Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Abrahámova obeta

1 Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: "Abrahám! Abrahám!" On odpovedal: "Tu som!"
2 Boh povedal: "Vezmi svojho syna Izáka, svojho jediného syna, ktorého miluješ, odober sa do krajiny Morija a tam ho obetuj ako celopal na hore, ktorú ti ukážem." 3 Abrahám vstal včasráno, osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov a svojho syna Izáka. Naštiepal drevo na celopal a vybral sa na cestu k miestu, ktoré mu Boh označil. 4 Na tretí deň Abrahám zdvihol oči a videl to miesto zďaleka. 5 Abrahám povedal svojim sluhom: "Zostaňte tu s oslom. Ja a chlapec pôjdeme až tamto, pokloníme sa a vrátime sa k vám." 6 Abrahám vzal drevo na celopal a položil ho na svojho syna Izáka. On sám vzal do rúk oheň a nôž a obaja spolu odišli. 7 Izák oslovil svojho otca Abraháma: "Otče môj!" Ten odpovedal: "Áno, syn môj!" A on pokračoval: "Pozri, tu je oheň a drevo, ale kde je baránok na celopal?" 8 Abrahám odpovedal: "Boh sám sa postará o baránka na celopal, syn môj." A išli obaja spolu ďalej. 9 Keď došli na miesto, ktoré mu Boh označil, Abrahám tam postavil oltár, poukladal drevo, potom zviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár navrch dreva. 10 Abrahám natiahol ruku a chytil nôž, aby obetoval svojho syna. 11 Ale Jahveho anjel zvolal naňho z neba a povedal: "Abrahám! Abrahám!" On odpovedal: "Tu som!" 12 Anjel povedal: "Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha: neodoprel si mi svojho syna, svojho jediného." 13 Abrahám zdvihol oči a videl barana v kríku, zachyteného svojimi rohmi. Abrahám išiel, vzal barana a obetoval ho ako celopal namiesto svojho syna. 14 Abrahám dal tomuto miestu meno "Jahve sa postará". A tak sa dodnes hovorí: "Jahve sa na hore postará." 15 Jahveho anjel zavolal z neba na Abraháma druhý raz 16 a povedal mu: "Prisahám sám na seba, Jahveho slovo: pretože si to urobil, že si mi neodoprel svojho syna, svojho jediného, 17 štedro ťa zahrniem požehnaním, rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu, tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov. 18 V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas." 19 Abrahám sa vrátil k svojim sluhom a spolu sa vydali na cestu do Beer-Šeby. Abrahám sa usadil v Beer-Šebe.

Nachorovo potomstvo

20 Po týchto udalostiach oznámili Abrahámovi, že aj Milka porodila synov jeho bratovi Nachorovi:
21 Prvorodeného Uca, jeho brata Buza, Kemuela, Aramovho otca, 22 Keseda, Chazoa, Pildaša, Jidlafa, Betuela 23 (a Betuel splodil Rebeku). Týchto osem detí porodila Milka Abrahámovmu bratovi Nachorovi. 24 Jeho vedľajšia žena, menom Reuma, mala tiež deti: Tebacha, Gachama, Tachaša a Maacha.