesťsto rokov, keď prišla potopa, záplava vôd na zem. 7 A tak, aby unikol pred vodami potopy, vošiel Noe do archy so svojimi synmi, so svojou ženou a so ženami svojich synov. 8 (Z čistých zvierat a zo zvierat, ktoré nie sú čisté, z vtákov a zo všetkého, čo sa plazí po zemi, 9 vošli k Noemovi do archy po páre: samec a samica, ako Boh prikázal Noemovi.) 10 Po siedmich dňoch prišli vody potopy na zem. 11 V roku, keď mal Noe šesťsto rokov, sedemnásteho dňa druhého mesiaca, práve toho istého dňa, vyrazili všetky žriedla veľkej priepasti a roztvorili sa stavidlá nebies 12 a dážď sa lial na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. 13 Toho istého dňa vošiel do archy Noe a jeho synovia Sem, Cham a Jafet, Noemova žena a tri ženy jeho synov 14 a s nimi divé zvieratá každého druhu, dobytok každého druhu, drobné živočíchy každého druhu, čo sa plazia po zemi, všetko, čo lieta, všetko vtáctvo, všetko, čo malo krídla. 15 K Noemovi do archy vošli po páre zo všetkého, čo má telo, čo má v sebe dych života, 16 a tie, čo vošli, boli samec a samica zo všetkého, čo má telo, ako mu Boh prikázal. A Jahve zatvoril vchod za Noemom.

Záplava

17 Potopa na zemi trvala štyridsať dní; vody pribúdali a zdvihli archu, takže sa nadnášala nad zemou.
18 Vody stúpali a na zemi ich veľmi pribúdalo a archa plávala na hladine vôd. 19 Vody na zemi stále viac a viac stúpali, až zakryli všetky najvyššie vrchy pod celým nebom. 20 Vody ich presahovali o pätnásť lakťov a pokryli hory. 21 Vtedy zahynulo každé telo, ktoré sa pohybuje na zemi: vtáctvo, dobytok, divá zver a všetko, čo sa hemží po zemi, a všetci ľudia. 22 Zomrelo všetko, čo malo dych života v nozdrách, všetko na suchej zemi. 23 Tak zmizli všetky bytosti, ktoré boli na povrchu zeme, od človeka po zvieratá, drobné živočíchy a nebeské vtáctvo: všetko bolo vyhubené zo zeme. Zostal iba Noe a to, čo bolo s ním v arche. 24 Veľké vody ovládali zem stopäťdesiat dní.