Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Potomstvo Ketury

1 Abrahám si vzal ďalšiu ženu, menom Ketura.
2 Tá mu porodila Zimrana, Jokšana, Medana, Madiána, Jišbaka a Šuacha. 3 Jokšan splodil Šebu a Dedana; Dedanovi synovia boli Ašurovia, Letušovia a Leumovia. 4 Madiánovi synovia sú Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaa. Títo všetci sú synovia Ketury. 5 Abrahám dal Izákovi všetko, čo mal, 6 ale synom vedľajších žien, ktoré Abrahám mal, dal dary a poslal ich ešte za svojho života ďaleko od svojho syna Izáka, na východ do východných krajín.

Abrahámova smrť

7 Abrahám žil stosedemdesiatpäť rokov.
8 Potom skonal. Tak zomrel Abrahám v požehnanom veku, starý, sýty života a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu. 9 Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali v jaskyni v Makpele na poli Efrona, Chetejca, syna Chetejca Sochara, ktorá je naproti Mamre. 10 To je pole, ktoré Abrahám kúpil od Chetových synov. Tam bol pochovaný Abrahám a jeho žena Sára. 11 Po Abrahámovej smrti Boh požehnával jeho syna Izáka a Izák býval pri studni v Lachaj Roj.

Potomstvo Izmaela

12 Toto je potomstvo Abrahámovho syna Izmaela, ktorého mu porodila Sárina slúžka, Egypťanka Hagar.
13 Toto sú mená Izmaelových synov podľa ich mien a rodov: Izmaelov prvorodený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Mišma, Duma, Masa, 15 Chadad, Tema, Jetur, Nafiš a Kedma. 16 Toto sú Izmaelovi synovia a to sú ich mená podľa ich osád a táborov: dvanásť kmeňových náčelníkov. 17 Izmael žil stotridsaťsedem rokov. Potom skonal. Izmael zomrel a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu. 18 I bývali od Chavily až po Šur, východne od Egypta, smerom do Asýrie. Usadili sa pred tvárou svojich bratov.

Narodenie Ezaua a Jakuba

19 Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka. Abrahám splodil Izáka.
20 Izák mal štyridsať rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dcéru Aramejca Betuela z Paddan-Aramu, sestru Aramejca Labana. 21 Izák úpenlivo prosil Jahveho za svoju ženu, lebo bola neplodná: Jahve ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. 22 Keď sa deti v nej zrážali, povedala: "Ak je tomu tak, načo potom žiť?" Šla sa teda opýtať Jahveho. 23 A Jahve jej odpovedal: "Dva národy sú v tvojom živote, dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Národ prevládne nad národom, starší bude slúžiť mladšiemu." 24 Keď sa naplnil čas, aby porodila, ukázalo sa, že v sebe nosila dvojčatá. 25 Vyšiel prvý: bol ryšavý a celý chlpatý ako kožuch a nazvali ho Ezau. 26 Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezauovej päty; a nazvali ho Jakub. Keď sa narodili, mal Izák šesťdesiat rokov. 27 Chlapci rástli: Ezau sa stal zdatným lovcom, mužom stepi. Jakub bol človek pokojný, zdržiaval sa v stanoch. 28 Izák mal radšej Ezaua, lebo rád jedával divinu, ale Rebeka mala radšej Jakuba.

Ezau predáva prvorodenstvo

29 Raz Jakub pripravil polievku a Ezau sa vrátil z poľa vyčerpaný.
30 Ezau povedal Jakubovi: "Daj mi zhltnúť z toho červeného tu, to červené, lebo som vyčerpaný." Preto sa volá Edom. 31 Jakub povedal: "Predaj mi najprv svoje prvorodenstvo." 32 Ezau odpovedal: "Už aj tak idem zomrieť, načo mi je teda právo prvorodeného?" 33 Jakub pokračoval: "Hneď mi to odprisahaj;" a on mu odprisahal. Tak predal svoje prvorodenstvo Jakubovi. 34 Jakub dal teda Ezauovi chlieb a šošovicovú polievku. On sa najedol a napil, vstal a odišiel. Tak pohrdol Ezau prvorodenstvom.