Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Potomstvo Ketury

1 Abrahám si vzal ďalšiu ženu, menom Ketura.
2 Tá mu porodila Zimrana, Jokšana, Medana, Madiána, Jišbaka a Šuacha. 3 Jokšan splodil Šebu a Dedana; Dedanovi synovia boli Ašurovia, Letušovia a Leumovia. 4 Madiánovi synovia sú Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaa. Títo všetci sú synovia Ketury. 5 Abrahám dal Izákovi všetko, čo mal, 6 ale synom vedľajších žien, ktoré Abrahám mal, dal dary a poslal ich ešte za svojho života ďaleko od svojho syna Izáka, na východ do východných krajín.

Abrahámova smrť

7 Abrahám žil stosedemdesiatpäť rokov.
8 Potom skonal. Tak zomrel Abrahám v požehnanom veku, starý, sýty života a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu. 9 Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali v jaskyni v Makpele na poli Efrona, Chetejca, syna Chetejca Sochara, ktorá je naproti Mamre. 10 To je pole, ktoré Abrahám kúpil od Chetových synov. Tam bol pochovaný Abrahám a jeho žena Sára. 11 Po Abrahámovej smrti Boh požehnával jeho syna Izáka a Izák býval pri studni v Lachaj Roj.

Potomstvo Izmaela

12 Toto je potomstvo Abrahámovho syna Izmaela, ktorého mu porodila Sárina slúžka, Egypťanka Hagar.
13 Toto sú mená Izmaelových synov podľa ich mien a rodov: Izmaelov prvorodený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Mišma, Duma, Masa, 15 Chadad, Tema, Jetur, Nafiš a Kedma. 16 Toto sú Izmaelovi synovia a to sú ich mená podľa ich osád a táborov: dvanásť kmeňových náčelníkov. 17 Izmael žil stotridsaťsedem rokov. Potom skonal. Izmael zomrel a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu. 18 I bývali od Chavily až po Šur, východne od Egypta, smerom do Asýrie. Usadili sa pred tvárou svojich bratov.

Narodenie Ezaua a Jakuba

19 Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka. Abrahám splodil Izáka.
20 Izák mal štyridsať rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dcéru Aramejca Betuela z Paddan-Aramu, sestru Aramejca Labana. 21 Izák úpenlivo prosil Jahveho za svoju ženu, lebo bola neplodná: Jahve ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. 22 Keď sa deti v nej zrážali, povedala: "Ak je tomu tak, načo potom žiť?" Šla sa teda opýtať Jahveho. 23 A Jahve jej odpovedal: "Dva národy sú v tvojom živote, dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Národ prevládne nad národom, starší bude slúžiť mladšiemu." 24 Keď sa naplnil čas, aby porodila, ukázalo sa, že v sebe nosila dvojčatá. 25 Vyšiel prvý: bol ryšavý a celý chlpatý ako kožuch a nazvali ho Ezau. 26 Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezauovej päty; a nazvali ho Jakub. Keď sa narodili, mal Izák šesťdesiat rokov. 27 Chlapci rástli: Ezau sa stal zdatným lovcom, mužom stepi. Jakub bol človek pokojný, zdržiaval sa v stanoch. 28 Izák mal radšej Ezaua, lebo rád jedával divinu, ale Rebeka mala radšej Jakuba.

Ezau predáva prvorodenstvo

29 Raz Jakub pripravil polievku a Ezau sa vrátil z poľa vyčerpaný.
30 Ezau povedal Jakubovi: "Daj mi zhltnúť z toho červeného tu, to červené, lebo som vyčerpaný." Preto sa volá Edom. 31 Jakub povedal: "Predaj mi najprv svoje prvorodenstvo." 32 Ezau odpovedal: "Už aj tak idem zomrieť, načo mi je teda právo prvorodeného?" 33 Jakub pokračoval: "Hneď mi to odprisahaj;" a on mu odprisahal. Tak predal svoje prvorodenstvo Jakubovi. 34 Jakub dal teda Ezauovi chlieb a šošovicovú polievku. On sa najedol a napil, vstal a odišiel. Tak pohrdol Ezau prvorodenstvom.