Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

23. kapitola

Hrobka patriarchov

1 Sára žila stodvadsaťsedem rokov.
2 Zomrela v Kirjat-Arbe, to je v Chebrone v Kanaánskej krajine. Abrahám prišiel smútiť za Sárou a oplakával ju. 3 Potom Abrahám vstal od svojej mŕtvej a takto sa prihovoril k Chetovým synom: 4 "Ja som u vás usadlým cudzincom. Dajte mi u vás miesto pre dedičné pohrebisko, aby som mohol vyniesť svoju mŕtvu a pochovať ju." 5 Nato Chetovi synovia dali Abrahámovi túto odpoveď: 6 "Počuj nás, pane! Ty si medzi nami Božím kniežaťom. Pochovaj si teda svoju mŕtvu v najlepšom z našich hrobov. Nikto spomedzi nás ti neodoprie svoj hrob, aby si v ňom pochoval svoju mŕtvu." 7 Abrahám vstal, poklonil sa ľudu tej krajiny, Chetovým synom, 8 a takto im povedal: "Ak súhlasíte, aby som vyniesol a pochoval svoju mŕtvu, počujte ma a prihovorte sa za mňa u Efrona, Socharovho syna, 9 aby mi dal jaskyňu Makpela, ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju dá pred vami za plnú cenu ako miesto pre dedičnú hrobku." 10 Efron sedel medzi Chetovými synmi a Chetejec Efron odpovedal Abrahámovi pred zrakmi Chetových synov, pred všetkými, ktorí prechádzali bránou mesta: 11 "Nie, pane môj! Vypočuj ma! Ja ti dávam do daru pole a darujem ti aj jaskyňu, ktorá je na ňom, darujem ti ju pred očami synov svojho ľudu. Pochovaj svoju mŕtvu." 12 Abrahám sa poklonil pred ľudom krajiny 13 a Efronovi povedal pred ľudom tej krajiny: "Keby si ma aspoň vypočul! Za pole ti zaplatím cenu, prijmi ju odo mňa, potom tam pochovám svoju mŕtvu." 14 Efron odpovedal Abrahámovi: 15 "Pán môj, vypočuj ma teda: pozemok je za štyristo šeklov striebra. Čo to pre nás znamená? Pochovaj svoju mŕtvu!" 16 Abrahám súhlasil s Efronom. Abrahám odvážil Efronovi toľko striebra, koľko žiadal v prítomnosti Chetových synov, totiž štyristo šeklov striebra bežnej kupeckej váhy. 17 Tak Efronovo pole v Makpele, naproti Mamre, pole aj jaskyňa na ňom i so všetkými stromami na tom poli a na medziach okolo neho 18 prešli do Abrahámovho vlastníctva pred očami Chetových synov a pred všetkými, čo prechádzajú bránami jeho mesta. 19 Potom Abrahám pochoval svoju ženu Sáru do jaskyne na poli v Makpele, naproti Mamre (čo znamená Chebron) v Kanaánskej krajine. 20 Takto pole a jaskyňa na ňom sa kúpou od Chetových synov stali Abrahámovým majetkom ako dedičná hrobka.