Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

26. kapitola

Izák v Gerare

1 V zemi nastal hlad – iný než prvý hlad, ktorý bol za Abrahámových čias – a Izák odišiel do Geraru k filištínskemu kráľovi Abimelechovi.
2 Jahve sa mu zjavil a povedal: "Nechoď do Egypta; zostaň v krajine, ktorú ti označím. 3 Bývaj v tejto krajine a ja budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi. 4 Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi, dám mu všetky tieto krajiny a všetky národy zeme budú požehnané tvojím potomstvom, 5 to všetko preto, lebo Abrahám poslúchal môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje ustanovenia a moje zákony." 6 A tak Izák zostal v Gerare. 7 Miestni muži sa ho pýtali na jeho ženu a on odpovedal: "To je moja sestra." Bál sa totiž povedať: "Je to moja žena," lebo si myslel: "Miestni muži by ma mohli pre Rebeku zabiť, lebo je veľmi krásna." 8 Keď tam už býval dlhší čas, filištínsky kráľ Abimelech pozeral z okna a videl, ako sa Izák láskala so svojou ženou Rebekou. 9 Abimelech zavolal Izáka a povedal mu: "Určite je to tvoja žena! Ako si mohol povedať: ‚Toto je moja sestra?‘" Izák mu odpovedal: "Myslel som si, že ma pre ňu zabijú." 10 Abimelech pokračoval: "Čo si nám to vykonal? Málo chýbalo, žeby niektorý z ľudu nespal s tvojou ženou a ty by si na nás uvalil hriech!" 11 A tak Abimelech vydal všetkému ľudu rozkaz: "Ktokoľvek sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, stihne ho trest smrti." 12 Izák sial v tejto krajine a v tom roku žal stonásobne, Jahve ho žehnal. 13 A on zbohatol, bohatol viac a viac, až sa stal veľmi bohatým. 14 Mal stáda oviec a dobytka a veľa služobníctva. Filištínci mu začali závidieť.

Studne medzi Gerarom a Beer-Šebou

15 Všetky studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca – za čias jeho otca Abraháma – Filištínci zasypali a zahádzali zemou.
16 Abimelech povedal Izákovi: "Odíď od nás, lebo si sa stal oveľa mocnejším ako my." 17 Izák teda odtiaľ odišiel a utáboril sa v doline Gerar a ostal tam bývať. 18 Izák znovu vykopal studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca Abraháma a ktoré Filištínci zasypali po Abrahámovej smrti, a dal im tie isté mená, ktoré im dal jeho otec. 19 Izákovi sluhovia kopali v doline a našli tam žriedlo živej vody. 20 Ale gerarskí pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi a hovorili: "Tá voda je naša!" Izák dal tej studni meno Esek, lebo sa tam s ním hádali. 21 Potom vykopal druhú studňu, ale zase sa o ňu hádali. Pomenovali ju Sitna. 22 Odišiel teda odtiaľ a vykopali ďalšiu studňu a o tú sa už nehádali, dal jej meno Rechobot a povedal: "Teraz nám Jahve dal voľný priestor, aby sme sa rozmohli v krajine." 23 Odtiaľ vystúpil do Beer-Šeby. 24 Tej noci sa mu zjavil Jahve a povedal mu: "Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli svojmu sluhovi Abrahámovi." 25 Postavil tam oltár a vzýval Jahveho meno. Tam rozložil svoj stan. Izákovi sluhovia tam vykopali studňu.

Zmluva s Abimelechom

26 Prišiel k nemu Abimelech z Geraru so svojím priateľom Achuzatom a s veliteľom svojho vojska Picholom.
27 Izák im povedal: "Prečo ste prišli ku mne? Veď ma nenávidíte a odohnali ste ma od vás!" 28 Oni odpovedali: "Jasne sme videli, že Jahve je s tebou, a povedali sme si: Nech je medzi nami prísaha a uzavrieme s tebou zmluvu: 29 Prisahaj, že nám nespravíš nič zlé, veď sme ťa nenapadali, preukazovali sme ti len dobro a nechali sme ťa odísť v pokoji. Ty si teraz Jahveho požehnaný." 30 Pripravil im hostinu a oni jedli a pili. 31 Vstali včasráno a prisahali si navzájom. Potom ich Izák prepustil a oni odišli od neho v pokoji. 32 V ten istý deň prišli Izákovi sluhovia a povedali mu o studni, ktorú kopali, a povedali mu: "Našli sme vodu." 33 On nazval túto studňu Šeba, preto sa to mesto volá do dnešného dňa Beer-Šeba.

Ezauove chetejské ženy

34 Keď mal Ezau štyridsať rokov, vzal si za ženu Judit, dcéru Chetejca Beriho, a Basmat, dcéru Chetejca Elona.
35 Ony spôsobili mnoho horkosti v duši Izáka a Rebeky.