Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

23. kapitola

Hrobka patriarchov

1 Sára žila stodvadsaťsedem rokov.
2 Zomrela v Kirjat-Arbe, to je v Chebrone v Kanaánskej krajine. Abrahám prišiel smútiť za Sárou a oplakával ju. 3 Potom Abrahám vstal od svojej mŕtvej a takto sa prihovoril k Chetovým synom: 4 "Ja som u vás usadlým cudzincom. Dajte mi u vás miesto pre dedičné pohrebisko, aby som mohol vyniesť svoju mŕtvu a pochovať ju." 5 Nato Chetovi synovia dali Abrahámovi túto odpoveď: 6 "Počuj nás, pane! Ty si medzi nami Božím kniežaťom. Pochovaj si teda svoju mŕtvu v najlepšom z našich hrobov. Nikto spomedzi nás ti neodoprie svoj hrob, aby si v ňom pochoval svoju mŕtvu." 7 Abrahám vstal, poklonil sa ľudu tej krajiny, Chetovým synom, 8 a takto im povedal: "Ak súhlasíte, aby som vyniesol a pochoval svoju mŕtvu, počujte ma a prihovorte sa za mňa u Efrona, Socharovho syna, 9 aby mi dal jaskyňu Makpela, ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju dá pred vami za plnú cenu ako miesto pre dedičnú hrobku." 10 Efron sedel medzi Chetovými synmi a Chetejec Efron odpovedal Abrahámovi pred zrakmi Chetových synov, pred všetkými, ktorí prechádzali bránou mesta: 11 "Nie, pane môj! Vypočuj ma! Ja ti dávam do daru pole a darujem ti aj jaskyňu, ktorá je na ňom, darujem ti ju pred očami synov svojho ľudu. Pochovaj svoju mŕtvu." 12 Abrahám sa poklonil pred ľudom krajiny 13 a Efronovi povedal pred ľudom tej krajiny: "Keby si ma aspoň vypočul! Za pole ti zaplatím cenu, prijmi ju odo mňa, potom tam pochovám svoju mŕtvu." 14 Efron odpovedal Abrahámovi: 15 "Pán môj, vypočuj ma teda: pozemok je za štyristo šeklov striebra. Čo to pre nás znamená? Pochovaj svoju mŕtvu!" 16 Abrahám súhlasil s Efronom. Abrahám odvážil Efronovi toľko striebra, koľko žiadal v prítomnosti Chetových synov, totiž štyristo šeklov striebra bežnej kupeckej váhy. 17 Tak Efronovo pole v Makpele, naproti Mamre, pole aj jaskyňa na ňom i so všetkými stromami na tom poli a na medziach okolo neho 18 prešli do Abrahámovho vlastníctva pred očami Chetových synov a pred všetkými, čo prechádzajú bránami jeho mesta. 19 Potom Abrahám pochoval svoju ženu Sáru do jaskyne na poli v Makpele, naproti Mamre (čo znamená Chebron) v Kanaánskej krajine. 20 Takto pole a jaskyňa na ňom sa kúpou od Chetových synov stali Abrahámovým majetkom ako dedičná hrobka.