Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Abrahámova obeta

1 Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: "Abrahám! Abrahám!" On odpovedal: "Tu som!"
2 Boh povedal: "Vezmi svojho syna Izáka, svojho jediného syna, ktorého miluješ, odober sa do krajiny Morija a tam ho obetuj ako celopal na hore, ktorú ti ukážem." 3 Abrahám vstal včasráno, osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov a svojho syna Izáka. Naštiepal drevo na celopal a vybral sa na cestu k miestu, ktoré mu Boh označil. 4 Na tretí deň Abrahám zdvihol oči a videl to miesto zďaleka. 5 Abrahám povedal svojim sluhom: "Zostaňte tu s oslom. Ja a chlapec pôjdeme až tamto, pokloníme sa a vrátime sa k vám." 6 Abrahám vzal drevo na celopal a položil ho na svojho syna Izáka. On sám vzal do rúk oheň a nôž a obaja spolu odišli. 7 Izák oslovil svojho otca Abraháma: "Otče môj!" Ten odpovedal: "Áno, syn môj!" A on pokračoval: "Pozri, tu je oheň a drevo, ale kde je baránok na celopal?" 8 Abrahám odpovedal: "Boh sám sa postará o baránka na celopal, syn môj." A išli obaja spolu ďalej. 9 Keď došli na miesto, ktoré mu Boh označil, Abrahám tam postavil oltár, poukladal drevo, potom zviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár navrch dreva. 10 Abrahám natiahol ruku a chytil nôž, aby obetoval svojho syna. 11 Ale Jahveho anjel zvolal naňho z neba a povedal: "Abrahám! Abrahám!" On odpovedal: "Tu som!" 12 Anjel povedal: "Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha: neodoprel si mi svojho syna, svojho jediného." 13 Abrahám zdvihol oči a videl barana v kríku, zachyteného svojimi rohmi. Abrahám išiel, vzal barana a obetoval ho ako celopal namiesto svojho syna. 14 Abrahám dal tomuto miestu meno "Jahve sa postará". A tak sa dodnes hovorí: "Jahve sa na hore postará." 15 Jahveho anjel zavolal z neba na Abraháma druhý raz 16 a povedal mu: "Prisahám sám na seba, Jahveho slovo: pretože si to urobil, že si mi neodoprel svojho syna, svojho jediného, 17 štedro ťa zahrniem požehnaním, rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu, tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov. 18 V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas." 19 Abrahám sa vrátil k svojim sluhom a spolu sa vydali na cestu do Beer-Šeby. Abrahám sa usadil v Beer-Šebe.

Nachorovo potomstvo

20 Po týchto udalostiach oznámili Abrahámovi, že aj Milka porodila synov jeho bratovi Nachorovi:
21 Prvorodeného Uca, jeho brata Buza, Kemuela, Aramovho otca, 22 Keseda, Chazoa, Pildaša, Jidlafa, Betuela 23 (a Betuel splodil Rebeku). Týchto osem detí porodila Milka Abrahámovmu bratovi Nachorovi. 24 Jeho vedľajšia žena, menom Reuma, mala tiež deti: Tebacha, Gachama, Tachaša a Maacha.