Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Jakub v Beteli

1 Boh povedal Jakubovi: "Vstaň! Vystúp do Betelu a usaď sa tam. Postavíš tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ezauom."
2 Jakub povedal svojim domácim a všetkým, ktorí boli s ním: "Odstráňte cudzích bôžikov, ktorých máte pri sebe, očistite sa a prezlečte si šaty. 3 Vstaňme. Poďme a vystúpme do Betelu! Ja tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v čase úzkosti a sprevádzal ma na ceste, ktorou som išiel." 4 Odovzdali Jakubovi všetkých cudzích bôžikov, ktorých mali pri sebe, aj krúžky, ktoré nosili v ušiach, a Jakub ich zakopal pod dubom, ktorý stojí pri Sicheme. 5 Pohli sa s táborom a na okolité mestá zaľahla Božia hrôza: Jakubových synov neprenasledovali. 6 Jakub a všetok jeho ľud prišiel do Luzu v Kanaánskej krajine – to je do Betelu. 7 Tam postavil oltár a dal tomu miestu meno El Betel, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom. 8 Vtedy zomrela Debora, Rebekina dojka, a pochovali ju pod dubom niže Betelu; a ten nazvali Dub Plaču. 9 Boh sa znovu zjavil Jakubovi, keď sa vrátil z Paddan-Aramu, a požehnal ho. 10 Boh mu povedal: "Tvoje meno je Jakub, ale už sa nebudeš volať Jakubom, tvoje meno bude Izrael." Tak ho nazývali Izrael. 11 Boh mu povedal: "Ja som El Šaddaj. Buď plodný a rozmnož sa. Z teba povstane národ, spoločenstvo národov, králi vzídu z tvojich bedier. 12 Krajinu, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dávam tebe a dávam túto krajinu aj tvojmu potomstvu po tebe." 13 A Boh sa od neho opäť vzniesol. 14 Jakub postavil stélu na mieste, kde s ním hovoril, kamennú stélu, vylial na ňu liatu obetu a polial ju olejom. 15 Jakub dal miestu, na ktorom s ním Boh hovoril, meno Betel.

Benjamínovo narodenie a Ráchelina smrť

16 Odišli z Betelu. Zostával im ešte kus cesty do Efraty, keď Ráchel zľahla. Mala veľmi ťažký pôrod.
17 Keďže ťažko rodila, pôrodná baba jej povedala: "Upokoj sa, máš zasa syna." 18 Keď ju už opúšťala duša, lebo umierala, dala mu meno Ben-Oni, jeho otec ho však nazval Benjamín. 19 Ráchel zomrela a pochovali ju na ceste do Efraty, to je do Betlehema. 20 Jakub postavil na jej hrob stélu; to je stéla na Ráchelinom hrobe, ktorá je tam až podnes.

Rubenovo krvismilstvo

21 Izrael sa pobral ďalej a rozložil si stan za Migdal-Ederom.
22 Keď Izrael býval v tomto kraji, Ruben vošiel k vedľajšej žene svojho otca Bilhe a spal s ňou a Izrael sa to dozvedel.

Dvanásť Jakubových synov

Jakub mal dvanásť synov.
23 Leini synovia: Ruben, prvorodený Jakubov, Simeon, Lévi, Júda, Isachar a Zabulon. 24 Synovia Ráchel: Jozef a Benjamín. 25 Synovia Ráchelinej slúžky Bilhy: Dan a Neftali. 26 Synovia Leinej slúžky Zilpy: Gad a Ašer. To sú Jakubovi synovia, ktorí sa narodili v Paddan-Arame.

Izákova smrť

27 Jakub prišiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamre, Kirjat Arby, – to je do Chebronu, – kde býval Abrahám aj Izák.
28 Izák sa dožil stoosemdesiat rokov 29 a skonal. Zomrel a pripojil sa k svojim otcom, starý a sýty života; jeho synovia Ezau a Jakub ho pochovali.