Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

49. kapitola

Jakubove požehnania

1 Jakub zvolal svojich synov a povedal: "Zhromaždite sa, aby som vám oznámil, čo vás čaká v priebehu vekov:
2 Zhromaždite sa, počúvajte, Jakubovi synovia, počúvajte Izraela, svojho otca. 3 Ruben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina mojej mužskosti, plný hrdosti, plný sily, 4 prekypel si ako vody: nebudeš naplnený, lebo si vystúpil na posteľ svojho otca, teda si znesvätil moje lôžko! 5 Simeon a Lévi sú bratia, doviedli do krajnosti svoje násilné úklady, 6 nech moja duša nevstúpi do ich kruhu, nech sa moje srdce nepripojí k ich spolku, lebo vo svojom hneve mužov povraždili, vo svojvôli býkov zmrzačili. 7 Prekliaty ich hnev, lebo bol prudký, prekliata ich zlosť, lebo bola krutá! Rozhádžem ich v Jakubovi, rozptýlim ich v Izraeli. 8 Júda, teba budú chváliť tvoji bratia, tvoja ruka spočíva na šiji tvojich nepriateľov a synovia tvojho otca poklonia sa pred tebou. 9 Júda je mladý lev; od koristi, syn môj, si sa vrátil; učupil sa, ľahol si ako lev, ako levica: ktože ho donúti vstať? 10 Žezlo nebude Júdovi odňaté, ani veliteľská berla od jeho nôh, kým nepríde ten, komu ona patrí, ktorého budú poslúchať národy. 11 Priväzuje svoje osliatko o vinič, k viničnému kru mláďa svojej oslice, perie svoj odev vo víne, svoje šaty v krvi hrozna, 12 svoje oči má zakalené od vína, svoje zuby má biele od mlieka. 13 Zabulon býva na brehu morskom, je námorníkom na lodiach, po boku má Sidon. 14 Isachar je mocný osol, ležiaci medzi ohradami. 15 Videl, že odpočinok je dobrý a krajina je príjemná, sklonil si chrbát pod ťarchou, stal sa poddaným otrokom. 16 Dan súdi svoj ľud, tak ako každý kmeň Izraela. 17 Nech je Dan ako had na ceste, ako vretenica na chodníku, čo štípe koňom kopytá, takže jazdec padá dozadu! 18 Jahve, v tvoju spásu dúfam! 19 Gada olupujú lúpežníci i on ich olupuje, je im v pätách. 20 Ašer má chutné pokrmy, dodáva kráľovské lahôdky. 21 Neftali je rýchla laň, ktorá vrhá krásne jelenčatá. 22 Jozef je plodný štep pri prameni, výhonky sa mu pnú ponad múr. 23 Lukostrelci ho pobúrili, strieľali a tuho naňho dorážali. 24 A Mocný zlámal ich luk, dotrhal silu ich rúk, rukami Jakubovho Mocného, menom Izraelovho Kameňa, 25 Boh tvojho otca, ktorý ti pomáha, El Šaddaj, ktorý ťa žehná: požehnaním nebies zhora, požehnaním hlbiny ležiacej dolu, požehnaním pŕs i lona, 26 požehnaním klasov i kvetov, požehnaním večných vrchov, príťažlivých odvekých pahorkov, nech zostúpi na Jozefovu hlavu, na čelo toho, ktorý je posvätený medzi svojimi bratmi! 27 Benjamíni je dravý vlk, ráno žerie, čo ulovil, až do večera rozdeľuje korisť." 28 Títo všetci tvoria dvanásť Izraelových kmeňov a toto im povedal ich otec. Žehnal ich: každému dal také požehnanie, aké mu patrilo.

Jakubove posledné chvíle a smrť

29 Potom im dal tento príkaz: "Ja budem pripojený k svojmu ľudu. Pochovajte ma vedľa mojich otcov do jaskyne, ktorá je na poli Chetejca Efrona,
30 do jaskyne na poli Makpela, oproti Mamre v Kanaánskej krajine, ktoré Abrahám kúpil od Chetejca Efrona ako dedičné pohrebisko. 31 Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku, tam som ja pochoval Leu. 32 To je pole a k nemu patriaca jaskyňa, ktorú kúpili od Chetových synov." 33 Keď Jakub dokončil svoje pokyny svojim synom, vyložil si nohy na posteľ, skonal a bol pripojený k svojmu ľudu.