Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

30. kapitola

1 Keď Ráchel videla, že ona sama Jakubovi deti nerodí, žiarlila na svoju sestru a povedala Jakubovi: "Daj mi deti, ak nie, zomriem!" 2 Jakub sa rozhneval na Ráchel a povedal: "Či som ja na mieste Boha, ktorý odoprel plod tvojmu životu?" 3 Ona pokračovala: "Pozri, tu je Bilha, moja slúžka. Vojdi k nej, aby porodila na moje kolená: aby som aj ja z nej mala deti!" 4 Dala mu teda svoju slúžku Bilhu za ženu a Jakub sa s ňou spojil. 5 Bilha počala a porodila Jakubovi syna. 6 Ráchel povedala: "Boh mi prisúdil spravodlivosť, dokonca ma vypočul a dal mi syna;" preto mu dala meno Dan. 7 Ráchelina slúžka Bilha znova počala a porodila Jakubovi druhého syna. 8 Ráchel povedala: "Bojovala som proti svojej sestre Boží boj a zvíťazila som." Tak mu dala meno Neftali. 9 Keď Lea videla, že prestala rodiť deti, vzala svoju slúžku Zilpu a dala ju Jakubovi za ženu. 10 Leina slúžka Zilpa porodila Jakubovi syna. 11 Lea povedala: "Prišlo šťastie!" a dala mu meno Gad. 12 Leina slúžka Zilpa porodila Jakubovi druhého syna. 13 Lea povedala: "Pre moju blaženosť! Lebo ženy ma budú volať blaženou;" a dala mu meno Ašer. 14 Keď raz v čase žatvy pšenice Ruben vyšiel na pole, našiel na poli jabĺčka lásky a priniesol ich svojej matke Lei. Ráchel povedala Lei: "Daj mi, prosím ťa, z jabĺčok lásky od tvojho syna." 15 Ale Lea jej odpovedala: "Máli sa ti, že si mi vzala muža, chceš mi vziať aj jabĺčka lásky od môjho syna?" Ráchel povedala: "Dobre teda, nech tejto noci spí s tebou na výmenu za jabĺčka lásky od tvojho syna." 16 Keď sa večer Jakub vracal z poľa, Lea mu vyšla naproti a povedala mu: "Musíš prísť ku mne, lebo som si ťa najala za jabĺčka lásky môjho syna." A tej noci spal s ňou. 17 Boh vypočul Leu: počala a porodila Jakubovi piateho syna. 18 Lea povedala: "Boh mi dal svoju mzdu za to, že som svojmu mužovi dala slúžku;" a dala mu meno Isachar. 19 Lea opäť počala a porodila Jakubovi šiesteho syna. 20 Lea povedala: "Boh ma obdaril krásnym darom, odteraz ma môj muž bude mať v úcte, lebo som mu dala šesť synov;" a pomenovala ho Zabulon. 21 Potom porodila dcéru a dala jej meno Dina. 22 Vtedy sa Boh rozpomenul na Ráchel, vypočul ju a učinil ju plodnou. 23 Počala a porodila syna; povedala: "Boh odňal moju hanbu;" 24 a dala mu meno Jozef, hovoriac: "Kiež by mi Jahve pridal ešte ďalšieho syna!"

Ako Jakub zbohatol

25 Keď Ráchel porodila Jozefa, Jakub povedal Labanovi: "Prepusť ma, aby som šiel domov, do svojej krajiny!
26 Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, i moje deti, aby som mohol odísť. Veď ty vieš, akú službu som ti preukázal." 27 Laban mu povedal: "Kiež by som našiel milosť v tvojich očiach… Veštbou som zistil, že ma Jahve požehnal kvôli tebe." 28 A dodal: "Urči si teda svoju mzdu a zaplatím ti ju." 29 On mu odpovedal: "Ty vieš dobre, ako som ti slúžil a čo sa stalo z tvojho majetku mojím pričinením. 30 To málo, čo si mal pred mojím príchodom, sa nadmieru zveľadilo. A Jahve ťa žehnal každým mojím krokom. Ale nenastal už čas, aby som pracoval pre svoj dom?" 31 Laban pokračoval: "Koľko ti mám zaplatiť?" Jakub odpovedal: "Nemusíš mi zaplatiť nič: ak urobíš pre mňa to, čo ti poviem, znovu ti budem pásť a strážiť ovce. 32 Dnes prejdem celým tvojím stádom. Oddeľ z oviec všetky kusy čiernej farby a všetky kozy, ktoré sú strakaté a fľakaté. Toto bude moja mzda 33 a takto sa preukáže moja poctivosť: keď si prídeš overiť moju mzdu, všetky kozy, ktoré nebudú strakaté alebo fľakaté, všetky moje ovce, ktoré nebudú čierne a nájdu sa u mňa, pokladaj za ukradnuté." 34 Laban povedal: "Dobre. Nech sa stane, ako si povedal." 35 Toho istého dňa vylúčil všetkých pruhovaných a strakatých capov a všetky fľakaté a strakaté kozy, všetky kusy, ktoré mali na sebe niečo biele, i všetky kusy, čo boli čierne medzi ovcami. Zveril ich svojim synom 36 a určil medzi sebou a Jakubom vzdialenosť troch dní cesty. A Jakub zostal pásť zvyšné Labanovo stádo. 37 Jakub si vzal čerstvé topoľové, mandľovníkové a platanové prúty a lúpal z nich prúžky a tak obnažil bielu dreň na prútoch. 38 Tieto olúpané prúty kládol do válovov, do žľabov, kam prichádzali stáda piť a zvieratá sa pri napájaní párili. 39 Tak sa stáda párili pred prútmi a vrhali potom pruhované, fľakaté a strakaté mláďatá. 40 Jahňatá zasa Jakub odlúčil a ovce obracal smerom k všetkým pruhovaným a čiernym v Labanovom stáde. Tým si vypestoval vlastné stáda, ktoré nepripájal k Labanovým ovciam. 41 Naviac ešte vždy, keď sa párili silné zvieratá, Jakub kládol prúty do válovov, stádu pred oči tak, aby sa párili pred týmito prútmi. 42 Keď však zvieratá boli slabé, nekládol ich, takže slabé sa dostali Labanovi a silné Jakubovi. 43 Tak tento muž nesmierne zbohatol a mal mnoho stád, slúžky a sluhov, ťavy a osly.