Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

32. kapitola

1 Laban vstal včasráno, objal svojich vnukov a svoje dcéry a požehnal ich. Potom Laban odišiel a vrátil sa domov. 2 Jakub pokračoval v ceste a stretol sa s Božími anjelmi. 3 Keď ich Jakub uzrel, povedal: "To je Boží tábor!" A dal tomu miestu meno Machanajim.

Jakub sa chystá na stretnutie s Ezauom

4 Jakub poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezauovi do krajiny Seir, do Edomskej stepi.
5 A dal im tento rozkaz: "Toto povedzte môjmu pánovi Ezauovi: Tvoj sluha Jakub ti odkazuje: Býval som u Labana a zdržal som sa tam až doteraz. 6 Mám dobytok, osly a ovce, sluhov a slúžky a posielam o tom správu tebe, svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach." 7 Poslovia sa vrátili k Jakubovi a povedali: "Šli sme k tvojmu bratovi Ezauovi. On sám ti ide naproti so štyristo mužmi." 8 Jakub sa veľmi zľakol a zmocnila sa ho veľká úzkosť: vtedy rozdelil svojich ľudí, ovce i rožný dobytok a ťavy na dva tábory. 9 Povedal si: Ak Ezau dorazí k prvému táboru a porazí ho, druhý tábor sa môže zachrániť. 10 Jakub povedal: "Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Jahve, ktorý si mi rozkázal: ‚Vráť sa do svojej zeme, do svojej vlasti a dobre naložím s tebou.‘ 11 Nie som hodný tej všetkej vernej a stálej priazne, ktorú si preukázal mne, svojmu sluhovi. Keď som prekračoval Jordán, mal som iba palicu a teraz mám dva tábory. 12 Vytrhni ma, prosím, z ruky môjho brata Ezaua, lebo sa bojím, aby neprišiel a nepobil nás, matky i s deťmi. 13 Ale ty si povedal: ‚Zahrniem ťa dobrodením a rozmnožím tvoje potomstvo ako morský piesok, že ho pre množstvo nebude možno spočítať.‘" 14 A Jakub tam tej noci prenocoval. Zo svojho majetku vybral vhodné veci ako dar pre svojho brata Ezaua: 15 dvesto kôz a dvadsať capov, dvesto oviec a dvadsať baranov, 16 tridsať plekajúcich tiav a ich mladé, štyridsať kráv a desať býkov, dvadsať oslíc a desať osliat. 17 Zveril ich svojim sluhom, každé stádo osobitne, a povedal svojim sluhom: "Choďte predo mnou, ale zachovajte odstup medzi jednotlivými čriedami." 18 Prvému rozkázal: "Keď ťa stretne môj brat Ezau a opýta sa ťa: ‚Čí si? Kam ideš? Komu patrí to, čo je pred tebou?‘ 19 Ty odpovieš: ‚Patria tvojmu sluhovi Jakubovi, je to dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ezauovi, a on sám ide za nami.‘" 20 To isté prikázal aj druhému a tretiemu i všetkým, ktorí hnali stáda, a povedal im: "Podobne hovorte Ezauovi, keď ho stretnete, 21 a povedzte: ‚A tvoj sluha Jakub ide za nami.‘" Myslel si totiž: "Udobrím si ho darmi, ktoré som poslal dopredu, a napokon sám predstúpim pred jeho tvár, azda ma prijme prívetivo." 22 Dar teda poslal napred, ale on sám tej noci prenocoval v tábore.

Zápas s Bohom

23 Ešte tej noci vstal, vzal obidve svoje ženy i obe slúžky, aj svojich jedenásť detí a prešiel cez brod Jaboku.
24 Vzal ich a previedol cez potok a prepravil aj všetko, čo mal. 25 A Jakub zostal sám. A ktosi s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. 26 Vidiac, že ho nemôže premôcť, udrel ho po bedernom kĺbe a Jakubovi sa v zápase vykĺbil bederný kĺb. 27 A onen mu povedal: "Pusť ma, lebo vychádza ranná zora," ale Jakub odpovedal: "Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš." 28 A ten sa ho opýtal: "Ako sa voláš?" On odpovedal: "Jakub." 29 Vtedy povedal: "Už sa nebudeš volať Jakub, ale Izrael, lebo si bol silný proti Bohu i proti ľuďom a zvíťazil si." 30 Jakub ho potom žiadal: "Povedz mi, prosím ťa, svoje meno," ale on odpovedal: "Prečo sa pýtaš na moje meno?" A tam ho požehnal. 31 Jakub dal tomu miestu meno Penuel, lebo povedal: "Videl som Boha tvárou v tvár a zostal som nažive." 32 Pri východe slnka minul Penuel, ale kríval kvôli svojmu bedru. 33 Preto až dodnes Izraelci nejedia šľachy bederného kĺbu, lebo on sa dotkol šľachy na Jakubovom bedernom kĺbe.