Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

35. kapitola

Jakub v Beteli

1 Boh povedal Jakubovi: "Vstaň! Vystúp do Betelu a usaď sa tam. Postavíš tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ezauom."
2 Jakub povedal svojim domácim a všetkým, ktorí boli s ním: "Odstráňte cudzích bôžikov, ktorých máte pri sebe, očistite sa a prezlečte si šaty. 3 Vstaňme. Poďme a vystúpme do Betelu! Ja tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v čase úzkosti a sprevádzal ma na ceste, ktorou som išiel." 4 Odovzdali Jakubovi všetkých cudzích bôžikov, ktorých mali pri sebe, aj krúžky, ktoré nosili v ušiach, a Jakub ich zakopal pod dubom, ktorý stojí pri Sicheme. 5 Pohli sa s táborom a na okolité mestá zaľahla Božia hrôza: Jakubových synov neprenasledovali. 6 Jakub a všetok jeho ľud prišiel do Luzu v Kanaánskej krajine – to je do Betelu. 7 Tam postavil oltár a dal tomu miestu meno El Betel, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom. 8 Vtedy zomrela Debora, Rebekina dojka, a pochovali ju pod dubom niže Betelu; a ten nazvali Dub Plaču. 9 Boh sa znovu zjavil Jakubovi, keď sa vrátil z Paddan-Aramu, a požehnal ho. 10 Boh mu povedal: "Tvoje meno je Jakub, ale už sa nebudeš volať Jakubom, tvoje meno bude Izrael." Tak ho nazývali Izrael. 11 Boh mu povedal: "Ja som El Šaddaj. Buď plodný a rozmnož sa. Z teba povstane národ, spoločenstvo národov, králi vzídu z tvojich bedier. 12 Krajinu, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dávam tebe a dávam túto krajinu aj tvojmu potomstvu po tebe." 13 A Boh sa od neho opäť vzniesol. 14 Jakub postavil stélu na mieste, kde s ním hovoril, kamennú stélu, vylial na ňu liatu obetu a polial ju olejom. 15 Jakub dal miestu, na ktorom s ním Boh hovoril, meno Betel.

Benjamínovo narodenie a Ráchelina smrť

16 Odišli z Betelu. Zostával im ešte kus cesty do Efraty, keď Ráchel zľahla. Mala veľmi ťažký pôrod.
17 Keďže ťažko rodila, pôrodná baba jej povedala: "Upokoj sa, máš zasa syna." 18 Keď ju už opúšťala duša, lebo umierala, dala mu meno Ben-Oni, jeho otec ho však nazval Benjamín. 19 Ráchel zomrela a pochovali ju na ceste do Efraty, to je do Betlehema. 20 Jakub postavil na jej hrob stélu; to je stéla na Ráchelinom hrobe, ktorá je tam až podnes.

Rubenovo krvismilstvo

21 Izrael sa pobral ďalej a rozložil si stan za Migdal-Ederom.
22 Keď Izrael býval v tomto kraji, Ruben vošiel k vedľajšej žene svojho otca Bilhe a spal s ňou a Izrael sa to dozvedel.

Dvanásť Jakubových synov

Jakub mal dvanásť synov.
23 Leini synovia: Ruben, prvorodený Jakubov, Simeon, Lévi, Júda, Isachar a Zabulon. 24 Synovia Ráchel: Jozef a Benjamín. 25 Synovia Ráchelinej slúžky Bilhy: Dan a Neftali. 26 Synovia Leinej slúžky Zilpy: Gad a Ašer. To sú Jakubovi synovia, ktorí sa narodili v Paddan-Arame.

Izákova smrť

27 Jakub prišiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamre, Kirjat Arby, – to je do Chebronu, – kde býval Abrahám aj Izák.
28 Izák sa dožil stoosemdesiat rokov 29 a skonal. Zomrel a pripojil sa k svojim otcom, starý a sýty života; jeho synovia Ezau a Jakub ho pochovali.