Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

26. kapitola

Izák v Gerare

1 V zemi nastal hlad – iný než prvý hlad, ktorý bol za Abrahámových čias – a Izák odišiel do Geraru k filištínskemu kráľovi Abimelechovi.
2 Jahve sa mu zjavil a povedal: "Nechoď do Egypta; zostaň v krajine, ktorú ti označím. 3 Bývaj v tejto krajine a ja budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi. 4 Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi, dám mu všetky tieto krajiny a všetky národy zeme budú požehnané tvojím potomstvom, 5 to všetko preto, lebo Abrahám poslúchal môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje ustanovenia a moje zákony." 6 A tak Izák zostal v Gerare. 7 Miestni muži sa ho pýtali na jeho ženu a on odpovedal: "To je moja sestra." Bál sa totiž povedať: "Je to moja žena," lebo si myslel: "Miestni muži by ma mohli pre Rebeku zabiť, lebo je veľmi krásna." 8 Keď tam už býval dlhší čas, filištínsky kráľ Abimelech pozeral z okna a videl, ako sa Izák láskala so svojou ženou Rebekou. 9 Abimelech zavolal Izáka a povedal mu: "Určite je to tvoja žena! Ako si mohol povedať: ‚Toto je moja sestra?‘" Izák mu odpovedal: "Myslel som si, že ma pre ňu zabijú." 10 Abimelech pokračoval: "Čo si nám to vykonal? Málo chýbalo, žeby niektorý z ľudu nespal s tvojou ženou a ty by si na nás uvalil hriech!" 11 A tak Abimelech vydal všetkému ľudu rozkaz: "Ktokoľvek sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, stihne ho trest smrti." 12 Izák sial v tejto krajine a v tom roku žal stonásobne, Jahve ho žehnal. 13 A on zbohatol, bohatol viac a viac, až sa stal veľmi bohatým. 14 Mal stáda oviec a dobytka a veľa služobníctva. Filištínci mu začali závidieť.

Studne medzi Gerarom a Beer-Šebou

15 Všetky studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca – za čias jeho otca Abraháma – Filištínci zasypali a zahádzali zemou.
16 Abimelech povedal Izákovi: "Odíď od nás, lebo si sa stal oveľa mocnejším ako my." 17 Izák teda odtiaľ odišiel a utáboril sa v doline Gerar a ostal tam bývať. 18 Izák znovu vykopal studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca Abraháma a ktoré Filištínci zasypali po Abrahámovej smrti, a dal im tie isté mená, ktoré im dal jeho otec. 19 Izákovi sluhovia kopali v doline a našli tam žriedlo živej vody. 20 Ale gerarskí pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi a hovorili: "Tá voda je naša!" Izák dal tej studni meno Esek, lebo sa tam s ním hádali. 21 Potom vykopal druhú studňu, ale zase sa o ňu hádali. Pomenovali ju Sitna. 22 Odišiel teda odtiaľ a vykopali ďalšiu studňu a o tú sa už nehádali, dal jej meno Rechobot a povedal: "Teraz nám Jahve dal voľný priestor, aby sme sa rozmohli v krajine." 23 Odtiaľ vystúpil do Beer-Šeby. 24 Tej noci sa mu zjavil Jahve a povedal mu: "Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli svojmu sluhovi Abrahámovi." 25 Postavil tam oltár a vzýval Jahveho meno. Tam rozložil svoj stan. Izákovi sluhovia tam vykopali studňu.

Zmluva s Abimelechom

26 Prišiel k nemu Abimelech z Geraru so svojím priateľom Achuzatom a s veliteľom svojho vojska Picholom.
27 Izák im povedal: "Prečo ste prišli ku mne? Veď ma nenávidíte a odohnali ste ma od vás!" 28 Oni odpovedali: "Jasne sme videli, že Jahve je s tebou, a povedali sme si: Nech je medzi nami prísaha a uzavrieme s tebou zmluvu: 29 Prisahaj, že nám nespravíš nič zlé, veď sme ťa nenapadali, preukazovali sme ti len dobro a nechali sme ťa odísť v pokoji. Ty si teraz Jahveho požehnaný." 30 Pripravil im hostinu a oni jedli a pili. 31 Vstali včasráno a prisahali si navzájom. Potom ich Izák prepustil a oni odišli od neho v pokoji. 32 V ten istý deň prišli Izákovi sluhovia a povedali mu o studni, ktorú kopali, a povedali mu: "Našli sme vodu." 33 On nazval túto studňu Šeba, preto sa to mesto volá do dnešného dňa Beer-Šeba.

Ezauove chetejské ženy

34 Keď mal Ezau štyridsať rokov, vzal si za ženu Judit, dcéru Chetejca Beriho, a Basmat, dcéru Chetejca Elona.
35 Ony spôsobili mnoho horkosti v duši Izáka a Rebeky.