Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

25. kapitola

Potomstvo Ketury

1 Abrahám si vzal ďalšiu ženu, menom Ketura.
2 Tá mu porodila Zimrana, Jokšana, Medana, Madiána, Jišbaka a Šuacha. 3 Jokšan splodil Šebu a Dedana; Dedanovi synovia boli Ašurovia, Letušovia a Leumovia. 4 Madiánovi synovia sú Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaa. Títo všetci sú synovia Ketury. 5 Abrahám dal Izákovi všetko, čo mal, 6 ale synom vedľajších žien, ktoré Abrahám mal, dal dary a poslal ich ešte za svojho života ďaleko od svojho syna Izáka, na východ do východných krajín.

Abrahámova smrť

7 Abrahám žil stosedemdesiatpäť rokov.
8 Potom skonal. Tak zomrel Abrahám v požehnanom veku, starý, sýty života a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu. 9 Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali v jaskyni v Makpele na poli Efrona, Chetejca, syna Chetejca Sochara, ktorá je naproti Mamre. 10 To je pole, ktoré Abrahám kúpil od Chetových synov. Tam bol pochovaný Abrahám a jeho žena Sára. 11 Po Abrahámovej smrti Boh požehnával jeho syna Izáka a Izák býval pri studni v Lachaj Roj.

Potomstvo Izmaela

12 Toto je potomstvo Abrahámovho syna Izmaela, ktorého mu porodila Sárina slúžka, Egypťanka Hagar.
13 Toto sú mená Izmaelových synov podľa ich mien a rodov: Izmaelov prvorodený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Mišma, Duma, Masa, 15 Chadad, Tema, Jetur, Nafiš a Kedma. 16 Toto sú Izmaelovi synovia a to sú ich mená podľa ich osád a táborov: dvanásť kmeňových náčelníkov. 17 Izmael žil stotridsaťsedem rokov. Potom skonal. Izmael zomrel a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu. 18 I bývali od Chavily až po Šur, východne od Egypta, smerom do Asýrie. Usadili sa pred tvárou svojich bratov.

Narodenie Ezaua a Jakuba

19 Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka. Abrahám splodil Izáka.
20 Izák mal štyridsať rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dcéru Aramejca Betuela z Paddan-Aramu, sestru Aramejca Labana. 21 Izák úpenlivo prosil Jahveho za svoju ženu, lebo bola neplodná: Jahve ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. 22 Keď sa deti v nej zrážali, povedala: "Ak je tomu tak, načo potom žiť?" Šla sa teda opýtať Jahveho. 23 A Jahve jej odpovedal: "Dva národy sú v tvojom živote, dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Národ prevládne nad národom, starší bude slúžiť mladšiemu." 24 Keď sa naplnil čas, aby porodila, ukázalo sa, že v sebe nosila dvojčatá. 25 Vyšiel prvý: bol ryšavý a celý chlpatý ako kožuch a nazvali ho Ezau. 26 Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezauovej päty; a nazvali ho Jakub. Keď sa narodili, mal Izák šesťdesiat rokov. 27 Chlapci rástli: Ezau sa stal zdatným lovcom, mužom stepi. Jakub bol človek pokojný, zdržiaval sa v stanoch. 28 Izák mal radšej Ezaua, lebo rád jedával divinu, ale Rebeka mala radšej Jakuba.

Ezau predáva prvorodenstvo

29 Raz Jakub pripravil polievku a Ezau sa vrátil z poľa vyčerpaný.
30 Ezau povedal Jakubovi: "Daj mi zhltnúť z toho červeného tu, to červené, lebo som vyčerpaný." Preto sa volá Edom. 31 Jakub povedal: "Predaj mi najprv svoje prvorodenstvo." 32 Ezau odpovedal: "Už aj tak idem zomrieť, načo mi je teda právo prvorodeného?" 33 Jakub pokračoval: "Hneď mi to odprisahaj;" a on mu odprisahal. Tak predal svoje prvorodenstvo Jakubovi. 34 Jakub dal teda Ezauovi chlieb a šošovicovú polievku. On sa najedol a napil, vstal a odišiel. Tak pohrdol Ezau prvorodenstvom.