Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

17. kapitola

Zmluva a obriezka

1 Keď Abram dosiahol vek deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Jahve a povedal mu: "Ja som El Šaddaj, kráčaj v mojej prítomnosti a buď dokonalý,
2 ustanovím svoju zmluvu medzi mnou a tebou a preveľmi ťa rozmnožím." 3 A Abram padol tvárou k zemi. Boh k nemu takto prehovoril: 4 "Hľa, ja a moja zmluva s tebou: staneš sa otcom mnohých národov. 5 A už sa nebudeš volať Abram, ale tvoje meno bude Abrahám, lebo ťa urobím otcom mnohých národov. 6 Urobím ťa nadmieru plodným, vytvorím z teba národy i králi vzídu z teba. 7 Ustanovím svoju zmluvu medzi mnou a tebou a tvojím potomstvom po tebe, z pokolenia na pokolenie, zmluvu večnú, aby som bol tvojím Bohom a Bohom tvojho potomstva po tebe. 8 Tebe a tvojmu potomstvu po tebe dám krajinu, v ktorej bývaš, celú Kanaánsku krajinu do večného vlastníctva, a ja budem vaším Bohom." 9 Boh povedal Abrahámovi: "A ty budeš zachovávať moju zmluvu, s tebou i tvoje potomstvo po tebe, z pokolenia na pokolenie. 10 A toto je moja zmluva, ktorú budete zachovávať medzi mnou a vami, to znamená tvojím potomstvom po tebe: nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia. 11 Dáte si obrezať mäso svojej predkožky a to bude znakom zmluvy medzi mnou a vami. 12 Každý váš muž, keď bude mať osem dní, každý z vás, kto je mužského pohlavia, bude obrezaný, z pokolenia na pokolenie. Či sa už narodí v dome, alebo bude kúpený za cenu striebra od akéhokoľvek cudzinca, ktorý nie je z tvojho potomstva, 13 treba obrezať toho, kto sa narodil v dome, a tiež toho, kto bol kúpený za cenu striebra. Moja zmluva bude vyznačená na vašom tele ako večná zmluva. 14 Neobrezanec, ten, kto je mužského pohlavia a nebude mu odrezané mäso predkožky, bude vylúčený zo svojho príbuzenstva: porušil moju zmluvu." 15 Boh povedal Abrahámovi: "Svoju ženu Saraj už nebudeš nazývať Saraj, ale jej meno je Sára. 16 Požehnám ju a dokonca ti dám od nej syna; požehnám ju, povstanú z nej národy; vzídu z nej králi národov." 17 Abrahám padol tvárou k zemi a smial sa, lebo si v duchu hovoril: "Či sa storočnému mužovi môže narodiť syn a či deväťdesiatročná Sára môže ešte rodiť?" 18 Abrahám povedal Bohu: "Ó, kiež by Izmael žil pred tvojou tvárou!" 19 No Boh opakoval: "Veru nie, ale tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák a ja ustanovím svoju zmluvu s ním ako zmluvu večnú, aby som bol jeho Bohom a Bohom jeho potomkov po ňom. 20 Vypočul som aj tvoju prosbu za Izmaela. Požehnal som ho a urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím: splodí dvanásť kniežat a vytvorím z neho veľký národ. 21 Ale svoju zmluvu ustanovím s Izákom, ktorého ti porodí Sára o rok, v tomto čase." 22 Keď s ním Boh dohovoril, vzniesol sa od Abraháma. 23 Tu vzal Abrahám svojho syna Izmaela, všetkých, ktorí sa narodili v jeho dome, všetkých, ktorých kúpil za striebro, všetkých mužského pohlavia Abrahámovho domu a obrezal im mäso predkožky v ten istý deň, ako mu to Boh povedal. 24 Abrahám bol deväťdesiatdeväťročný, keď obrezali mäso jeho predkožky, 25 a jeho syn Izmael bol trinásťročný, keď obrezali mäso jeho predkožky. 26 V ten istý deň boli obrezaní Abrahám a jeho syn Izmael 27 a s ním boli obrezaní všetci muži jeho domu, deti jeho domu alebo získaní za cenu striebra od cudzinca.