Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Izákovo manželstvo

1 Abrahám bol už starý a pokročilý vekom a Jahve požehnával Abraháma vo všetkom.
2 Abrahám povedal najstaršiemu sluhovi svojho domu, správcovi svojho celého majetku: "Polož svoju ruku pod moje bedrá. 3 Zaväzujem ťa prísahou na Jahveho, Boha neba a Boha zeme, že môjmu synovi nevyberieš ženu z Kanaánových dcér, medzi ktorými bývam. 4 Ale choď do mojej vlasti, k môjmu príbuzenstvu a vyber ženu pre môjho syna Izáka." 5 Sluha sa opýtal: "Keby však tá žena nebola ochotná ísť so mnou do tejto krajiny, mám potom odviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si vyšiel?" 6 Abrahám mu odpovedal: "Neopováž sa ta odviesť môjho syna! 7 Jahve, Boh neba a Boh zeme, ktorý ma vyviedol z domu môjho otca, z mojej vlasti, z krajiny mojich príbuzných, ktorý mi povedal a prisahal, že dá túto zem môjmu potomstvu, Jahve pošle pred tebou svojho anjela, aby vybral odtiaľ ženu pre môjho syna. 8 Ak tá žena nebude chcieť ísť s tebou, budeš zbavený prísahy, ktorú ti ukladám. Len syna mi ta neodveď." 9 Sluha položil ruku pod bedrá svojho pána Abraháma a odprisahal mu to. 10 Sluha vzal desať tiav svojho pána a zobral rozličné drahocennosti od svojho pána, vydal sa na cestu do Aram Naharajimu a prišiel do Nachorovho mesta. 11 Podvečer, v čase, keď ženy vychádzajú nabrať vodu, nechal svoje ťavy oddychovať pri studni vonku pred mestom. 12 A povedal: "Jahve, Bože Abraháma, môjho pána, buď mi dnes naklonený, preukáž milosť môjmu pánovi Abrahámovi! 13 Pozri, stojím pri prameni a dcéry ľudí mesta vychádzajú naberať vodu. 14 Dievča, ktorému poviem: ‚Nakloň svoj džbán, aby som sa napil,‘ a ak ona odpovie: ‚Napi sa, ba aj ťavy ti napojím‘ – to bude tá deva, ktorú si určil svojmu sluhovi Izákovi. Podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi." 15 Ešte ani nedohovoril a tu s džbánom na pleci prichádzala Rebeka, dcéra Betuela, syna Milky, ženy Nachora, Abrahámovho brata. 16 Deva bola veľmi krásna na pohľad, bola panna, žiaden muž sa k nej ešte nepriblížil. Zostúpila k prameňu, naplnila si džbán a vyšla hore. 17 Sluha jej pribehol v ústrety a povedal: "Dajže mi, prosím, napiť trocha vody zo svojho džbánu!" 18 Ona odpovedala: "Napi sa, pán môj!" A rýchlo spustila svoj džbán na svoju ruku a dala sa mu napiť. 19 Keď sa mu dala napiť, povedala: "Aj tvojim ťavám naberiem vody, nech sa dobre napijú." 20 Rýchlo vyliala džbán do žľabu a bežala k studni znovu načerpať vodu, a tak načerpala všetkým jeho ťavám. 21 Muž ju mlčky pozoroval, aby videl, či Jahve dal jeho ceste úspech, alebo nie. 22 Keď sa ťavy napili, muž vybral zlatý krúžok ktorý vážil pol šekla, a vložil jej ho do nozdier, a dva náramky na jej ruky vo váhe desať šeklov zlata 23 a povedal: "Povedz mi, prosím ťa, čia si ty dcéra? Bude miesto v dome tvojho otca, aby sme tam mohli prenocovať?" 24 Odpovedala mu: "Som dcéra Betuela, Milkinho syna, ktorého ona porodila Nachorovi." 25 Ďalej mu povedala: "Slamy i krmu máme hojnosť, aj miesta na nocľah." 26 Tu sa muž hlboko poklonil a klaňal sa Jahvemu 27 a povedal: "Požehnaný Jahve, Boh môjho pána Abraháma, ktorý môjmu pánovi neodňal svoju milosť a vernosť! Jahve viedol moje kroky do domu bratov môjho pána!" 28 Deva bežala vyrozprávať svojej matke všetko, čo sa stalo. 29 Rebeka mala brata menom Laban a Laban bežal k mužovi pri prameni. 30 Totiž, hneď ako videl krúžok do nosa a náramky svojej sestre na rukách a počul svoju sestru Rebeku hovoriť: "Tak mi hovoril ten muž," išiel k mužovi a našiel ho ešte stáť pri ťavách pri prameni. 31 Povedal mu: "Poď dnu, Jahvem požehnaný! Prečo stojíš vonku, keď som už pripravil dom i miesto pre ťavy?" 32 Muž vošiel do domu a Laban odsedlal ťavy a dal ťavám slamu a krm, jemu i všetkým jeho mužom, ktorí ho sprevádzali, dal vodu na umytie nôh. 33 Potom mu predložili jedlo, ale on povedal: "Nebudem jesť, kým nepoviem, čo mám povedať." Laban povedal: "Hovor." 34 On povedal: "Som Abrahámov sluha. 35 Jahve štedro zahrnul môjho pána požehnaním, takže sa stal mocným a bohatým: dal mu ovce i dobytok, striebro, zlato, sluhov a slúžky, ťavy a oslov. 36 Sára, žena môjho pána, porodila môjmu pánovi v starobe syna, ktorému dal všetko, čo mal. 37 Môj pán ma zaviazal prísahou: ‚Môjmu synovi nesmieš vziať ženu z dcér Kanaáncov, v krajine ktorých bývam. 38 Beda ti, ak nepôjdeš do môjho otcovského domu, k mojej rodine, vybrať ženu pre môjho syna!‘ 39 Povedal som svojmu pánovi: ‚Možno tá žena nebude chcieť ísť so mnou,‘ 40 a on mi odpovedal: ‚Jahve, pred ktorým som kráčal, pošle s tebou svojho anjela, ktorý urobí tvoju cestu úspešnou, aby si vzal môjmu synovi ženu z mojej rodiny a z domu môjho otca. 41 Len vtedy budeš oslobodený od mojej kliatby: ak prídeš k mojej rodine a nedajú ti ju, budeš oslobodený od mojej kliatby.‘ 42 Dnes som prišiel k prameňu a povedal som: ‚Jahve, Boh môjho pána Abraháma, ukáž mi, prosím ťa, či chceš urobiť moju cestu úspešnou: 43 stojím pri prameni; deva, ktorá príde načrieť vodu a ja jej poviem: Daj sa mi napiť vody zo svojho džbána, 44 a ona odpovie: Napi sa a ja načerpám vodu aj tvojim ťavám: to bude žena, ktorú Jahve určil synovi môjho pána.‘ 45 Ešte som nedopovedal myšlienku svojho srdca a už vyšla Rebeka s džbánom na pleci. Zišla k prameňu a načrela. Povedal som jej: ‚Prosím ťa, daj sa mi napiť!‘ 46 Nato rýchlo spustila džbán a povedala: ‚Napi sa, ba aj ťavy ti napojím.‘ Napil som sa a ona napojila aj moje ťavy. 47 Spýtal som sa jej: ‚Čia si ty dcéra?‘ a ona odpovedala: ‚Som dcéra Betuela, Nachorovho syna, ktorého mu porodila Milka.‘ Nato som jej dal zlatý krúžok do nosa a náramky na ruky. 48 Hlboko som sa poklonil a klaňal sa Jahvemu, velebil som Jahveho, Boha môjho pána Abraháma, ktorý ma viedol priamou cestou, aby som vzal dcéru brata môjho pána pre jeho syna. 49 A teraz, ak chcete môjmu pánovi prejaviť milosť a vernosť, povedzte mi to, ak nie, povedzte mi to, aby som sa obrátil napravo alebo naľavo." 50 Laban a Betuel sa ujali slova a povedali: "Záležitosť vyšla od Jahveho, my ti nemôžeme povedať ani áno, ani nie. 51 Rebeka je tu pred tebou, vezmi ju a choď a nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako hovoril Jahve." 52 Keď Abrahámov sluha počul ich slová, poklonil sa až po zem pred Jahvem. 53 Potom sluha vybral strieborné a zlaté šperky i šaty a dal ich Rebeke; aj jej bratovi a jej matke dal bohaté dary. 54 Potom jedli a pili, on i muži, ktorí boli s ním, a prenocovali tam. Keď ráno vstali, povedal: "Nechajte ma odísť k môjmu pánovi!" 55 Ale brat Rebeky a matka povedali: "Nech dievča zostane ešte s nami pár dní, povedzme, aspoň desať, potom môže ísť." 56 Ale on im odpovedal: "Nezdržujte ma, keď mi Jahve doprial úspech. Nechajte ma vrátiť sa k môjmu pánovi!" 57 Oni povedali: "Zavolajme dievča a opýtajme sa jej, čo si o tom myslí ona." 58 Zavolali Rebeku a opýtali sa jej: "Chceš ísť s týmto mužom?" A ona odpovedala: "Pôjdem." 59 Vtedy prepustili svoju sestru Rebeku i jej pestúnku, aj Abrahámovho sluhu a jeho ľudí. 60 Požehnali Rebeku a povedali jej: "Ó, sestra naša, staň sa matkou tisíckrát desaťtisícov! Nech tvoje potomstvo zaujme bránu svojich nepriateľov!" 61 Vybrala sa teda Rebeka i jej slúžky, vysadli na ťavy a šli s tým mužom. Tak vzal sluha Rebeku a odišiel. 62 Izák sa vrátil od studne v Lachaj Roj a býval v krajine Negeb. 63 Jedného večera sa vyšiel Izák prejsť na pole, pozdvihol oči a videl prichádzať ťavy. 64 I Rebeka pozdvihla oči, videla Izáka. Zoskočila z ťavy 65 a povedala sluhovi: "Kto je ten muž, ktorý nám ide v ústrety cez pole?" Sluha odpovedal: "To je môj pán." Vtedy vzala závoj a zahalila sa. 66 Sluha vyrozprával Izákovi všetko, čo vybavil. 67 Izák uviedol Rebeku do svojho stanu. Vzal si ju za ženu a zamiloval si ju. A tak Izák našiel útechu po smrti svojej matky.