Predchádzajúca kapitola

48. kapitola

Jakub adoptuje a žehná oboch Jozefových synov

1 Po týchto udalostiach sa stalo, že Jozefovi povedali: "Pozri, tvoj otec je chorý!" a on vzal so sebou svojich dvoch synov Manassesa a Efraima.
2 Keď oznámili Jakubovi: "Pozri, tvoj syn Jozef prichádza k tebe," Izrael sa vzchopil a posadil sa na posteli. 3 Potom Jakub povedal Jozefovi: "El Šaddaj sa mi zjavil v Luze, v Kanaánskej krajine, požehnal ma 4 a povedal mi: ‚Ja ťa urobím plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov a dám ti túto zem do večného vlastníctva a po tebe i tvojmu potomstvu.‘ 5 Teraz tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egyptskej krajine pred mojím príchodom do Egypta, budú moji! Efraim a Manasses budú rovnako moji ako Ruben a Simeon. 6 Deti, ktoré si splodil po nich, budú tvoje; ponesú meno svojich bratov kvôli dedičstvu. 7 Keď som sa vracal z Paddan-Aramu, tvoja matka Ráchel zomrela, na môj žiaľ, v Kanaánskej krajine, na ceste, ešte kúsok pred Efratou, a ja som ju pochoval tam, pri ceste do Efraty – to je do Betlehema." 8 Izrael zbadal obidvoch Jozefových synov a spýtal sa: "Kto sú títo?" 9 "To sú synovia, ktorých mi tu dal Boh," odpovedal Jozef svojmu otcovi a ten pokračoval: "Priveď mi ich, nech ich požehnám." 10 Izraelove oči boli starobou zakalené, nevidel už a Jozef ich priblížil k nemu a on ich pobozkal a objal. 11 A Izrael povedal Jozefovi: "Nemyslel som si, že znova uvidím tvoju tvár, a hľa, Boh mi dal vidieť aj tvojich potomkov!" 12 Vtedy ich Jozef stiahol z jeho kolien a poklonil sa až po zem. 13 Jozef ich vzal obidvoch, Efraima svojou pravou rukou, aby bol na Izraelovej ľavej strane, Manassesa ľavou rukou, aby bol po Izraelovej pravici, a priblížil ich k nemu. 14 Ale Izrael natiahol svoju pravicu a položil ju na Efraimovu hlavu, ktorý bol mladší, a svoju ľavicu na hlavu Manassesovu, skrížiac svoje ruky – hoci Manasses bol prvorodený. 15 Takto požehnal Jozefa: "Nech Boh, pred ktorým kráčali moji otcovia Abrahám a Izák, nech Boh, ktorý bol mojím pastierom po celý môj život až podnes, 16 nech anjel, ktorý ma vyslobodil zo všetkého zla, požehná tieto deti, nech v nich prežije moje meno a meno mojich predkov Abraháma a Izáka, nech rastú a množia sa na zemi!" 17 Jozef však videl, že otec kládol pravicu na Efraimovu hlavu, a to sa mu nepáčilo. Chytil ruku svojho otca, aby ju preložil z Efraimovej hlavy na hlavu Manassesovu, 18 a Jozef povedal svojmu otcovi: "Nie takto, otče, veď tento je prvorodený, polož si pravicu na jeho hlavu." 19 Ale jeho otec odoprel a povedal: "Viem, syn môj, viem: aj on sa stane ľudom, aj on bude veľký. Ale jeho mladší brat bude väčší ako on, z jeho potomstva vzíde mnoho národov." 20 V ten deň ich požehnal takto: "Buďte v Izraeli vo vážnosti a nech sa hovorí: Nech ťa Boh urobí podobným Efraimovi a Manassesovi!" Tak dal prednosť Efraimovi pred Manassesom. 21 Potom Izrael povedal Jozefovi: "Pozri, ja zomieram, ale Boh bude s vami a vráti vás do krajiny vašich otcov. 22 A tebe ja dávam o Sichema viac ako tvojim bratom, ktorý som vlastným mečom a lukom vydobyl Amorejcom z rúk."