Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

17. kapitola

Zmluva a obriezka

1 Keď Abram dosiahol vek deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Jahve a povedal mu: "Ja som El Šaddaj, kráčaj v mojej prítomnosti a buď dokonalý,
2 ustanovím svoju zmluvu medzi mnou a tebou a preveľmi ťa rozmnožím." 3 A Abram padol tvárou k zemi. Boh k nemu takto prehovoril: 4 "Hľa, ja a moja zmluva s tebou: staneš sa otcom mnohých národov. 5 A už sa nebudeš volať Abram, ale tvoje meno bude Abrahám, lebo ťa urobím otcom mnohých národov. 6 Urobím ťa nadmieru plodným, vytvorím z teba národy i králi vzídu z teba. 7 Ustanovím svoju zmluvu medzi mnou a tebou a tvojím potomstvom po tebe, z pokolenia na pokolenie, zmluvu večnú, aby som bol tvojím Bohom a Bohom tvojho potomstva po tebe. 8 Tebe a tvojmu potomstvu po tebe dám krajinu, v ktorej bývaš, celú Kanaánsku krajinu do večného vlastníctva, a ja budem vaším Bohom." 9 Boh povedal Abrahámovi: "A ty budeš zachovávať moju zmluvu, s tebou i tvoje potomstvo po tebe, z pokolenia na pokolenie. 10 A toto je moja zmluva, ktorú budete zachovávať medzi mnou a vami, to znamená tvojím potomstvom po tebe: nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia. 11 Dáte si obrezať mäso svojej predkožky a to bude znakom zmluvy medzi mnou a vami. 12 Každý váš muž, keď bude mať osem dní, každý z vás, kto je mužského pohlavia, bude obrezaný, z pokolenia na pokolenie. Či sa už narodí v dome, alebo bude kúpený za cenu striebra od akéhokoľvek cudzinca, ktorý nie je z tvojho potomstva, 13 treba obrezať toho, kto sa narodil v dome, a tiež toho, kto bol kúpený za cenu striebra. Moja zmluva bude vyznačená na vašom tele ako večná zmluva. 14 Neobrezanec, ten, kto je mužského pohlavia a nebude mu odrezané mäso predkožky, bude vylúčený zo svojho príbuzenstva: porušil moju zmluvu." 15 Boh povedal Abrahámovi: "Svoju ženu Saraj už nebudeš nazývať Saraj, ale jej meno je Sára. 16 Požehnám ju a dokonca ti dám od nej syna; požehnám ju, povstanú z nej národy; vzídu z nej králi národov." 17 Abrahám padol tvárou k zemi a smial sa, lebo si v duchu hovoril: "Či sa storočnému mužovi môže narodiť syn a či deväťdesiatročná Sára môže ešte rodiť?" 18 Abrahám povedal Bohu: "Ó, kiež by Izmael žil pred tvojou tvárou!" 19 No Boh opakoval: "Veru nie, ale tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák a ja ustanovím svoju zmluvu s ním ako zmluvu večnú, aby som bol jeho Bohom a Bohom jeho potomkov po ňom. 20 Vypočul som aj tvoju prosbu za Izmaela. Požehnal som ho a urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím: splodí dvanásť kniežat a vytvorím z neho veľký národ. 21 Ale svoju zmluvu ustanovím s Izákom, ktorého ti porodí Sára o rok, v tomto čase." 22 Keď s ním Boh dohovoril, vzniesol sa od Abraháma. 23 Tu vzal Abrahám svojho syna Izmaela, všetkých, ktorí sa narodili v jeho dome, všetkých, ktorých kúpil za striebro, všetkých mužského pohlavia Abrahámovho domu a obrezal im mäso predkožky v ten istý deň, ako mu to Boh povedal. 24 Abrahám bol deväťdesiatdeväťročný, keď obrezali mäso jeho predkožky, 25 a jeho syn Izmael bol trinásťročný, keď obrezali mäso jeho predkožky. 26 V ten istý deň boli obrezaní Abrahám a jeho syn Izmael 27 a s ním boli obrezaní všetci muži jeho domu, deti jeho domu alebo získaní za cenu striebra od cudzinca.