Predchádzajúca kapitola

36. kapitola

Ezauove ženy a deti v Kanaáne

1 Toto je Ezauov, totiž Edomov rodokmeň.
2 Ezau si vzal ženy z Kanaánových dcér: Adu, dcéru Chetejca Elona, Oholibamu, dcéru Anu, syna Chorijca Cibeona, 3 Basmat, Izmaelovu dcéru, Nebajotovu sestru. 4 Ada porodila Ezauovi Elifaza, Basmat porodila Reuela, 5 Oholibama porodila Jeuša, Jalama a Koracha. To sú Ezauovi synovia, ktorí sa mu narodili v Kanaánskej krajine.

Ezauovo sťahovanie

6 Ezau vzal svoje ženy, svojich synov a svoje dcéry, všetky osoby svojho domu, svoje stáda, všetok svoj dobytok, všetok majetok, ktorý si nadobudol v Kanaánskej krajine, a odišiel od svojho brata Jakuba do krajiny Seir.
7 Ich majetok bol totiž priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržiavali, nestačila pre množstvo ich majetku. 8 Tak sa Ezau usadil v pohorí Seir. Ezau je Edom.

Ezauovo potomstvo v Seire

9 Toto je rodokmeň Ezaua, praotca Edomcov, v pohorí Seir.
10 Toto sú mená Ezauových synov: Elifaz, syn Ezauovej ženy Ady, a Reuel, syn Ezauovej ženy Basmat. 11 Elifazovi synovia boli: Teman, Omar, Cefo, Gatam a Kenaz. 12 Elifaz, Ezauov syn, mal vedľajšiu ženu Timnu, ktorá mu porodila Amaleka. To sú synovia Ezauovej ženy Ady. 13 Toto sú Reuelovi synovia: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To boli synovia Ezauovej ženy Basmat. 14 Toto sú synovia Ezauovej ženy Oholibamy, dcéry Cibeonovho syna Anu, Ezauovej ženy: ona mu porodila Jeuša, Jalama a Koracha.

Edomskí náčelníci

15 Toto sú náčelníci Ezauových synov: Synovia Elifaza, Ezauovho prvorodeného: náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Cefo, náčelník Kenaz,
16 náčelník Gatam, náčelník Amalek. To sú náčelníci Elifaza v krajine Edom. To sú synovia Ady. 17 Toto sú synovia Ezauovho syna Reuela: náčelník Nachat, náčelník Zerach, náčelník Šama a náčelník Miza. To sú náčelníci v Edomskej krajine pochádzajúci od Reuela, to sú synovia Ezauovej ženy Basmat. 18 A toto sú synovia Ezauovej ženy Oholibamy: náčelník Jeuš, náčelník Jalam a náčelník Korach. To sú náčelníci pochádzajúci od Oholibamy, dcéry Anu, Ezauovej ženy. 19 To sú Ezauovi synovia a to sú ich náčelníci. To je Edom.

Potomstvo Chorijca Seira

20 To sú synovia Chorijca Seira, pôvodní obyvatelia krajiny: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana,
21 Dišon, Ecer, Dišan, to sú náčelníci Chorijcov, Seirovi synovia v krajine Edom. 22 Lotanovi synovia boli: Chori a Hemam, Lotanova sestra bola Timna. 23 Toto sú Šobalovi synovia: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam. 24 Toto sú Cibeonovi synovia: Aja a Ana – to je ten, ktorý našiel horúce žriedla na púšti, keď pásol osly svojho otca Cibeona. 25 Toto sú Anove deti: Dišon a Oholibama, Anova dcéra. 26 Synovia Dišonovi sú: Chemdan a Ešban, Jitran a Keran. 27 Toto sú Ecerovi synovia: Bilhan, Zaavan, Akan. 28 Toto sú Dišanovi synovia: Uc a Aran. 29 Toto sú náčelníci Chorijcov: náčelník Lotan, náčelník Šobal, náčelník Cibeon, náčelník Ana, 30 náčelník Dišon, náčelník Ecer a náčelník Dišan. To sú náčelníci Chorijcov podľa svojich rodov v Seirskej krajine.

Edomskí králi

31 Toto sú králi, ktorí panovali v Edomskej krajine prv, ako tam panoval ktorýkoľvek izraelský kráľ.
32 Nad Edomom kraľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Dinhaba. 33 Bela zomrel a po ňom kraľoval Zerachov syn Jobab z Bocry. 34 Jobab zomrel a po ňom kraľoval Chušam z krajiny Temancov. 35 Chušam zomrel a po ňom kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Madiáncov na Moabskej stepi, jeho mesto sa volalo Avit. 36 Hadad zomrel a po ňom kraľoval Samla z Masreky. 37 Samla zomrel a po ňom kraľoval Šaul z Rechobot-Naharu. 38 Šaul zomrel a po ňom kraľoval Akborov syn Baal-Chanan. 39 Akborov syn Baal-Chanan zomrel a po ňom kraľoval Hadad; jeho mesto sa menovalo Pau a jeho žena sa menovala MehetaBeel, dcéra Matreda z Me-Zahabu.

Ďalší edomskí náčelníci

40 Toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa ich rodov, ich miest a podľa ich mien: náčelník Timna, náčelník Alva, náčelník Jetet,
41 náčelník Oholibama, náčelník Ela, náčelník Pinon, 42 náčelník Kenaz, náčelník Teman, náčelník Mibsar, 43 náčelník Magdiel a náčelník Iram. To sú náčelníci Edomu podľa ich sídiel v krajine, ktorú zaujali. To je Ezau, otec Edomu.