Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

32. kapitola

1 Laban vstal včasráno, objal svojich vnukov a svoje dcéry a požehnal ich. Potom Laban odišiel a vrátil sa domov. 2 Jakub pokračoval v ceste a stretol sa s Božími anjelmi. 3 Keď ich Jakub uzrel, povedal: "To je Boží tábor!" A dal tomu miestu meno Machanajim.

Jakub sa chystá na stretnutie s Ezauom

4 Jakub poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezauovi do krajiny Seir, do Edomskej stepi.
5 A dal im tento rozkaz: "Toto povedzte môjmu pánovi Ezauovi: Tvoj sluha Jakub ti odkazuje: Býval som u Labana a zdržal som sa tam až doteraz. 6 Mám dobytok, osly a ovce, sluhov a slúžky a posielam o tom správu tebe, svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach." 7 Poslovia sa vrátili k Jakubovi a povedali: "Šli sme k tvojmu bratovi Ezauovi. On sám ti ide naproti so štyristo mužmi." 8 Jakub sa veľmi zľakol a zmocnila sa ho veľká úzkosť: vtedy rozdelil svojich ľudí, ovce i rožný dobytok a ťavy na dva tábory. 9 Povedal si: Ak Ezau dorazí k prvému táboru a porazí ho, druhý tábor sa môže zachrániť. 10 Jakub povedal: "Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Jahve, ktorý si mi rozkázal: ‚Vráť sa do svojej zeme, do svojej vlasti a dobre naložím s tebou.‘ 11 Nie som hodný tej všetkej vernej a stálej priazne, ktorú si preukázal mne, svojmu sluhovi. Keď som prekračoval Jordán, mal som iba palicu a teraz mám dva tábory. 12 Vytrhni ma, prosím, z ruky môjho brata Ezaua, lebo sa bojím, aby neprišiel a nepobil nás, matky i s deťmi. 13 Ale ty si povedal: ‚Zahrniem ťa dobrodením a rozmnožím tvoje potomstvo ako morský piesok, že ho pre množstvo nebude možno spočítať.‘" 14 A Jakub tam tej noci prenocoval. Zo svojho majetku vybral vhodné veci ako dar pre svojho brata Ezaua: 15 dvesto kôz a dvadsať capov, dvesto oviec a dvadsať baranov, 16 tridsať plekajúcich tiav a ich mladé, štyridsať kráv a desať býkov, dvadsať oslíc a desať osliat. 17 Zveril ich svojim sluhom, každé stádo osobitne, a povedal svojim sluhom: "Choďte predo mnou, ale zachovajte odstup medzi jednotlivými čriedami." 18 Prvému rozkázal: "Keď ťa stretne môj brat Ezau a opýta sa ťa: ‚Čí si? Kam ideš? Komu patrí to, čo je pred tebou?‘ 19 Ty odpovieš: ‚Patria tvojmu sluhovi Jakubovi, je to dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ezauovi, a on sám ide za nami.‘" 20 To isté prikázal aj druhému a tretiemu i všetkým, ktorí hnali stáda, a povedal im: "Podobne hovorte Ezauovi, keď ho stretnete, 21 a povedzte: ‚A tvoj sluha Jakub ide za nami.‘" Myslel si totiž: "Udobrím si ho darmi, ktoré som poslal dopredu, a napokon sám predstúpim pred jeho tvár, azda ma prijme prívetivo." 22 Dar teda poslal napred, ale on sám tej noci prenocoval v tábore.

Zápas s Bohom

23 Ešte tej noci vstal, vzal obidve svoje ženy i obe slúžky, aj svojich jedenásť detí a prešiel cez brod Jaboku.
24 Vzal ich a previedol cez potok a prepravil aj všetko, čo mal. 25 A Jakub zostal sám. A ktosi s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. 26 Vidiac, že ho nemôže premôcť, udrel ho po bedernom kĺbe a Jakubovi sa v zápase vykĺbil bederný kĺb. 27 A onen mu povedal: "Pusť ma, lebo vychádza ranná zora," ale Jakub odpovedal: "Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš." 28 A ten sa ho opýtal: "Ako sa voláš?" On odpovedal: "Jakub." 29 Vtedy povedal: "Už sa nebudeš volať Jakub, ale Izrael, lebo si bol silný proti Bohu i proti ľuďom a zvíťazil si." 30 Jakub ho potom žiadal: "Povedz mi, prosím ťa, svoje meno," ale on odpovedal: "Prečo sa pýtaš na moje meno?" A tam ho požehnal. 31 Jakub dal tomu miestu meno Penuel, lebo povedal: "Videl som Boha tvárou v tvár a zostal som nažive." 32 Pri východe slnka minul Penuel, ale kríval kvôli svojmu bedru. 33 Preto až dodnes Izraelci nejedia šľachy bederného kĺbu, lebo on sa dotkol šľachy na Jakubovom bedernom kĺbe.