Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

Ezauove ženy a deti v Kanaáne

1 Toto je Ezauov, totiž Edomov rodokmeň.
2 Ezau si vzal ženy z Kanaánových dcér: Adu, dcéru Chetejca Elona, Oholibamu, dcéru Anu, syna Chorijca Cibeona, 3 Basmat, Izmaelovu dcéru, Nebajotovu sestru. 4 Ada porodila Ezauovi Elifaza, Basmat porodila Reuela, 5 Oholibama porodila Jeuša, Jalama a Koracha. To sú Ezauovi synovia, ktorí sa mu narodili v Kanaánskej krajine.

Ezauovo sťahovanie

6 Ezau vzal svoje ženy, svojich synov a svoje dcéry, všetky osoby svojho domu, svoje stáda, všetok svoj dobytok, všetok majetok, ktorý si nadobudol v Kanaánskej krajine, a odišiel od svojho brata Jakuba do krajiny Seir.
7 Ich majetok bol totiž priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržiavali, nestačila pre množstvo ich majetku. 8 Tak sa Ezau usadil v pohorí Seir. Ezau je Edom.

Ezauovo potomstvo v Seire

9 Toto je rodokmeň Ezaua, praotca Edomcov, v pohorí Seir.
10 Toto sú mená Ezauových synov: Elifaz, syn Ezauovej ženy Ady, a Reuel, syn Ezauovej ženy Basmat. 11 Elifazovi synovia boli: Teman, Omar, Cefo, Gatam a Kenaz. 12 Elifaz, Ezauov syn, mal vedľajšiu ženu Timnu, ktorá mu porodila Amaleka. To sú synovia Ezauovej ženy Ady. 13 Toto sú Reuelovi synovia: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To boli synovia Ezauovej ženy Basmat. 14 Toto sú synovia Ezauovej ženy Oholibamy, dcéry Cibeonovho syna Anu, Ezauovej ženy: ona mu porodila Jeuša, Jalama a Koracha.

Edomskí náčelníci

15 Toto sú náčelníci Ezauových synov: Synovia Elifaza, Ezauovho prvorodeného: náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Cefo, náčelník Kenaz,
16 náčelník Gatam, náčelník Amalek. To sú náčelníci Elifaza v krajine Edom. To sú synovia Ady. 17 Toto sú synovia Ezauovho syna Reuela: náčelník Nachat, náčelník Zerach, náčelník Šama a náčelník Miza. To sú náčelníci v Edomskej krajine pochádzajúci od Reuela, to sú synovia Ezauovej ženy Basmat. 18 A toto sú synovia Ezauovej ženy Oholibamy: náčelník Jeuš, náčelník Jalam a náčelník Korach. To sú náčelníci pochádzajúci od Oholibamy, dcéry Anu, Ezauovej ženy. 19 To sú Ezauovi synovia a to sú ich náčelníci. To je Edom.

Potomstvo Chorijca Seira

20 To sú synovia Chorijca Seira, pôvodní obyvatelia krajiny: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana,
21 Dišon, Ecer, Dišan, to sú náčelníci Chorijcov, Seirovi synovia v krajine Edom. 22 Lotanovi synovia boli: Chori a Hemam, Lotanova sestra bola Timna. 23 Toto sú Šobalovi synovia: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam. 24 Toto sú Cibeonovi synovia: Aja a Ana – to je ten, ktorý našiel horúce žriedla na púšti, keď pásol osly svojho otca Cibeona. 25 Toto sú Anove deti: Dišon a Oholibama, Anova dcéra. 26 Synovia Dišonovi sú: Chemdan a Ešban, Jitran a Keran. 27 Toto sú Ecerovi synovia: Bilhan, Zaavan, Akan. 28 Toto sú Dišanovi synovia: Uc a Aran. 29 Toto sú náčelníci Chorijcov: náčelník Lotan, náčelník Šobal, náčelník Cibeon, náčelník Ana, 30 náčelník Dišon, náčelník Ecer a náčelník Dišan. To sú náčelníci Chorijcov podľa svojich rodov v Seirskej krajine.

Edomskí králi

31 Toto sú králi, ktorí panovali v Edomskej krajine prv, ako tam panoval ktorýkoľvek izraelský kráľ.
32 Nad Edomom kraľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Dinhaba. 33 Bela zomrel a po ňom kraľoval Zerachov syn Jobab z Bocry. 34 Jobab zomrel a po ňom kraľoval Chušam z krajiny Temancov. 35 Chušam zomrel a po ňom kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Madiáncov na Moabskej stepi, jeho mesto sa volalo Avit. 36 Hadad zomrel a po ňom kraľoval Samla z Masreky. 37 Samla zomrel a po ňom kraľoval Šaul z Rechobot-Naharu. 38 Šaul zomrel a po ňom kraľoval Akborov syn Baal-Chanan. 39 Akborov syn Baal-Chanan zomrel a po ňom kraľoval Hadad; jeho mesto sa menovalo Pau a jeho žena sa menovala MehetaBeel, dcéra Matreda z Me-Zahabu.

Ďalší edomskí náčelníci

40 Toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa ich rodov, ich miest a podľa ich mien: náčelník Timna, náčelník Alva, náčelník Jetet,
41 náčelník Oholibama, náčelník Ela, náčelník Pinon, 42 náčelník Kenaz, náčelník Teman, náčelník Mibsar, 43 náčelník Magdiel a náčelník Iram. To sú náčelníci Edomu podľa ich sídiel v krajine, ktorú zaujali. To je Ezau, otec Edomu.