Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Patriarchovia pred potopou

1 Toto je súpis Adamovho potomstva: V deň, keď Boh stvoril Adama, učinil ho na Božiu podobu.
2 Stvoril ich ako muža a ženu, požehnal ich a dal im meno "Človek" v ten deň, keď ich stvoril. 3 Keď mal Adam stotridsať rokov, splodil syna na svoju podobu a na svoj obraz a dal mu meno Set. 4 Po narodení Seta žil Adam osemsto rokov a splodil ďalších synov a dcéry. 5 Celkove Adam žil deväťstotridsať rokov, potom zomrel. 6 Keď mal Set stopäť rokov, splodil Enoša. 7 Po narodení Enoša Set žil osemstosedem rokov a splodil ďalších synov a dcéry. 8 Celkovo Set žil deväťstodvanásť rokov, potom zomrel. 9 Keď mal Enoš deväťdesiat rokov, splodil Kenana. 10 Po narodení Kenana Enoš žil osemstopätnásť rokov a splodil ďalších synov a dcéry. 11 Celkovo Enoš žil deväťstopäť rokov, potom zomrel. 12 Keď mal Kenan sedemdesiat rokov, splodil Mahalalela. 13 Po narodení Mahalalela Kenan žil osemstoštyridsať rokov a splodil synov a dcéry. 14 Celkovo Kenan žil deväťstodesať rokov, potom zomrel. 15 Keď mal Mahalalel šesťdesiatpäť rokov, splodil Jereda. 16 Po narodení Jereda Mahalalel žil osemstotridsať rokov a splodil synov a dcéry. 17 Celkovo Mahalalel žil osemstodeväťdesiatpäť rokov, potom zomrel. 18 Keď mal Jered stošesťdesiatdva rokov, splodil Henocha. 19 Po narodení Henocha Jered žil osemsto rokov a splodil synov a dcéry. 20 Celkovo Jered žil deväťstošesťdesiatdva rokov, potom zomrel. 21 Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, splodil Matuzalema. 22 Henoch chodil s Bohom. Po narodení Matuzalema Henoch žila tristo rokov a splodil synov a dcéry. 23 Celkovo Henoch žil tristošesťdesiatpäť rokov. 24 Henoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal k sebe. 25 Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, splodil Lamecha. 26 Po narodení Lamecha Matuzalem žil sedemstoosemdesiatdva rokov a splodil synov a dcéry. 27 Celkovo Matuzalem žil deväťstošesťdesiatdeväť rokov, potom zomrel. 28 Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, splodil syna. 29 Dal mu meno Noe hovoriac: "Tento chlapec nám prinesie potechu v našej robote, v ťažkej námahe našich rúk, lebo Jahve zem preklial." 30 Po narodení Noema Lamech žil päťstodeväťdesiatpäť rokov a splodil synov a dcéry. 31 Celkovo Lamech žil sedemstosedemdesiatsedem rokov, potom zomrel. 32 Keď Noe dosiahol päťsto rokov, splodil Sema, Chama a Jafeta.