Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Zničenie Sodomy

1 Keď obidvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lot sedel v bráne mesta. Len čo ich Lot uvidel, šiel im v ústrety, poklonil sa tvárou k zemi,
2 povedal: "Prosím vás, páni, zastavte sa v dome svojho sluhu a prenocujte u mňa, umyte si nohy a ráno pôjdete znova svojou cestou," ale oni odpovedali: "Nie, prenocujeme na tomto priestranstve." 3 Ale on tak na nich naliehal, že išli k nemu a vošli do jeho domu. Pripravil im pohostenie, dal napiecť nekvasených chlebov a oni jedli. 4 Ešte si ani nepolíhali, keď muži mesta, ľudia Sodomy, obkolesili mu dom, od mladíkov až po starcov, všetci ľudia bez výnimky. 5 Zavolali Lota a povedali mu: "Kde sú tí muži, ktorí tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali." 6 Lot vyšiel k nim ku vchodu, zavrel za sebou dvere 7 a povedal: "Prosím vás, bratia moji, nedopúšťajte sa toho zla! 8 Počúvajte: mám dve dcéry, ešte panny, vyvediem vám ich a urobte s nimi, čo sa vám zapáči, ale týmto mužom nerobte nič, lebo vošli do tône môjho prístrešia." 9 Oni však odpovedali: "Ustúp! Pozrime ho, prišiel sem ako cudzinec a robí tu sudcu! Tak dobre, tebe urobíme ešte niečo horšie ako im!" A veľmi dorážali na Lota a postupovali dopredu, aby vylomili dvere. 10 Vtedy tí dvaja muži zvnútra natiahli ruky, vtiahli Lota k sebe do domu a zavreli dvere. 11 Ale mužov, ktorí boli pri vchode do domu, od najmenších po najväčších ranili slepotou, takže nemohli nájsť dvere. 12 Muži povedali Lotovi: "Máš tu ešte niekoho? Svojich synov, dcéry, všetkých, ktorých máš v tomto meste, vyveď z tohto miesta. 13 Lebo my zničíme toto mesto, pretože veľký je krik sťažností, ktorý sa z neho vzniesol pred Jahveho tvár, a Jahve nás poslal, aby sme ho zničili." 14 Lot vyšiel hovoriť so svojimi budúcimi zaťmi, ktorí si mali vziať jeho dcéry za ženy, a povedal im: "Vstaňte, opusťte toto miesto, lebo Jahve zničí toto mesto." Ale jeho budúcim zaťom sa zdalo, že žartuje. 15 Keď vyšla ranná zora, anjeli naliehali na Lota slovami: "Vstaň! Vezmi svoju ženu a obe svoje dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre vinu mesta." 16 A keďže váhal, tí muži ho chytili za ruku, tiež jeho ženu a jeho dve dcéry, pretože Jahve sa nad ním zmiloval. Vyviedli ho a nechali ho až za mestom. 17 Keď ich viedli von, jeden z nich povedal: "Uteč, ide ti o život! Neobzeraj sa a nezastavuj sa nikde na rovine, uteč do hôr, aby si nezahynul!" 18 Lot im odpovedal: "Ach nie, Pane, prosím ťa! 19 Tvoj sluha našiel milosť v tvojich očiach, preukazuješ mi veľké milosrdenstvo, že ma chceš zachovať nažive. Ale ja do hôr ujsť nevládzem, a tak by ma stihlo nešťastie a ja by som zomrel. 20 Pozri, toto mesto je dosť blízko, kam by sa dalo ujsť, a je malé. Dovoľ, aby som tam ušiel, hoci je malé, aby som zostal nažive!" 21 On mu odpovedal: "Preukážem ti ešte túto milosť. Nezničím mesto, o ktorom hovoríš. 22 Rýchlo tam uteč, lebo nemôžem nič urobiť, kým tam nedôjdeš." Preto dali tomu mestu meno Coar. 23 Keď slnko vychádzalo nad zem a Lot vchádzal do Coaru, 24 Jahve zoslal na Sodomu a Gomoru sírový a ohnivý dážď, prichádzajúci od Jahveho, 25 a zničil tie mestá i celú rovinu so všetkými obyvateľmi miest a všetkým poľným rastlinstvom. 26 Ale Lotova žena sa obzrela a premenila sa na soľný stĺp. 27 Abrahám vstal včasráno a vyšiel na miesto, kde predtým stál pred Jahvem, 28 a zadíval sa dolu na Sodomu a Gomoru a na celú rovinu a videl, že z krajiny vystupuje dym ako dym z pece. 29 Keď takto Boh ničil mestá na rovine, pri záhube miest, v ktorých Lot býval, spomenul si na Abraháma a vyviedol Lota z miesta veľkej pohromy

Pôvod Moabcov a Ammoncov

30 Lot vystúpil z Coaru na hory a usadil sa tam so svojimi dvoma dcérami, lebo sa bál bývať v Coare. Býval s oboma dcérami v jaskyni.
31 Staršia povedala mladšej: "Náš otec je starý a v krajine niet muža, ktorý by sa s nami spojil, ako je to zvykom všade na svete. 32 Poď, dajme sa nášmu otcovi napiť vína a ľahnime si k nemu, a tak zachováme potomstvo nášmu otcovi." 33 Tej noci sa dali otcovi napiť vína a vošla staršia a ľahla si k otcovi, ktorý nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala. 34 Na druhý deň povedala staršia mladšej: "Minulej noci som ležala so svojím otcom ja, dajme sa mu aj tejto noci napiť vína a spať s ním budeš ty; tak zachováme nášmu otcovi potomstvo." 35 Dali sa teda otcovi napiť vína aj tej noci a vošla mladšia a ľahla si k nemu, ktorý nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala. 36 Obe Lotove dcéry počali od svojho otca. 37 Staršia porodila syna a dala mu meno Moab; on je praotcom dnešných Moabcov. 38 Mladšia tiež porodila syna a dala mu meno Ben Ammi; on je praotcom dnešných Ammonových synov.