Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Izák v Gerare

1 V zemi nastal hlad – iný než prvý hlad, ktorý bol za Abrahámových čias – a Izák odišiel do Geraru k filištínskemu kráľovi Abimelechovi.
2 Jahve sa mu zjavil a povedal: "Nechoď do Egypta; zostaň v krajine, ktorú ti označím. 3 Bývaj v tejto krajine a ja budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi. 4 Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi, dám mu všetky tieto krajiny a všetky národy zeme budú požehnané tvojím potomstvom, 5 to všetko preto, lebo Abrahám poslúchal môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje ustanovenia a moje zákony." 6 A tak Izák zostal v Gerare. 7 Miestni muži sa ho pýtali na jeho ženu a on odpovedal: "To je moja sestra." Bál sa totiž povedať: "Je to moja žena," lebo si myslel: "Miestni muži by ma mohli pre Rebeku zabiť, lebo je veľmi krásna." 8 Keď tam už býval dlhší čas, filištínsky kráľ Abimelech pozeral z okna a videl, ako sa Izák láskala so svojou ženou Rebekou. 9 Abimelech zavolal Izáka a povedal mu: "Určite je to tvoja žena! Ako si mohol povedať: ‚Toto je moja sestra?‘" Izák mu odpovedal: "Myslel som si, že ma pre ňu zabijú." 10 Abimelech pokračoval: "Čo si nám to vykonal? Málo chýbalo, žeby niektorý z ľudu nespal s tvojou ženou a ty by si na nás uvalil hriech!" 11 A tak Abimelech vydal všetkému ľudu rozkaz: "Ktokoľvek sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, stihne ho trest smrti." 12 Izák sial v tejto krajine a v tom roku žal stonásobne, Jahve ho žehnal. 13 A on zbohatol, bohatol viac a viac, až sa stal veľmi bohatým. 14 Mal stáda oviec a dobytka a veľa služobníctva. Filištínci mu začali závidieť.

Studne medzi Gerarom a Beer-Šebou

15 Všetky studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca – za čias jeho otca Abraháma – Filištínci zasypali a zahádzali zemou.
16 Abimelech povedal Izákovi: "Odíď od nás, lebo si sa stal oveľa mocnejším ako my." 17 Izák teda odtiaľ odišiel a utáboril sa v doline Gerar a ostal tam bývať. 18 Izák znovu vykopal studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca Abraháma a ktoré Filištínci zasypali po Abrahámovej smrti, a dal im tie isté mená, ktoré im dal jeho otec. 19 Izákovi sluhovia kopali v doline a našli tam žriedlo živej vody. 20 Ale gerarskí pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi a hovorili: "Tá voda je naša!" Izák dal tej studni meno Esek, lebo sa tam s ním hádali. 21 Potom vykopal druhú studňu, ale zase sa o ňu hádali. Pomenovali ju Sitna. 22 Odišiel teda odtiaľ a vykopali ďalšiu studňu a o tú sa už nehádali, dal jej meno Rechobot a povedal: "Teraz nám Jahve dal voľný priestor, aby sme sa rozmohli v krajine." 23 Odtiaľ vystúpil do Beer-Šeby. 24 Tej noci sa mu zjavil Jahve a povedal mu: "Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli svojmu sluhovi Abrahámovi." 25 Postavil tam oltár a vzýval Jahveho meno. Tam rozložil svoj stan. Izákovi sluhovia tam vykopali studňu.

Zmluva s Abimelechom

26 Prišiel k nemu Abimelech z Geraru so svojím priateľom Achuzatom a s veliteľom svojho vojska Picholom.
27 Izák im povedal: "Prečo ste prišli ku mne? Veď ma nenávidíte a odohnali ste ma od vás!" 28 Oni odpovedali: "Jasne sme videli, že Jahve je s tebou, a povedali sme si: Nech je medzi nami prísaha a uzavrieme s tebou zmluvu: 29 Prisahaj, že nám nespravíš nič zlé, veď sme ťa nenapadali, preukazovali sme ti len dobro a nechali sme ťa odísť v pokoji. Ty si teraz Jahveho požehnaný." 30 Pripravil im hostinu a oni jedli a pili. 31 Vstali včasráno a prisahali si navzájom. Potom ich Izák prepustil a oni odišli od neho v pokoji. 32 V ten istý deň prišli Izákovi sluhovia a povedali mu o studni, ktorú kopali, a povedali mu: "Našli sme vodu." 33 On nazval túto studňu Šeba, preto sa to mesto volá do dnešného dňa Beer-Šeba.

Ezauove chetejské ženy

34 Keď mal Ezau štyridsať rokov, vzal si za ženu Judit, dcéru Chetejca Beriho, a Basmat, dcéru Chetejca Elona.
35 Ony spôsobili mnoho horkosti v duši Izáka a Rebeky.