Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

1 Keď Ráchel videla, že ona sama Jakubovi deti nerodí, žiarlila na svoju sestru a povedala Jakubovi: "Daj mi deti, ak nie, zomriem!" 2 Jakub sa rozhneval na Ráchel a povedal: "Či som ja na mieste Boha, ktorý odoprel plod tvojmu životu?" 3 Ona pokračovala: "Pozri, tu je Bilha, moja slúžka. Vojdi k nej, aby porodila na moje kolená: aby som aj ja z nej mala deti!" 4 Dala mu teda svoju slúžku Bilhu za ženu a Jakub sa s ňou spojil. 5 Bilha počala a porodila Jakubovi syna. 6 Ráchel povedala: "Boh mi prisúdil spravodlivosť, dokonca ma vypočul a dal mi syna;" preto mu dala meno Dan. 7 Ráchelina slúžka Bilha znova počala a porodila Jakubovi druhého syna. 8 Ráchel povedala: "Bojovala som proti svojej sestre Boží boj a zvíťazila som." Tak mu dala meno Neftali. 9 Keď Lea videla, že prestala rodiť deti, vzala svoju slúžku Zilpu a dala ju Jakubovi za ženu. 10 Leina slúžka Zilpa porodila Jakubovi syna. 11 Lea povedala: "Prišlo šťastie!" a dala mu meno Gad. 12 Leina slúžka Zilpa porodila Jakubovi druhého syna. 13 Lea povedala: "Pre moju blaženosť! Lebo ženy ma budú volať blaženou;" a dala mu meno Ašer. 14 Keď raz v čase žatvy pšenice Ruben vyšiel na pole, našiel na poli jabĺčka lásky a priniesol ich svojej matke Lei. Ráchel povedala Lei: "Daj mi, prosím ťa, z jabĺčok lásky od tvojho syna." 15 Ale Lea jej odpovedala: "Máli sa ti, že si mi vzala muža, chceš mi vziať aj jabĺčka lásky od môjho syna?" Ráchel povedala: "Dobre teda, nech tejto noci spí s tebou na výmenu za jabĺčka lásky od tvojho syna." 16 Keď sa večer Jakub vracal z poľa, Lea mu vyšla naproti a povedala mu: "Musíš prísť ku mne, lebo som si ťa najala za jabĺčka lásky môjho syna." A tej noci spal s ňou. 17 Boh vypočul Leu: počala a porodila Jakubovi piateho syna. 18 Lea povedala: "Boh mi dal svoju mzdu za to, že som svojmu mužovi dala slúžku;" a dala mu meno Isachar. 19 Lea opäť počala a porodila Jakubovi šiesteho syna. 20 Lea povedala: "Boh ma obdaril krásnym darom, odteraz ma môj muž bude mať v úcte, lebo som mu dala šesť synov;" a pomenovala ho Zabulon. 21 Potom porodila dcéru a dala jej meno Dina. 22 Vtedy sa Boh rozpomenul na Ráchel, vypočul ju a učinil ju plodnou. 23 Počala a porodila syna; povedala: "Boh odňal moju hanbu;" 24 a dala mu meno Jozef, hovoriac: "Kiež by mi Jahve pridal ešte ďalšieho syna!"

Ako Jakub zbohatol

25 Keď Ráchel porodila Jozefa, Jakub povedal Labanovi: "Prepusť ma, aby som šiel domov, do svojej krajiny!
26 Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, i moje deti, aby som mohol odísť. Veď ty vieš, akú službu som ti preukázal." 27 Laban mu povedal: "Kiež by som našiel milosť v tvojich očiach… Veštbou som zistil, že ma Jahve požehnal kvôli tebe." 28 A dodal: "Urči si teda svoju mzdu a zaplatím ti ju." 29 On mu odpovedal: "Ty vieš dobre, ako som ti slúžil a čo sa stalo z tvojho majetku mojím pričinením. 30 To málo, čo si mal pred mojím príchodom, sa nadmieru zveľadilo. A Jahve ťa žehnal každým mojím krokom. Ale nenastal už čas, aby som pracoval pre svoj dom?" 31 Laban pokračoval: "Koľko ti mám zaplatiť?" Jakub odpovedal: "Nemusíš mi zaplatiť nič: ak urobíš pre mňa to, čo ti poviem, znovu ti budem pásť a strážiť ovce. 32 Dnes prejdem celým tvojím stádom. Oddeľ z oviec všetky kusy čiernej farby a všetky kozy, ktoré sú strakaté a fľakaté. Toto bude moja mzda 33 a takto sa preukáže moja poctivosť: keď si prídeš overiť moju mzdu, všetky kozy, ktoré nebudú strakaté alebo fľakaté, všetky moje ovce, ktoré nebudú čierne a nájdu sa u mňa, pokladaj za ukradnuté." 34 Laban povedal: "Dobre. Nech sa stane, ako si povedal." 35 Toho istého dňa vylúčil všetkých pruhovaných a strakatých capov a všetky fľakaté a strakaté kozy, všetky kusy, ktoré mali na sebe niečo biele, i všetky kusy, čo boli čierne medzi ovcami. Zveril ich svojim synom 36 a určil medzi sebou a Jakubom vzdialenosť troch dní cesty. A Jakub zostal pásť zvyšné Labanovo stádo. 37 Jakub si vzal čerstvé topoľové, mandľovníkové a platanové prúty a lúpal z nich prúžky a tak obnažil bielu dreň na prútoch. 38 Tieto olúpané prúty kládol do válovov, do žľabov, kam prichádzali stáda piť a zvieratá sa pri napájaní párili. 39 Tak sa stáda párili pred prútmi a vrhali potom pruhované, fľakaté a strakaté mláďatá. 40 Jahňatá zasa Jakub odlúčil a ovce obracal smerom k všetkým pruhovaným a čiernym v Labanovom stáde. Tým si vypestoval vlastné stáda, ktoré nepripájal k Labanovým ovciam. 41 Naviac ešte vždy, keď sa párili silné zvieratá, Jakub kládol prúty do válovov, stádu pred oči tak, aby sa párili pred týmito prútmi. 42 Keď však zvieratá boli slabé, nekládol ich, takže slabé sa dostali Labanovi a silné Jakubovi. 43 Tak tento muž nesmierne zbohatol a mal mnoho stád, slúžky a sluhov, ťavy a osly.