Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

35. kapitola

Jakub v Beteli

1 Boh povedal Jakubovi: "Vstaň! Vystúp do Betelu a usaď sa tam. Postavíš tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ezauom."
2 Jakub povedal svojim domácim a všetkým, ktorí boli s ním: "Odstráňte cudzích bôžikov, ktorých máte pri sebe, očistite sa a prezlečte si šaty. 3 Vstaňme. Poďme a vystúpme do Betelu! Ja tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v čase úzkosti a sprevádzal ma na ceste, ktorou som išiel." 4 Odovzdali Jakubovi všetkých cudzích bôžikov, ktorých mali pri sebe, aj krúžky, ktoré nosili v ušiach, a Jakub ich zakopal pod dubom, ktorý stojí pri Sicheme. 5 Pohli sa s táborom a na okolité mestá zaľahla Božia hrôza: Jakubových synov neprenasledovali. 6 Jakub a všetok jeho ľud prišiel do Luzu v Kanaánskej krajine – to je do Betelu. 7 Tam postavil oltár a dal tomu miestu meno El Betel, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom. 8 Vtedy zomrela Debora, Rebekina dojka, a pochovali ju pod dubom niže Betelu; a ten nazvali Dub Plaču. 9 Boh sa znovu zjavil Jakubovi, keď sa vrátil z Paddan-Aramu, a požehnal ho. 10 Boh mu povedal: "Tvoje meno je Jakub, ale už sa nebudeš volať Jakubom, tvoje meno bude Izrael." Tak ho nazývali Izrael. 11 Boh mu povedal: "Ja som El Šaddaj. Buď plodný a rozmnož sa. Z teba povstane národ, spoločenstvo národov, králi vzídu z tvojich bedier. 12 Krajinu, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dávam tebe a dávam túto krajinu aj tvojmu potomstvu po tebe." 13 A Boh sa od neho opäť vzniesol. 14 Jakub postavil stélu na mieste, kde s ním hovoril, kamennú stélu, vylial na ňu liatu obetu a polial ju olejom. 15 Jakub dal miestu, na ktorom s ním Boh hovoril, meno Betel.

Benjamínovo narodenie a Ráchelina smrť

16 Odišli z Betelu. Zostával im ešte kus cesty do Efraty, keď Ráchel zľahla. Mala veľmi ťažký pôrod.
17 Keďže ťažko rodila, pôrodná baba jej povedala: "Upokoj sa, máš zasa syna." 18 Keď ju už opúšťala duša, lebo umierala, dala mu meno Ben-Oni, jeho otec ho však nazval Benjamín. 19 Ráchel zomrela a pochovali ju na ceste do Efraty, to je do Betlehema. 20 Jakub postavil na jej hrob stélu; to je stéla na Ráchelinom hrobe, ktorá je tam až podnes.

Rubenovo krvismilstvo

21 Izrael sa pobral ďalej a rozložil si stan za Migdal-Ederom.
22 Keď Izrael býval v tomto kraji, Ruben vošiel k vedľajšej žene svojho otca Bilhe a spal s ňou a Izrael sa to dozvedel.

Dvanásť Jakubových synov

Jakub mal dvanásť synov.
23 Leini synovia: Ruben, prvorodený Jakubov, Simeon, Lévi, Júda, Isachar a Zabulon. 24 Synovia Ráchel: Jozef a Benjamín. 25 Synovia Ráchelinej slúžky Bilhy: Dan a Neftali. 26 Synovia Leinej slúžky Zilpy: Gad a Ašer. To sú Jakubovi synovia, ktorí sa narodili v Paddan-Arame.

Izákova smrť

27 Jakub prišiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamre, Kirjat Arby, – to je do Chebronu, – kde býval Abrahám aj Izák.
28 Izák sa dožil stoosemdesiat rokov 29 a skonal. Zomrel a pripojil sa k svojim otcom, starý a sýty života; jeho synovia Ezau a Jakub ho pochovali.