Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

46. kapitola

Jakubov odchod do Egypta

1 Izrael sa vybral na cestu so všetkým, čo mal. Prišiel do Beer-Šeby, priniesol obetu Bohu svojho otca Izáka
2 a Boh povedal Izraelovi v nočnom videní: "Jakub! Jakub!" A on odpovedal: "Tu som." 3 Boh pokračoval: "Ja som El, Boh tvojho otca. Neboj sa zostúpiť do Egypta, lebo tam urobím z teba veľký národ. 4 Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a tiež ja sám ťa z neho vyvediem a Jozef ti zatlačí oči." 5 Jakub odišiel z Beer-Šeby a Izraelovi synovia posadili svojho otca Jakuba, svoje malé deti a svoje ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ich odviezli. 6 Odviedli svoje stáda a všetko, čo nadobudli v Kanaánskej krajine, a prišli do Egypta, Jakub i všetko jeho potomstvo s ním: 7 svojich synov, synov svojich synov, svoje dcéry a dcéry svojich synov, skrátka všetko svoje potomstvo priviedol so sebou do Egypta.

Jakubova rodina

8 Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta, Jakub a jeho synovia. Jakubov prvorodený, Ruben,
9 Rubenovi synovia: Henoch, Pallu, Checron, Karmi. 10 Simeonovi synovia: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn Kanaánky. 11 Léviho synovia: Geršon, Kehat a Merari. 12 Júdovi synovia: Er, Onan, Šela, Perec a Zerach (ale Er a Onan zomreli v Kanaánskej krajine), Perecovi synovia boli Checron a Chamul. 13 Isacharovi synovia: Tola, Puvva, Jašub a Šimron. 14 Zabulonovi synovia: Sered, Elon a Jachleel. 15 Toto sú Leini synovia, tých porodila Jakubovi v Paddan-Arame, aj jeho dcéru Dinu, všetkých synov a dcér tridsaťtri osôb. 16 Gadovi synovia: Cefon, Chaggi, Šuni, Ecbon, Eri, Arodi a Areli. 17 Ašerovi synovia: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a ich sestra Serach; Beriovi synovia: Cheber a Malkiel. 18 Toto sú synovia Zilpy, ktorú dal Laban svojej dcére Lei; týchto ona porodila Jakubovi, šestnásť osôb. 19 Synovia Jakubovej ženy Ráchel: Jozef a Benjamín. 20 Jozefovi sa narodili v Egyptskej krajine Manasses a Efraim, ktorých mu porodila Asnat, dcéra Poti-Feru, kňaza z Onu. 21 Benjamínovi synovia: Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Echi, Roš, Muppim, Chuppim a Ard. 22 To sú Ráchelini synovia, ktorých porodila Jakubovi, spolu štrnásť osôb. 23 Danovi synovia: Chušim. 24 Neftaliho synovia: Jachceel, Guni, Jecer a Šillem. 25 Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Laban svojej dcére Ráchel; týchto porodila Jakubovi, spolu sedem osôb. 26 Všetkých osôb Jakubovej rodiny, ktoré z neho vzišli a ktoré prišli do Egypta, okrem žien Jakubových synov, bolo spolu šesťdesiatšesť. 27 Jozefovi synovia, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dvaja. Všetkých osôb Jakubovej rodiny, ktoré prišli s ním do Egypta: sedemdesiat.

Uvítanie u Jozefa

28 Izrael poslal pred sebou Júdu k Jozefovi, aby pred neho predstúpil v Gošene, a prišli do kraja Gošen.
29 Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel v ústrety svojmu otcovi Izraelovi do Gošenu. Hneď ako pred neho predstúpil, hodil sa mu okolo krku a dlho plakal, držiac ho vo svojom náručí. 30 Izrael povedal Jozefovi: "Teraz môžem zomrieť, keď som znovu uvidel tvoju tvár, lebo ešte žiješ!" 31 Tu Jozef povedal svojim bratom a rodine svojho otca: "Idem to oznámiť faraónovi a poviem mu: ‚Moji bratia a rodina môjho otca, ktorí boli v Kanaánskej krajine, teraz prišli ku mne. 32 Títo ľudia sú pastiermi – starali sa o stáda – a majú so sebou svoje ovce a dobytok a všetko, čo im patrí.‘ 33 Keď vás zavolá faraón a opýta sa: ‚Aké je vaše zamestnanie?‘ odpovedzte: ‚Tvoji sluhovia sa starali o dobytok od najútlejšej mladosti až doteraz, my sami, ako už naši otcovia.‘ Tak budete môcť bývať v kraji Gošen. Lebo Egypťania všetkými pastiermi opovrhujú."