Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Patriarchovia pred potopou

1 Toto je súpis Adamovho potomstva: V deň, keď Boh stvoril Adama, učinil ho na Božiu podobu.
2 Stvoril ich ako muža a ženu, požehnal ich a dal im meno "Človek" v ten deň, keď ich stvoril. 3 Keď mal Adam stotridsať rokov, splodil syna na svoju podobu a na svoj obraz a dal mu meno Set. 4 Po narodení Seta žil Adam osemsto rokov a splodil ďalších synov a dcéry. 5 Celkove Adam žil deväťstotridsať rokov, potom zomrel. 6 Keď mal Set stopäť rokov, splodil Enoša. 7 Po narodení Enoša Set žil osemstosedem rokov a splodil ďalších synov a dcéry. 8 Celkovo Set žil deväťstodvanásť rokov, potom zomrel. 9 Keď mal Enoš deväťdesiat rokov, splodil Kenana. 10 Po narodení Kenana Enoš žil osemstopätnásť rokov a splodil ďalších synov a dcéry. 11 Celkovo Enoš žil deväťstopäť rokov, potom zomrel. 12 Keď mal Kenan sedemdesiat rokov, splodil Mahalalela. 13 Po narodení Mahalalela Kenan žil osemstoštyridsať rokov a splodil synov a dcéry. 14 Celkovo Kenan žil deväťstodesať rokov, potom zomrel. 15 Keď mal Mahalalel šesťdesiatpäť rokov, splodil Jereda. 16 Po narodení Jereda Mahalalel žil osemstotridsať rokov a splodil synov a dcéry. 17 Celkovo Mahalalel žil osemstodeväťdesiatpäť rokov, potom zomrel. 18 Keď mal Jered stošesťdesiatdva rokov, splodil Henocha. 19 Po narodení Henocha Jered žil osemsto rokov a splodil synov a dcéry. 20 Celkovo Jered žil deväťstošesťdesiatdva rokov, potom zomrel. 21 Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, splodil Matuzalema. 22 Henoch chodil s Bohom. Po narodení Matuzalema Henoch žila tristo rokov a splodil synov a dcéry. 23 Celkovo Henoch žil tristošesťdesiatpäť rokov. 24 Henoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal k sebe. 25 Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, splodil Lamecha. 26 Po narodení Lamecha Matuzalem žil sedemstoosemdesiatdva rokov a splodil synov a dcéry. 27 Celkovo Matuzalem žil deväťstošesťdesiatdeväť rokov, potom zomrel. 28 Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, splodil syna. 29 Dal mu meno Noe hovoriac: "Tento chlapec nám prinesie potechu v našej robote, v ťažkej námahe našich rúk, lebo Jahve zem preklial." 30 Po narodení Noema Lamech žil päťstodeväťdesiatpäť rokov a splodil synov a dcéry. 31 Celkovo Lamech žil sedemstosedemdesiatsedem rokov, potom zomrel. 32 Keď Noe dosiahol päťsto rokov, splodil Sema, Chama a Jafeta.