Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Hrobka patriarchov

1 Sára žila stodvadsaťsedem rokov.
2 Zomrela v Kirjat-Arbe, to je v Chebrone v Kanaánskej krajine. Abrahám prišiel smútiť za Sárou a oplakával ju. 3 Potom Abrahám vstal od svojej mŕtvej a takto sa prihovoril k Chetovým synom: 4 "Ja som u vás usadlým cudzincom. Dajte mi u vás miesto pre dedičné pohrebisko, aby som mohol vyniesť svoju mŕtvu a pochovať ju." 5 Nato Chetovi synovia dali Abrahámovi túto odpoveď: 6 "Počuj nás, pane! Ty si medzi nami Božím kniežaťom. Pochovaj si teda svoju mŕtvu v najlepšom z našich hrobov. Nikto spomedzi nás ti neodoprie svoj hrob, aby si v ňom pochoval svoju mŕtvu." 7 Abrahám vstal, poklonil sa ľudu tej krajiny, Chetovým synom, 8 a takto im povedal: "Ak súhlasíte, aby som vyniesol a pochoval svoju mŕtvu, počujte ma a prihovorte sa za mňa u Efrona, Socharovho syna, 9 aby mi dal jaskyňu Makpela, ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju dá pred vami za plnú cenu ako miesto pre dedičnú hrobku." 10 Efron sedel medzi Chetovými synmi a Chetejec Efron odpovedal Abrahámovi pred zrakmi Chetových synov, pred všetkými, ktorí prechádzali bránou mesta: 11 "Nie, pane môj! Vypočuj ma! Ja ti dávam do daru pole a darujem ti aj jaskyňu, ktorá je na ňom, darujem ti ju pred očami synov svojho ľudu. Pochovaj svoju mŕtvu." 12 Abrahám sa poklonil pred ľudom krajiny 13 a Efronovi povedal pred ľudom tej krajiny: "Keby si ma aspoň vypočul! Za pole ti zaplatím cenu, prijmi ju odo mňa, potom tam pochovám svoju mŕtvu." 14 Efron odpovedal Abrahámovi: 15 "Pán môj, vypočuj ma teda: pozemok je za štyristo šeklov striebra. Čo to pre nás znamená? Pochovaj svoju mŕtvu!" 16 Abrahám súhlasil s Efronom. Abrahám odvážil Efronovi toľko striebra, koľko žiadal v prítomnosti Chetových synov, totiž štyristo šeklov striebra bežnej kupeckej váhy. 17 Tak Efronovo pole v Makpele, naproti Mamre, pole aj jaskyňa na ňom i so všetkými stromami na tom poli a na medziach okolo neho 18 prešli do Abrahámovho vlastníctva pred očami Chetových synov a pred všetkými, čo prechádzajú bránami jeho mesta. 19 Potom Abrahám pochoval svoju ženu Sáru do jaskyne na poli v Makpele, naproti Mamre (čo znamená Chebron) v Kanaánskej krajine. 20 Takto pole a jaskyňa na ňom sa kúpou od Chetových synov stali Abrahámovým majetkom ako dedičná hrobka.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk