Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

49. kapitola

Jakubove požehnania

1 Jakub zvolal svojich synov a povedal: "Zhromaždite sa, aby som vám oznámil, čo vás čaká v priebehu vekov:
2 Zhromaždite sa, počúvajte, Jakubovi synovia, počúvajte Izraela, svojho otca. 3 Ruben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina mojej mužskosti, plný hrdosti, plný sily, 4 prekypel si ako vody: nebudeš naplnený, lebo si vystúpil na posteľ svojho otca, teda si znesvätil moje lôžko! 5 Simeon a Lévi sú bratia, doviedli do krajnosti svoje násilné úklady, 6 nech moja duša nevstúpi do ich kruhu, nech sa moje srdce nepripojí k ich spolku, lebo vo svojom hneve mužov povraždili, vo svojvôli býkov zmrzačili. 7 Prekliaty ich hnev, lebo bol prudký, prekliata ich zlosť, lebo bola krutá! Rozhádžem ich v Jakubovi, rozptýlim ich v Izraeli. 8 Júda, teba budú chváliť tvoji bratia, tvoja ruka spočíva na šiji tvojich nepriateľov a synovia tvojho otca poklonia sa pred tebou. 9 Júda je mladý lev; od koristi, syn môj, si sa vrátil; učupil sa, ľahol si ako lev, ako levica: ktože ho donúti vstať? 10 Žezlo nebude Júdovi odňaté, ani veliteľská berla od jeho nôh, kým nepríde ten, komu ona patrí, ktorého budú poslúchať národy. 11 Priväzuje svoje osliatko o vinič, k viničnému kru mláďa svojej oslice, perie svoj odev vo víne, svoje šaty v krvi hrozna, 12 svoje oči má zakalené od vína, svoje zuby má biele od mlieka. 13 Zabulon býva na brehu morskom, je námorníkom na lodiach, po boku má Sidon. 14 Isachar je mocný osol, ležiaci medzi ohradami. 15 Videl, že odpočinok je dobrý a krajina je príjemná, sklonil si chrbát pod ťarchou, stal sa poddaným otrokom. 16 Dan súdi svoj ľud, tak ako každý kmeň Izraela. 17 Nech je Dan ako had na ceste, ako vretenica na chodníku, čo štípe koňom kopytá, takže jazdec padá dozadu! 18 Jahve, v tvoju spásu dúfam! 19 Gada olupujú lúpežníci i on ich olupuje, je im v pätách. 20 Ašer má chutné pokrmy, dodáva kráľovské lahôdky. 21 Neftali je rýchla laň, ktorá vrhá krásne jelenčatá. 22 Jozef je plodný štep pri prameni, výhonky sa mu pnú ponad múr. 23 Lukostrelci ho pobúrili, strieľali a tuho naňho dorážali. 24 A Mocný zlámal ich luk, dotrhal silu ich rúk, rukami Jakubovho Mocného, menom Izraelovho Kameňa, 25 Boh tvojho otca, ktorý ti pomáha, El Šaddaj, ktorý ťa žehná: požehnaním nebies zhora, požehnaním hlbiny ležiacej dolu, požehnaním pŕs i lona, 26 požehnaním klasov i kvetov, požehnaním večných vrchov, príťažlivých odvekých pahorkov, nech zostúpi na Jozefovu hlavu, na čelo toho, ktorý je posvätený medzi svojimi bratmi! 27 Benjamíni je dravý vlk, ráno žerie, čo ulovil, až do večera rozdeľuje korisť." 28 Títo všetci tvoria dvanásť Izraelových kmeňov a toto im povedal ich otec. Žehnal ich: každému dal také požehnanie, aké mu patrilo.

Jakubove posledné chvíle a smrť

29 Potom im dal tento príkaz: "Ja budem pripojený k svojmu ľudu. Pochovajte ma vedľa mojich otcov do jaskyne, ktorá je na poli Chetejca Efrona,
30 do jaskyne na poli Makpela, oproti Mamre v Kanaánskej krajine, ktoré Abrahám kúpil od Chetejca Efrona ako dedičné pohrebisko. 31 Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku, tam som ja pochoval Leu. 32 To je pole a k nemu patriaca jaskyňa, ktorú kúpili od Chetových synov." 33 Keď Jakub dokončil svoje pokyny svojim synom, vyložil si nohy na posteľ, skonal a bol pripojený k svojmu ľudu.