Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Kain a Ábel

1 Človek poznal Evu, svoju ženu; ona počala a porodila Kaina a povedala: "Z vôle Jahveho som získala muža."
2 Dala tiež život Kainovmu bratovi Ábelovi. Ábel sa stal pastierom oviec a Kain obrábal pôdu. 3 Prišiel deň, keď Kain priniesol niečo z plodov zeme ako obetu Jahvemu; 4 a Ábel tiež priniesol niečo z prvorodených oviec svojho stáda, a to z najtučnejších. Jahve priaznivo prijal Ábela a jeho obetu. 5 Ale Kaina a jeho obetu Boh neprijala a Kaina to nahnevalo a mal zamračenú tvár. 6 Jahve povedal Kainovi: "Prečo si rozhnevaný a prečo máš zamračenú tvár? 7 Ak dobre konáš, môžeš zdvihnúť hlavu, ale ak nekonáš dobre, pri dverách ti číha hriech ako zviera dychtiace po tebe; budeš ho vedieť skrotiť?" 8 Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Poďme von!" Keď boli na poli, Kain sa vrhol na svojho brata Ábela a zabil ho. 9 Jahve povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On odpovedal: "Neviem. Či som ja strážcom svojho brata?" 10 Jahve povedal: "Čo si to urobil? Počúvaj, ako krv tvojho brata Ábela kričí ku mne zo zeme! 11 Teraz budeš prekliaty a vyhnaný z úrodnej pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. 12 Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá úrodu: budeš blúdiacim tulákom po zemi." 13 Vtedy povedal Kain Jahvemu: "Môj trest je príliš ťažký. 14 Pozri! Ty ma dnes vyháňaš z úrodnej pôdy, musím sa skrývať pred tvojou tvárou a budem blúdiacim tulákom po zemi: a ktokoľvek ma stretne, môže ma zabiť." 15 Jahve mu odpovedal: "Nie. Ak niekto zabije Kaina, pritiahne na seba sedemnásobnú pomstu." A Jahve poznačil Kaina znakom, aby ho prvý, kto ho stretne, nezabil. 16 Kain odišiel z prítomnosti Jahveho a usídlil sa v krajine Nod, na východ od Edenu.

Kainovo potomstvo

17 Kain poznal svoju ženu, ona počala a porodila Henocha. Vystaval mesto, ktoré nazval Henoch, podľa svojho syna.
18 Henochovi sa narodil Irad a Irad splodil Mechujaela a Mechujael splodil Metušaela a Metušael splodil Lamecha. 19 Lamech si vzal dve ženy: prvá sa menovala Ada, druhá sa menovala Cilla. 20 Ada porodila Jabala: on je praotcom tých, čo bývajú v stanoch a majú stáda. 21 Meno jeho brata bolo Jubal, on je praotcom tých, čo hrajú na citare a píšťale. 22 Cilla zase porodila Tubal-Kaina: on je praotcom všetkých kováčov medeného a železného náradia; Tubal-Kainova sestra bola Naama. 23 Lamech povedal svojim ženám:"Ada a Cilla, počujte môj hlas, Lamechove ženy, počúvajte moju reč: zabil som muža za jediné zranenie a dieťa za jedinú modrinu. 24 Ak bude Kain pomstený sedemkrát, tak Lamech sedemdesiatsedemkrát."

Set a jeho potomstvo

25 Adam znovu poznal svoju ženu; porodila syna a dala mu meno Set, lebo, ako povedala, "Boh mi dal ďalšieho potomka namiesto Ábela, lebo toho Kain zabil."
26 Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enoš. Ten prvý vzýval Jahveho meno.